ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Γενικός διευθυντής στο ΕΘΙΑΓΕ (21/2/06)


Αθήνα 21.2.2006, 12:32
Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, (νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τετραετή θητεία και αντιμισθία που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
- Να έχουν τα προσόντα του ερευνητή Α’ και ειδικότερα: Διδακτορικό δίπλωμα, την ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν ερευνητικά προγράμματα, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα στα επιμέρους έργα του ερευνητικού προγράμματος, να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην τεχνολογία, να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, να έχουν αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης, να έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας, να συμβάλουν στην χάραξη ερευνητικής πολιτικής, να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς τομείς της ειδικότητάς τους και να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.
- Να έχουν πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία, η οποία θα προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά και έγγραφα.
- Αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα.

Εάν οι υποψήφιοι είναι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει:
- Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
- Να μην έχουν καταδικασθεί ή να μην διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 59 έως 61 του Ποινικού Κώδικα) και μετά τη λήξη του χρόνου που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή και υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, χρήση ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά των ηθών ή περί το νόμισμα ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
- Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
- Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα.

Αν οι υποψήφιοι είναι πολίτες των άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
- Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2740 (ΦΕΚ 186 Α, 16-9-99).

Όσον αφορά στις στρατιωτικές υποχρεώσεις, το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.
- Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου).
- Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά σε δέκα (10) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα (1) θα είναι επικυρωμένο αντίγραφο και τα υπόλοιπα εννέα (9) φωτοτυπίες του επικυρωμένου αντιγράφου:
Αίτηση υποψηφιότητας
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει επιπλέον ανάλυση των επιστημονικών δραστηριοτήτων και δημοσιευμάτων του συνολικού λοιπού έργου των υποψηφίων καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα ή δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν την εν λόγω δραστηριότητά τους.
Πτυχία και τίτλους σπουδών, αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που θα προσκομίσουν πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα.
Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας.
Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου (Τύπου Α΄) για τους υποψήφιους που είναι Έλληνες πολίτες.
Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α΄). Εφόσον οι υποψήφιοι είναι πολίτες των άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του υποψηφίου.
Απλή δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα βεβαιώνει ο υποψήφιος, ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα των υποπαραγράφων 4.3. και 4.4 ή 5.2, 5.3. και 5.4., κατά περίπτωση.
Αιτήσεις υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αριθ.18557/23-12-2003 προκήρυξης διατηρούνται έχοντας το δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και ειδικότερα των παραγράφων 1, 2, 3, 6.3, 6.7, και 6.8 και ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Διοικητικό (Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου- Ταχ. Κωδ. 15125 Αθήνα) μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο ήτοι, μέχρι και 20 Μαρτίου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (τηλ. 210-8175424/48, υπεύθυνοι: κα Αικατερίνη Νίκου και κος Δημήτρης Τσοτσάνης).

Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί δύο (2) φορές σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και θα κοινοποιηθεί στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται και στην ιστοσελίδα www.nagref.gr.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved