ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη διδασκόντων στο ΕΜΠ

 

Αθήνα 11.2.2011, 18:36

Διδάσκοντες για τα μαθήματα "Αστικά Υδραυλικά Έργα" και "Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα" θα προσλάβει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

* Ακολουθούν οι προσκλήσεις.

 

Πρόσκληση 1
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίαση της 2/11/2010, αποφάσισε την προκήρυξη µιας (1) θέσης για την πρόσληψη ενός (1) επιστήµονα µερικής απασχόλησης (1/3 πλήρους) αντιστοιχίας βαθµίδας Λέκτορα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π/.407/80, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν οι σχετικές πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ΥΠΕΠΘ, προκειµένου να καλύψει άµεσες εκπαιδευτικές ανάγκες του Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011 για το µάθηµα :
- Αστικά Υδραυλικά Έργα ( 6ο εξάµηνο)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διδακτορικό και έγκριτες δηµοσιεύσεις σε µια τουλάχιστον από τις ανωτέρω περιοχές, εξειδίκευση σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής και ευχέρεια στη χρήση και ανάπτυξη λογισµικού.
Όποιος/α επιλεγεί θα πρέπει να προσφέρει επιπρόσθετα σχετικό µε τα ανωτέρω αντικείµενα ερευνητικό, επιστηµονικό και οργανωτικό έργο στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα να υποβάλλουν στην Γραµµατεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ηρ.Πολυτεχνείου αρ.9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ..210-7722836 κα. Ραφτέλη) αίτηση υποψηφιότητας µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ηµερήσιο τύπο. Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
1. Βιογραφικό σηµείωµα και ανάλυση των εργασιών σε 4 αντίτυπα
2. Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας αυτών από το /ΙΚΑΤΣΑ//ΟΑΤΑΠ.
Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι /ηµόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. α. Πιστοποιητικό /ήµου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
β. Αντιγράφου ποινικού µητρώου για /ικαστική Χρήση και
γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (για τους άνδρες) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία των ως άνω δικαιολογητικών.
2. Πιστοποιητικό υγείας από την Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή
Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει την 04/02/2011 και λήγει την 23/02/2011.

 

Πρόσκληση 2
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίαση της 2/11/2010, αποφάσισε την προκήρυξη µιας (1) θέσης για την πρόσληψη ενός (1) επιστήµονα µερικής απασχόλησης (1/3 πλήρους) αντιστοιχίας βαθµίδας Λέκτορα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π/.407/80, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν οι σχετικές πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ΥΠΕΠΘ, προκειµένου να καλύψει άµεσες εκπαιδευτικές ανάγκες του Τοµέα /οµοστατικής για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011 για το µάθηµα:
- Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεµα (6ο εξάµηνο)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διδακτορικό και έγκριτες δηµοσιεύσεις σε µια τουλάχιστον από τις ανωτέρω περιοχές, εξειδίκευση σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής και ευχέρεια στη χρήση και ανάπτυξη λογισµικού.
Όποιος/α επιλεγεί θα πρέπει να προσφέρει επιπρόσθετα σχετικό µε τα ανωτέρω αντικείµενα ερευνητικό, επιστηµονικό και οργανωτικό έργο στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα να υποβάλλουν στην Γραµµατεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (Ηρ. Πολυτεχνείου αρ.9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου , τηλ..210-7722836 κα. Ραφτέλη) αίτηση υποψηφιότητας µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από την ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ηµερήσιο τύπο. Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
3. Βιογραφικό σηµείωµα και ανάλυση των εργασιών σε 4 αντίτυπα
4. Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιµίας αυτών από το /ΙΚΑΤΣΑ//ΟΑΤΑΠ.
Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι /ηµόσιοι Υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. α. Πιστοποιητικό /ήµου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
β. Αντιγράφου ποινικού µητρώου για /ικαστική Χρήση και
γ. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (για τους άνδρες)
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία των ως άνω δικαιολογητικών.
2. Πιστοποιητικό υγείας από την Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή
Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει την 04/02/2011 και λήγει την 23/02/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved