ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη συμβασιούχων έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Αθήνα 27.1.2011, 20:21

Συμβάσεις έργου δωδεκάμηνης διάρκειας με συνεργάτες θα συνάψει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

* Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο υλοποίησης από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου, ως εξής:

Α. Δύο στελέχη για τις ανάγκες της Οικονομικής Υποστήριξης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 16.800,00€ (δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ).
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Κατοχή Πτυχίου A.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
2. Τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS-Office σε περιβάλλον Windows και Internet).
4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ενός (1) τουλάχιστον, έτους, στη διοικητική υποστήριξη σε αντίστοιχη θέση.
Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο, που θα συνεκτιμηθούν, είναι τα παρακάτω:
- Γνώση λογιστικών πακέτων και πακέτων μισθοδοσίας.
- Επαγγελματική Εμπειρία σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Έναν προγραμματιστή για τις ανάγκες της Πληροφορικής Υποστήριξης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 16.800,00€ (δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ).
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή κατοχή Πτυχίου Τμήματος του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληροφορικής Proslipsis.gr και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής. (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).
2. Τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας.
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο (2), τουλάχιστον, ετών στην υποστήριξη δικτύων και τη δημιουργία δικτυακών τόπων.
Τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σε σχέση με το έργο, που θα συνεκτιμηθούν, είναι τα παρακάτω:
- Επαγγελματική Εμπειρία σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα προσόντα των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από πρωτότυπους τίτλους σπουδών, ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους, πρωτότυπα αποδεικτικά των προσόντων ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τους και νόμιμα αποδεικτικά/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, με προσκόμιση πρωτότυπων συμβάσεων ή ενσήμων ή Α.Π.Υ. ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 28-2 2011 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Πρωτότυπους ή νόμιμα επικυρωμένους τίτλους σπουδών
4. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα).

Το δικαιολογητικό (1) υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται είτε από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) σε ηλεκτρονική μορφή.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει συνέντευξη που θα διενεργήσει Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την προκήρυξη, προϋποθέσεις επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ισόγειο, κτίριο Η) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΚ: 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891530 και 2310 891511-13, e-mail: grad @uom. gr , κατά τις ημέρες Δευτέρα-Πέμπτη, τις ώρες από 11:30 – 14:00 και Παρασκευή, τις ώρες από 10:00 – 12:30.

Ο Πρόεδρος του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ανδρέας Γεωργίου
Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved