ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
∆ιοικητικός στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (2/5/06)


Αθήνα 2.5.2006, 16:22
Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, προκηρύσσει µία κενή θέση ΠΕ κλάδου ∆ιοικητικού Οικονοµικού, για τις ανάγκες του τµήµατος ∆ιαχείρισης Ερευνητικών Προγραµµάτων του ΙΙΒΕΑΑ.

Απαραίτητα προσόντα του υποψηφίου είναι : το πτυχίο ή δίπλωµα πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ιδρύµατος της αλλοδαπής, η άριστη γνώση µιας εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελληνικής, κατά προτίµηση της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας.η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και εµπειρία τουλάχιστον έτη µετά την κτήση του πτυχίου σε θέµατα διαχείρισης ερευνητικών προγραµµάτων. Η αιτούµενη εµπειρία αποδεικνύεται από επίσηµες βεβαιώσεις αναγνωρισµένων φορέων στα κατά περίπτωση θέµατα είτε από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις κατάρτισης στα κατά περίπτωση θέµατα από πιστοποιηµένους φορείς. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στα αντικείµενα Οικονοµικών Επιστηµών κατα προτίµηση σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.

Αν δε καλυφθεί η θέση από υποψήφιους µε τα παραπάνω προσόντα γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προαναφερόµενα προσόντα µε εξαίρεση την εµπειρία των δύο ετών για την οποία ορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος ή και χωρίς εµπειρία εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε την εµπειρία ενός έτους.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση (η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν 1599/1986) να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
- Επικυρωµένοι τίτλοι σπουδών και πράξη αναγνώρισης από τον αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ ή ∆ΙΚΑΤΣΑ) αν έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή για την ισοτιµία και αντιστοιχία.
- Βιογραφικό σηµείωµα σε πέντε αντίγραφα.
- Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, εφόσον απαιτείται.
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, αν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως (Προκειµένου για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (µόνο από άρρενες) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νοµίµως απαλλαγεί από αυτές.

Όποιος επιλεγεί για την προκηρυχθείσα θέση θα πρέπει µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες να προσκοµίσει : Aντίγραφο ποινικού µητρώου,πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) από το οποίο να φαίνεται ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νοµίµως απαλλαγεί.

Καλούνται όσοι επιθυµούν να προσληφθούν στην προκηρυχθείσα θέση να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή σχετική αίτηση στα γραφεία του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών - οδός Σωρανού του Εφεσίου 4 - όπισθεν Γεν. Περ. Νοσοκοµείου Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25-4-2006 έως και 15-5-2006.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τηλεφωνούν στο 210-6597617, -619 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.00, ή να αναζητήσουν λε[τομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.bioacademy.gr/anak/PE1thesi.pdf.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved