ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
ΓΓΙΦ: Πρόσκληση για εγγραφή σε μητρώα
 

 

Αθήνα 15.3.2012, 15:04

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προσκαλεί προς εγγραφή στα Μητρώα του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προµηθευτών κάθε ενδιαφερόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πληροί τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.

Τα µητρώα (υπο-κατάλογοι του ευρύτερου συγκροτούµενου µε την παρούσα
Καταλόγου) είναι τα εξής:
1) Μητρώο προμηθευτών έτοιμου λογισμικού. 
2) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών ανάπτυξης και εγκατάστασης - υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού, στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής υπηρεσιών τα εξής:
• Ανάπτυξη, εγκατάσταση υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων και λογισµικού για τη υλοποίηση έργων της ΕΥΕ ΓΓΙΦ,
• Τεχνική υποστήριξη του Γραφείου ΟΠΣ,
• Υποστήριξη χρηστών
• Εγκατάσταση, αναβάθµιση και συντήρηση εξοπλισµού γραφείων, HY,
περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισµού.
3) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών μελετών - εμπειρογνωμόνων - ερευνών - συμβούλων, στο οποίο καθορίζεται ως ενδεικτικό πεδίο η παροχή υπηρεσιών:
• Μελέτες, εµπειρογνωµοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της υλοποίησης έργων της ΕΥΕ ΓΓΙΦ.
4) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών συμβούλων,  στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής υπηρεσιών τα εξής:
• Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΕ ΓΓΙΦ για ειδικά θέµατα.
• Νοµική υποστήριξη
5) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών Αξιολογήσεων, στο οποίο καθορίζεται ως ενδεικτικό πεδίο παροχής υπηρεσιών η υποστήριξη της ΕΥΕ ΓΓΙΦ στην αξιολόγηση προτάσεων για χρηµατοδότηση.
6) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής υπηρεσιών τα εξής:
• Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήµισης, δηµοσιότητας έργων της ΕΥΕ ΓΓΙΦ,
• Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού
7) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων, στο οποίο καθορίζεται ως ενδεικτικό πεδίο η παροχή υπηρεσιών δηµοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισµών ή διακηρύξεων στον Τύπο.
8) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών οργάνωσης εκδηλώσεων - συνεδρίων - συσκέψεων, στο πλαίσιο των οποίων συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
• Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων.
• Βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών.
• Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευµάτων.
• Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων.
• Μεταφράσεις, ∆ιερµηνεία.
• Μαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.
• Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξης.
• Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισµού και εξοπλισµού για διερµηνεία,
µαγνητοφώνηση.
• Μεταφορά συµµετεχόντων µε µισθωµένο µεταφορικό µέσο.
9) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων - φιλοξενίας - μετακιονήσεων εσωτερικού εξωτερικοί, στο οποίο καθορίζεται ως ενδεικτικό πεδίο η παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, έκδοσης εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
10) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού, στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής
υπηρεσιών τα εξής:
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού σε θεµατικά αντικείµενα που ενδιαφέρουν την ΕΥΕ ΓΓΙΦ (Ενδεικτικά θέµατα που ενδιαφέρουν για εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Φ.∆./ ∆ικαιούχων Νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΠ ΕΣΠΑ, ειδικά θέµατα ∆ηµόσιων συµβάσεων, Κρατικές ενισχύσεις, Θέµατα management, Θέµατα διαχείρισης έργων υποδοµών, , ανθρώπινου δυναµικού, Ειδικά θέµατα των τοµέων που καλύπτει το ΕΠ∆Μ, θέµατα Ισότητας των Φύλων, αξιολόγησης).
• Υπηρεσίες διοργάνωσης ή/και υποστήριξης σεµιναρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων.
• Συνεδριακή υποδοµή (αίθουσες εκδηλώσεων ή σεµιναρίων ή συνεδρίων).
• Οπτικοακουστικός εξοπλισµός και υπηρεσίες υποστήριξης.
• Υπηρεσίες διερµηνείας/µετάφρασης.
• Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
• Υπηρεσίες τροφοδοσίας.
• Υπηρεσίες µαγνητοφώνησης – αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.
• Υλικά και γραφική ύλη για συνέδρια και σεµινάρια.
11) Μητρώο παρόχων υπηρεσιών μίσθωσης μεταφορικών μέσων, στο οποίο καθορίζεται ως ενδεικτικό πεδίο η παροχή υπηρεσιών µίσθωσης µεταφορικών µέσων που απαιτούνται για τη µεταφορά αντικειµένων από ή προς την ΕΥΕ ΓΓΙΦ.
12) Μητρώο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής υπηρεσιών τα εξής:
• Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων των κτιρίων στα οποία στεγάζεται η ΕΥΕ ΓΓΙΦ.
• Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων.
• Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σύµφωνα µε το Ν 1568/85.
• Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων.
• Σύνδεση µε τράπεζες πληροφοριών.
• Προµήθεια αναλωσίµων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, µηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4
• Προµήθεια Εγκατάσταση, αναβάθµιση και συντήρηση εξοπλισµού γραφείων.
• Προµήθεια εξοπλισµού εστίασης.
• Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης.
• Υπηρεσίες ταχυµεταφορών.
• Υπηρεσίες µεταφράσεων, διερµηνείας.
• Εκτυπώσεις - εκδόσεις.
• Προµήθεια αναλώσιµων υλικών φιλοξενίας.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πρόσκληση (αρχείο pdf 247 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved