ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προσληψη επιστημονικού συνεργάτη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

 

Αθήνα 13.1.2011, 11:54

Εξωτερικό συνεργάτη ενδιαφέρεται να προσλάβει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης «∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.∆.Β.Μ.) 2007-2013, ¶ξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ι.Πα.Ε. και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, προτίθεται να απασχολήσει µε σύµβαση ανάθεσης έργου (ορισµένης χρονικής διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης) εξωτερικό συνεργάτη που πληροί συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

1. Επιστηµονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) της Σχολής Οικονοµίας και ∆ιοίκησης.

Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου χωρών της Ευρώπης ή των ΗΠΑ, συναφές µε τις αιτούµενες υπηρεσίες.
• Μεταπτυχιακές Σπουδές (κατά προτίµηση διδακτορικό) µε επιστηµονική κατεύθυνση τις δηµόσιες σχέσεις.
• ¶ριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Συνεκτιµώµενα προσόντα:
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπερία σε θέµατα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε Αγγλόφωνα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
• Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σχετική µε τις αιτούµενες υπηρεσίες σε φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή/και του ιδιωτικού τοµέα κατά προτίµηση στην αγγλική γλώσσα.

Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων.

Ο επιλεχθείς υποψήφιος θα παρέχει της υπηρεσίες τους ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε σύµβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εµπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθµούµενη µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται στον ιστοχώρο του ∆Ι.ΠΑ.Ε.) συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση ορθής κρίσης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νοµίµως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Θα αξιολογηθούν µόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 27/01/2011 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασµός ∆Ι.ΠΑ.Ε.
14 χλµ Θεσ/νικης – Μουδανιών
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆Ι.ΠΑ.Ε. www.ihu.edu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. Θωµαΐς Γκριµπίζη (τηλ. 2310 - 474563, fax 2310 - 2310 474 569, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved