ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
4 Στο ΙΔΕΚΕ Αθήνας (1/4/06)


Αθήνα 1.4.2006, 9:56
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) στο πλαίσιο ένταξης του έργου Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), θα προσλάβει το παρακάτω προσωπικό.

Τα γνωστικά αντικείμενα των ΚΕΕ είναι τα ακόλουθα: Ελληνική Γλώσσα και Ελληνική Ιστορία, Ευρωπαϊκές Γλώσσες και Ευρωπαϊκή Ιστορία, Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών και Στατιστικής, Νέες Τεχνολογίες - Πληροφορική, Οικονομία - Επιχειρήσεις, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πολίτη – Διαχείριση Νοικοκυριού, Λειτουργία Οικογένειας, Πολιτισμός – Τέχνες – Ελεύθερος Χρόνος, Ειδικά προγράμματα για Κοινωνικά ευάλωτες Ομάδες.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

* 2 μελών Ομάδας Έργου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα τα οποία επιφορτίζονται με:
- το συντονισμό και την οργάνωση της λειτουργίας, καθώς και τη διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη των ΚΕΕ, πανελλαδικά
- την παρακολούθηση του έργου των ΚΕΕ (μετακινήσεις πανελλαδικά)
- την κατά περίπτωση συνεργασία με αναδόχους υποέργων του Έργου για την αποτελεσματική περάτωση τους,
- τη συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς για την ανάπτυξη εθνικού και διεθνούς δικτύου για τη διά βίου μάθηση,
- το σχεδιασμό και την οργάνωση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας
- την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της εσωτερικής αξιολόγησης,
- των σεμιναρίων επιμόρφωσης και των περιφερειακών συναντήσεων στελεχών και εκπαιδευτών των ΚΕΕ,
- τη συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών για τη λειτουργία των ΚΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

* 1 Οικονομικού Διαχειριστή ΚΕΕ στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει:
- την παρακολούθηση και σύνδεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
- την υποστήριξη ΚΕΕ σε διαχειριστικά θέματα
- την πιστοποίηση επιλεξιμότητας και κωδικοποίηση τιμολογίων αναδόχων – προμηθευτών και μετακινήσεων
- την παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης υποέργων.
- τη διαμόρφωση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων, εξωλογιστικής κατάστασης μηνιαίων δαπανών και νομικών δεσμεύσεων ανά υποέργο
- την πιστοποίηση, παρακολούθηση και καταγραφή εξέλιξης δεικτών υποέργων

* 1 Υπευθύνου Τεχνικής στήριξης για το ΚΕΕ Αθήνας, ο οποίος αναλαμβάνει:
- την υποστήριξη της τηλεματικής δικτύωσης Κ.Ε.Ε.
- την ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων και στοιχείων
- την τήρηση, διαμόρφωση και συμπλήρωση εντύπων ΚΕΕ
- τη διοικητική στήριξη του ΚΕΕ.

Προσόντα υποψηφίων:
Μέλη Ομάδας Έργου
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
- Καλή χρήση Η/Υ (με σχετικό πιστοποιητικό)
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (με σχετικό πιστοποιητικό)

Οικονομικός Διαχειριστής Έργου
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης
- Εμπειρία στη διαχείριση ν Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
- Καλή χρήση Η/Υ (με σχετικό πιστοποιητικό)
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (με σχετικό πιστοποιητικό)

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης
- Απολυτήριο τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Εμπειρία στην τεχνική και διοικητική στήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης
- Καλή χρήση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)
- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

Οι υποψήφιοι επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του ΙΔΚΕ,σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και ύστερα από σχετική συνέντευξη. Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%
- Πτυχίο σχετικό με τις προκηρυσσόμενες θέσεις
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Master, PhD.) σχετικοί με τις προκηρυσσόμενες θέσεις
- Ξένες Γλώσσες
- Γνώση Η/Υ
Β. Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή τη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ποσοστό: 20%
Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό: 10%
Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%
- Επικοινωνιακή ικανότητα
- Κίνητρο συμμετοχής
- Συνεργατικότητα
- Διαθεσιμότητα.

Η σύμβαση των παραπάνω θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2006, με δυνατότητα παράτασης (8ωρη αποκλειστική απασχόληση πρωινές ή και απογευματινές ώρες. Για τα μέλη της Ομάδας Έργου μετακινήσεις εκτός νομού στα ΚΕΕ της χώρας).

Οι αμοιβές των μελών της Ομάδας Έργου και του οικονομικού διαχειριστή είναι 1.300,00€ μικτά μηνιαία και των Υπευθύνων Τεχνικής Υποστήριξης 1.050,00€ μικτά, μηνιαία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται κρατήσεις ασφάλισης Ι.Κ.Α. εργαζομένων και Φ.Μ.Υ. Στις προαναφερόμενες αμοιβές προβλέπονται επιδόματα εορτών και αδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα των ΚΕΕ www.ideke.edu.gr/kee (προκηρύξεις) και τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεων τους, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143, τηλ.210 2114152). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 7/4/2006 ημέρα Παρασκευή, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του έργου (www.ideke.edu.gr/kee) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved