ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Βοΐου Κοζάνης

 

Αθήνα 18.3.2011, 23:10

Την πλήρωση έξι θέσεων Ειδικών Συνεργατών προκηρύσσει ο Δήμος Βοΐου Κοζάνης.

* Ακολουθεί η πρόσκληση.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Σιάτιστα 10 Μαρτίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. : 4857

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Συνεργατών
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ BOΪΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
3. Την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος
Προσωπικού ΟΤΑ της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Εδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους Ο.Ε.Υ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
4. Την ανάγκη πλήρωσης έξι (6) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου σε θέματα:
α). Δημοτικών Έργων και Μελετών
β). Οικονομικά
γ). Νομικά
δ). Τεχνολογίας Φωτοβολταϊκών και Διαχείρισης Αποβλήτων
ε). Αθλητισμού και
στ). Γεωπονίας
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Γραφείο Προσω-πικού, Πλ. Τσιστοπούλου 5) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07, δηλαδή:
1. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
4. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.
5. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
6. Να έχουν, αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώση και ενασχόληση σε θέματα:
α) Δημοτικών Έργων και Μελετών (απαιτείται πτυχίο A.E.I Μηχανολόγων Μηχανικών)
β) Οικονομικά (απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι Οικονομικών)
γ) Νομικά (απαιτείται πτυχίο Νομικής)
δ) Τεχνολογίας Φωτοβολταϊκών και Διαχείρισης Αποβλήτων (απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών)
ε). Αθλητισμού (απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. ΤΕΦΑΑ)
στ). Γεωπονίας (απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. Γεωπονίας)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους :
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού
Β) Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα.
Γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
Δ) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωμένο νομίμως

Η επιλογή θα γίνει από την Δήμαρχο η οποία θα αποφασίσει κατά την κρίση της για την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (Πλ. Τσιστοπούλου 5, τηλ.24653 50111) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 08:00 – 14:45 ).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με τα καθήκοντα της θέσης του ειδικού συνεργάτη.

Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να
δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved