ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διαγωνισμός για Συμβολαιογράφους

 

Αθήνα 29.7.2011, 14:11

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 4 Οκτωβρίου 2011, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλει στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορεί να αναζητήσει και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www. ministryofjustice.gr), στην οποία θα δηλώνει απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου στην οποία επιθυμεί να διορισθεί, καθώς και τα εξής:
1. Ότι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά στους υποψηφίους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
2. Ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του ν. 2830/2000, δηλαδή:
α) Προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ή έχει απαλλαγεί από αυτές νόμιμα, και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
β) Προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά μητρώα των δημοτών.
γ) Ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης.
δ) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
ε) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
στ) Ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
ζ) Ότι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου λόγω ποινικής καταδίκης.
η) Ότι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2830/2000.

Στην ίδια αίτηση − υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα εξής:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου, του διαβατηρίου, της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 εδ. α του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων, το οποίο καθορίζεται σε εξήντα (60) Ευρώ, για την κάλυψη μέρους των δαπανών του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και γίνεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (ν. 2844/2000).

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων είναι οι ακόλουθες:
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Αθηνών 46
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αχαρνών 2
Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 1
Ειρηνοδικείο Λίμνης 1
Ειρηνοδικείο Σκύρου 1
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 2
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 1
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Αμβρυσσού (Δίστομο) 1
Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας 1
Ειρηνοδικείο Απεραντίων (Γρανίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Δελφών 1
Ειρηνοδικείο Δωρίδος (Κροκύλιο) 1
Ειρηνοδικείο Ελάτειας 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός) 1
Ειρηνοδικείο Ιτέας 1
Ειρηνοδικείο Ιτέας (Δεσφίνα) 1
Ειρηνοδικείο Ορχομενού 1
Ειρηνοδικείο Τολοφώνος (Ερατεινή) 1
Ειρηνοδικείο Υπάτης 1
Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 1
Ειρηνοδικείο Ακράτας 1
Ειρηνοδικείο Αποδοτίας (Άνω Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Αροανίας 1
Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (Κοντό βάζαινα) 2
Ειρηνοδικείο Εχίνου (Κατούνα) 1
Ειρηνοδικείο Λαμπείας (Δίβρη) 1
Ειρηνοδικείο Πατρών 3
Ειρηνοδικείο Προσχίου
(Πλάτανος Ναυπακτίας) 1
Ειρηνοδικείο Πύργου 1
Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2
Ειρηνοδικείο Σολίου (Μύτικας) 1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4389
Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Άργους 1
Ειρηνοδικείο Άργους (Αχλαδόκαμπος) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 1
Ειρηνοδικείο Σικυώνος 1
Ειρηνοδικείο Τευθίδος (Λαγκάδια) 1
Ειρηνοδικείο Τροπαίων 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Δημητσάνα) 1
Ειρηνοδικείο Ορχομενού (Λεβίδι) 1
Ειρηνοδικείο Τρίπολης (Βλαχοκερασιά) 1
Ειρηνοδικείο Τροπαίων (Βαλτεσινίκο) 1
ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ειρηνοδικείο Εράνης (Φιλιατρά) 3
Ειρηνοδικείο Φλεσσιάδος (Χώρα) 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου (Άγ. Νικόλαος) 1
Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 2
Ειρηνοδικείο Καστελίου Κισσάμου 1
Ειρηνοδικείο Χώρας Σφακίων 1
Ειρηνοδικείο Χανίων 2
Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως (Λασηθίου) 1
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 1
Ειρηνοδικείο Αμαρίου (Αμάριο) 1
Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Άγ. Κήρυκος) 1
Ειρηνοδικείο Παπάδου (Γέρας) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Λιμήν Βαθέος) 1
Ειρηνοδικείο Χίου 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη) 1
Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ειρηνοδικείο Κω 1
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 7
Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1
Ειρηνοδικείο Κατερίνης 2
Ειρηνοδικείο Κιλκίς 1
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 1
Ειρηνοδικείο Νάουσας 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 1
Ειρηνοδικείο Σερρών 1
Ειρηνοδικείο Αρναίας 1
Ειρηνοδικείο Βέροιας 1
Ειρηνοδικείο Φυλλίδος (Ν. Ζίχνη) 1
ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο Αγιάς 1
Ειρηνοδικείο Βόλου 1
Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρες) 1
Ειρηνοδικείο Ελασσόνας 1
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας 1
Ειρηνοδικείο Λάρισας 3
Ειρηνοδικείο Τρικάλων 2
Ειρηνοδικείο Τυρνάβου 1
Ειρηνοδικείο Σοφάδων 1
IB. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας 1
Ειρηνοδικείο Θεσπρωτικού 1
Ειρηνοδικείο Μετσόβου 1
Ειρηνοδικείο Πάργας 1
ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ειρηνοδικείο Κερκύρας 1
ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Πρεσπών (Άγ. Γερμανός) 1
Ειρηνοδικείο Σερβίων 1
ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Ξάνθης 1
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας 1
Ειρηνοδικείο Νευροκοπίου 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved