ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη συμβασιούχων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

 

Αθήνα 15.2.2011, 14:02

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου για τις ανάγκες της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ» που υλοποιείται από το Ίδρυμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) και ειδικότερα στον ¶ξονα Προτεραιότητας 5 "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου".

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης έργου που θα συναφθεί θα ποικίλει ανάλογα με το είδος του έργου που θα παρασχεθεί. Η αμοιβή θα είναι ανάλογη των τυπικών προσόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται ανά κατηγορία θέσης, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αίτηση (Παράρτημα 1, παρακάτω στα συνημμένα) την οποία θα πρέπει να καταθέσουν ή αποστείλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με καταληκτική ημερομηνία την 28/2/2011 στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή επιλογής προσωπικού και στη συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ) που ζητούνται ανά κατηγορία θέσης θα υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κριθούν θετικά και κληθούν σε συνέντευξη.

Οι θέσεις και τα προσόντα έχουν ως εξής:

Α) Στελέχη για τη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη της πράξης με τα
παρακάτω προσόντα:
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Ικανότητα χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD,
EXCEL, POWER POINT).
- Εμπειρία στην διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων που
αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Β) Στελέχη με ειδικότητα στην Πληροφορική για την πληροφορική υποστήριξή της πράξης με τα παρακάτω προσόντα:
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΑΕΙ με ειδικότητα στην Πληροφορική.
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- ¶ριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικανότητα χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS 2003-2008 SERVER, LINUX, MS SQL, MySQL, PHP, APACHE, IIS) και εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων- εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- Επαγγελματική εμπειρία συναφή με την ειδικότητα.

Γ) Οικονομολόγοι
* Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Επιχειρηματικότητας στα Τμήματα του ΕΚΠΑ, με τα παρακάτω προσόντα:
- Διδακτορικό Δίπλωμα.
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Ικανότητα χρήση Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD, EXCEL, POWER POINT).
- Εμπειρία στην διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
* Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, με τα παρακάτω προσόντα:
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΑΕΙ, Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Master, PH.D.).
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Ικανότητα χρήση Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD, EXCEL, POWER POINT).
- Εμπειρία στο αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης.

Δ) Εξειδικευμένο προσωπικό
* Επιστήμονες ειδικοί στις αξιολογήσεις έργων με τα παρακάτω προσόντα:
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Ικανότητα χρήση Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD,
EXCEL, POWER POINT).
- Εμπειρία στο αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης.
* Σύμβουλοι επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με τα παρακάτω προσόντα:
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Ικανότητα χρήση Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD,
EXCEL, POWER POINT).
- Εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στην καθοδήγηση για την
κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και στην αξιολόγησή τους.

Ε) Φιλόλογος για την φιλολογική επιμέλεια του συγγραφικού υλικού με τα παρακάτω προσόντα:
- Πτυχίο φιλολογίας ΑΕΙ.
- Καλή γνώση μιας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της Αγγλικής.
- Ικανότητα χρήση Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD).
- Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΣΤ) Γραφίστας και Web Designer για την γραφιστική επιμέλεια του συγγραφικού υλικού, σχεδίαση και ανάπτυξη δικτυακού τόπου και ανάπτυξη ηλεκτρονικού - διαδραστικού υλικού με τα παρακάτω προσόντα:
- Πιστοποιητικό ΙΕΚ ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -ATEI.
- Ικανότητα χρήση Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD, POWER POINT, QUARK EXPRESS, DREAMWEAVER, γλώσσες σχεδιασμού (HTML, PHP, ASP, XML, κ.λπ.)).
- Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την διαδικασία αξιολόγησης είναι:
- Μεταπτυχιακές σπουδές.
- Διδακτορικές σπουδές.
- Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και κυρίως έργα χρηματοδοτούμενα.
- Οργανωτική ικανότητα, Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικότητα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή την οποία θα ορίσει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης/ έργου. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει:
1. Έλεγχο και αξιολόγηση της πληρότητας των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων με βάση την αίτηση και το βιογραφικό τους.
2. Διενέργεια προσωπικής συνέντευξης για τους υποψηφίους που θα προκριθούν από την αξιολόγηση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους καθώς και των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση lmanteso@elke.uoa.gr ή να τηλεφωνήσουν: 210-3689355.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το Παράρτημα.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το Παράρτημα (αρχείο pdf 322 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved