ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εισηγητές διαλέξεων - σεμιναρίων στο ΤΕΙ Ηπείρου

 

Αθήνα 17.2.2011, 12:32

H Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη διδασκαλία διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ηπείρου".

* Ακολουθεί η ανακοίνωση.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 347
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ),, λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009
Γ) Την από 04.02.2011 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύματος
Δ) Τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Ηπείρου για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για τη διδασκαλία διαλέξεων και σεμιναρίων στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, με σύμβαση ανάθεσης έργου, με επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:

(Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας - Τμήμα Λογοθεραπείας - Τμήμα Νοσηλευτικής) ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 1 (Μπορεί να κατατεθεί αίτηση είτε για όλες τις διαλέξεις του ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 1, είτε για επιμέρους διάλεξη, δηλαδή ΚΑΙΝ 1Ι, ΚΑΙΝ 1ΙΙ κλπ).
∆ιαλέξεις (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 50€/h):
I. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
II. Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
III. Η επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο.
IV. Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
V. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
VI. Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα.
VII. Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης.
VIII. Καινοτομική επιχειρηματικότητα.
IX. Πράσινη οικονομία και καινοτομία-επιχειρηματικότητα.
X. Risk management.
XI. Management της γνώσης-μάθησης και καινοτομίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις διαλέξεις αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον τομέα υγείας (νοσηλευτικό / λογοθεραπευτικό / βρεφονηπιακό).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 2 (Μπορεί να κατατεθεί αίτηση είτε για όλες τις διαλέξεις του ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 2, είτε για επιμέρους διάλεξη, δηλαδή ΚΑΙΝ 2Ι, ΚΑΙΝ 2ΙΙ κλπ).
(Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής)
∆ιαλέξεις (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 50€/h):
I. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
II. Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
III. Η επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο.
IV. Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
V. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
VI. Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα.
VII. Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης.
VIII. Καινοτομική επιχειρηματικότητα.
IX. Πράσινη οικονομία και καινοτομία-επιχειρηματικότητα.
X. Risk management.
XI. Management της γνώσης-μάθησης και καινοτομίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις διαλέξεις αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
(Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εμπόριο, Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας)
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 3 (Μπορεί να κατατεθεί αίτηση είτε για όλες τις διαλέξεις του ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 3, είτε για επιμέρους διάλεξη, δηλαδή ΚΑΙΝ 3Ι, ΚΑΙΝ 3ΙΙ κλπ).
∆ιαλέξεις (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 50€/h):
I. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
II. Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
III. Η επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο.
IV. Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
V. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
VI. Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα.
VII. Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης.
VIII. Καινοτομική επιχειρηματικότητα.
IX. Πράσινη οικονομία και καινοτομία-επιχειρηματικότητα.
X. Risk management.
XI. Management της γνώσης-μάθησης και καινοτομίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις διαλέξεις αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον εμπορικό ή/και διοικητικό ή/και ιχθυοκομικό/αλιευτικό τομέα.

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 4 (Μπορεί να κατατεθεί αίτηση είτε για όλες τις διαλέξεις του ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 4, είτε για επιμέρους διάλεξη, δηλαδή ΚΑΙΝ 4Ι, ΚΑΙΝ 4ΙΙ κλπ).
∆ιαλέξεις (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 50€/h):
I. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
II. Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
III. Η επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο.
IV. Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
V. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
VI. Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα.
VII. Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης.
VIII. Καινοτομική επιχειρηματικότητα.
IX. Πράσινη οικονομία και καινοτομία-επιχειρηματικότητα.
X. Risk management.
XI. Management της γνώσης-μάθησης και καινοτομίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις διαλέξεις αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον οικονομικό/χρηματοοικονομικό τομέα.

Τμήμα Λογιστικής
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 5 (Μπορεί να κατατεθεί αίτηση είτε για όλες τις διαλέξεις του ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 5, είτε για επιμέρους διάλεξη, δηλαδή ΚΑΙΝ 5Ι, ΚΑΙΝ 5ΙΙ κλπ).
∆ιαλέξεις (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 50€/h):
I. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
II. Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
III. Η επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο.
IV. Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
V. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
VI. Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα.
VII. Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης.
VIII. Καινοτομική επιχειρηματικότητα.
IX. Πράσινη οικονομία και καινοτομία-επιχειρηματικότητα.
X. Risk management.
XI. Management της γνώσης-μάθησης και καινοτομίας.
Proslipsis.gr

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις διαλέξεις αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον οικονομικό/λογιστικό τομέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 6 (Μπορεί να κατατεθεί αίτηση είτε για όλες τις διαλέξεις του ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 6, είτε για επιμέρους διάλεξη, δηλαδή ΚΑΙΝ 6Ι, ΚΑΙΝ 6ΙΙ κλπ).
∆ιαλέξεις (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 50€/h):
I. Εισαγωγή στην καινοτομία.
II. Η καινοτομία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
III. Η καινοτομία στην Ήπειρο.
IV. Βήματα καινοτομικής διαδικασίας.
V. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στις καινοτομίες.
VI. ∆ιαδικασία εφαρμογής καινοτομίας.
VII. Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
VIII. Προγράμματα για χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων.
IX. Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.
X. Πληροφορική και τηλεπικοινωνιακή καινοτομία.
XI. Πληροφορική και τηλεπικοινωνιακή επιχειρηματικότητα.
XII. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
XIII. Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
XIV. Η επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο.
XV. Βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας.
XVI. Κανόνες επιτυχίας & εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.
XVII. Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα.
XVIII. Ένταξη επιχειρηματικών επιλογών σε προγράμματα υλοποίησης.
XIX. Καινοτομική επιχειρηματικότητα.
XX. Πράσινη οικονομία και καινοτομία-επιχειρηματικότητα.
XXI. Risk management.
XXII. Management της γνώσης-μάθησης και καινοτομίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο
πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις διαλέξεις
αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας - Τμήμα Λογοθεραπείας - Τμήμα Νοσηλευτικής)
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 7
Σεμινάριο (6ωρο, 50€/h):
Οικονομικά της υγείας, οικονομικά βρεφονηπιακών και λογοθεραπευτικών επιχειρήσεων και καινοτομία, οικονομικά βρεφονηπιακών και λογοθεραπευτικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο
πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των σεμιναρίων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τα σεμινάρια
αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον τομέα υγείας (νοσηλευτικό / λογοθεραπευτικό / βρεφονηπιακό).

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 8
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
Σεμινάριο (6ωρο, 50€/h):
∆ιοίκηση επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα, διοίκηση επιχειρήσεων και καινοτομία.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο
πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των σεμιναρίων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τα σεμινάρια
αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον οικονομικό/χρηματοοικονομικό τομέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΚΩ∆ – ΚΑΙΝ 9
Σεμινάριο (6ωρο, 50€/h):
∆ιοίκηση - οικονομικά επιχειρήσεων (και καινοτομία).

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο
πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των σεμιναρίων.

Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τα σεμινάρια
αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ – ΚΑΙΝ 10
Σεμινάριο (6ωρο, 50€/h):
Η εκτροφή της καραβίδας Astacus astacus.

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο
πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης που να αποδεικνύει συνάφεια με το αντικείμενο των διαλέξεων.
Κριτήρια Αξιολόγησης
1) ∆ιδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τα σεμινάρια
αντικείμενο.
2) Άνω των 4 ετών αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ή και προγράμματα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου και κατά προτίμηση στον ιχθυοκομικό/αλιευτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α).

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ. 2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση (σε ευκρινές σημείο της οποίας θα αναγράφεται ο κωδικός θέσης), σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σημείωμα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη και εξέταση. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 03/03/2011 και ώρα 14.00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου
Κτίριο Διοίκησης
Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα
Τ.Κ : 47 100 Άρτα

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νάση Ευαγγελία, Τηλ.: 26810-50038/50043.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved