ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

 

Αθήνα 12.4.2011, 20:32

Την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του ΝΠΙΔ µε την
επωνυµία "Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου", προκηρύσσει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η θέση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010). Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Είναι πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσµιου κινηµατογράφου. Διορίζεται από τον υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΚ. Οι αποδοχές του και κάθε είδους επιδόµατα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.

Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συµβούλιο:
(α) Προΐσταται όλων των ιευθύνσεων του ΕΚΚ και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόµου, του εσωτερικού κανονισµού του ΕΚΚ, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και του ετήσιου προϋπολογισµού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του ΕΚΚ και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισµό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγµένων και οικονοµικό απολογισµό.
(ε) Εκπροσωπεί το ΕΚΚ δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του ΕΚΚ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΕΚΚ.
(η) Συνοµολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύµβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συµβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του ΕΚΚ, ορίζει τη νοµική µορφή της απασχόλησής τους και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αναβάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθµού για όλο το προσωπικό του ΕΚΚ.
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΚΚ και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το Διοικητικό Συµβούλιο ετήσιου προϋπολογισµού.
(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηµατογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για το συντελεστή ενίσχυσης Κινηµατογραφικού Έργου.
(ιδ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισµούς.

Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους Διευθυντές του ΕΚΚ. Με απόφασή του µπορεί να µεταβιβάσει σε αυτούς ορισµένες από τις αρµοδιότητές του, ενηµερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή συνεδρίαση.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ως πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή παγκόσµιου κινηµατογράφου, πρέπει επίσης να έχουν:
α. Γνώση του κινηµατογραφικού προϊόντος ως διανοητικού και αισθητικού αποτελέσµατος.
β. Γνώση του κινηµατογραφικού προϊόντος ως αποτελέσµατος οικονοµικής δραστηριότητας.
γ. Διοικητική εµπειρία, κατά προτίµηση κινηµατογραφικού οργανισµού ιδιωτικού ή δηµοσίου.
Θα συνεκτιµηθεί η συνδροµή της εµπειρίας από θεωρητική κατάρτιση που προκύπτει από τίτλους σπουδών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί ή να είναι υπόδικοι για αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωµάτων ή για αδικήµατα σχετικά µε τα υποµνήµατα ή σχετικά µε την υπηρεσία ή για αδικήµατα κατά των ηθών, καθώς επίσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργηµα ή να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νοµίµως.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται µε αίτησή τους προς το ΕΚΚ, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα καθώς και από σύντοµη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το όραµά τους για το έργο και τη λειτουργία του ΕΚΚ.

Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (βιογραφικό σηµείωµα, σύντοµη έκθεση) κατατίθενται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα: είτε i) εγγράφως στο ΕΚΚ, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, γρ. Πρωτοκόλλου, από ώρες 09.00 έως
16.00, είτε ii) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση
info@gfc.gr,
εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ηµερήσιο Τύπο.
Οι τίτλοι σπουδών και τα αποδεικτικά εµπειρίας, νοµίµως επικυρωµένα,
κατατίθενται στα γραφεία του ΕΚΚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved