ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
10 συμβασιούχοι στο ΤΕΙ Σερρών (12/4/06)


Αθήνα 12/4/2006, 23:11
Το ΤΕΙ Σερρών προτίθεται να προσλάβει δέκα άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Αυτεπιστασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών»» της Ενέργειας 2.2.2 α «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών» του Γ΄ Κ.Π.Σ. του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων (Τ.Δ.Ε./Υ) (Πρακτικό Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. 6/21-2-2006), που συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 25% από εθνικούς πόρους.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

* 1 
Μηχανικών ΠΕ 
(από 20-4-2006 μέχρι 31-5-2006, αμοιβή : 1.020 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης:εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιολόγησης με τη χρήση δεικτών (benchmarks) του εκπαιδευτικού έργου του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Απαιτούμενα προσόντα :
1. Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης.
3. Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
4. Επιστημονική γνώση ή Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της μελέτης.
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 1 Μαθηματικών ή Στατιστικής ΠΕ
(από 20-4-2006 μέχρι 31-5-2006, αμοιβή: 1.500 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης: τη συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός «βαρόμετρου αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του Τ.Ε.Ι. Σερρών», αναλαμβάνοντας την επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων έρευνας βάσει ερωτηματολογίου με σκοπό τη διαμόρφωση του «βαρόμετρου»
για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών ή Στατιστικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μαθηματικών ή Στατιστικής
3. Διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
4. Επιστημονική γνώση ή Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης.
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 1 Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ
(
Από 20-4-2006 μέχρι 31-7-2006, αμοιβή : 2.800 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης: την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, οι οποίες θα προστεθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Σερρών, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και την  επέκταση και υποστήριξη των χρήσεών της.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Πληροφορικής Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Επιστημονική γνώση ή Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα: α) συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, β) τεχνολογιών ανοικτού κώδικα (ιδίως PHP και MySQL Server).
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
2. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 1 Οικονομικού ΠΕ 
(Από 20-4-2006 μέχρι 30-6-2006, αμοιβή : 2.070 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης: τη μελέτη με σκοπό τη διαμόρφωση ενός συστήματος ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τεχνολογικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.
3. Επιστημονική γνώση ή Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τη διαχείριση ποιότητας.
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Γνώση χρήσης Η/Υ.
3. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 1 Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ 
(Από 20-4-2006 μέχρι 15-8-2006, αμοιβή: 2.100 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης: τη διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Πληροφορικής Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Επιστημονική γνώση ή Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα: α) Δικτύων και Τεχνολογιών Διαδικτύου, β) τεχνολογιών ανοικτού κώδικα (ιδίως PHP και MySQL Server).
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2. Γνώση ή εμπειρία σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
3. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 1 Μηχανικών ΠΕ 
(Από 20-4-2006 μέχρι 31-8-2006, αμοιβή : 600 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης: την ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού για το μάθημα «Διοίκηση Παραγωγής»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής ή ισοδύναμο, Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων ή αντίστοιχος
3. Διδακτική και επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος σε ειδικότητα Διοίκησης Παραγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Καλή γνώση ξένης γλώσσας.
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 3 Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ 
(Από 20-4-2006 μέχρι 31-8-2006, αμοιβή : 600 €
συνολικά με το Φ.Π.Α. ο καθένας
Αντικείμενο απασχόλησης: την ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική»
στο Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχο μάθημα
4. Εμπειρία στη χρήση πληροφορικής για διδασκαλία για διδασκαλία
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

* 1 οποιουδήποτε Τμήματος Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ
(Από 20-4-2006 μέχρι 31-8-2006, αμοιβή: 2.760 €
συνολικά με το Φ.Π.Α.)
Αντικείμενο απασχόλησης: την ανάπτυξη λογισμικού παρουσίασης του ηλεκτρονικού υλικού εργαστηριακών μαθημάτων.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών
3. Εμπειρία διαχείρισης δικτύων
Συνυπολογιζόμενα προσόντα:
1. Επιπλέον προσόντα σε σχέση με το υπό εκτέλεση έργο θα συνεκτιμηθούν.

Για τι παραπάνω θέσεις:
- Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
- Ηλικία μέχρι 60 ετών, που δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία Προέδρου-Αντιπροέδρου, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Διοίκησης), έως 17 Απριλίου 2006. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει:
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- Τίτλους σπουδών
- Πιστοποιητικά εμπειρίας (όπως αυτά περιγράφονται στα προσόντα). Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται : (1) είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, (2) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας, (3) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14, παρ.1 του ν. 2190/94, (4) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, (5) αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπροσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες
Επίσης,  κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει κατά την κρίση τους στην επιλογή.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Πρόσληψης - Ενέργεια/Τμήμα - Ειδικότητα θέσης
».

Γνωστοποιείται ότι η επιλογή του πιο πάνω προσωπικού θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των τίτλων σπουδών, από τριμελή Επιτροπή.

Η εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους υποψηφίους ή γραπτή εξέταση για τη γνώση Η/Υ με τη βοήθεια Η/Υ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23210-49126, κ. Μ. Ντόγαρη.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved