ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

 

Αθήνα 13.1.2013, 18:50

Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 27 Φερβουαρίου 2013 και κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2013, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο διαγωνισμός διενεργείται:
Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις
περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιά, Πάτρας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.
Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλει στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορεί να αναζητήσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr), στην οποία θα δηλώνει απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου που επιθυμεί να διορισθεί, καθώς και τα εξής:
1. Ότι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19, 20 και 21 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του Ν. 2830/2000, δηλαδή:
α) Προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
β) Προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά Μητρώα των δημοτών.
γ) Ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης.
δ) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
ε) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
στ) Ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
ζ) Ότι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω ποινικής καταδίκης.
η) Ότι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.
3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2830/2000.

Στην ίδια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα:
α) Προκειμένου για Έλληνες πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. Προκειμένου για πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου.
β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων 60 ευρώ.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές. Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σει−
ρά επιτυχίας και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών
θέσεων.

Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθορισθεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr).

* Ακολουθεί πίνακας με τις κενές θέσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Αθηνών 80
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Άλιμος) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βουλιαγμένη) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Χαϊδάρι) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ασπρόπυργος) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Π. Φάληρο) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αργυρούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αιγάλεω) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γλυφάδα) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βούλα) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ν. Μάκρη) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) 3
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βύρωνας) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ζωγράφου) 2
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γαλάτσι) 1
Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) 1
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 3
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Κηφισιά) 1
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία) 1
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Μελίσσια) 1
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 1
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) 2
Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 3
Ειρηνοδικείο Περιστερίου 5
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 3
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Παπάγου) 1
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Βριλήσσια) 2
Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
(Αγ. Παρασκευή) 1
Ειρηνοδικείο Αχαρνών 2
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Ν. Λιόσια) 1
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) 1
Ειρηνοδικείο Ιλίου (Πετρούπολη) 1
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας 1
Ειρηνοδικείο Μεγάρων 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας 3
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Σπάτα) 2
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Βάρη) 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Μαρκόπουλο) 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Γέρακας) 1
Ειρηνοδικείο Κρωπίας
(Αρτέμιδα Λούτσας) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κερατέα) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Ανάβυσσος) 1
Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Καλύβια) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Καπανδρίτι) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) 2
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αυλώνας) 1
Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Ωρωπός) 1
Ειρηνοδικείο Θηβών 1
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 1
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (Ψαχνά) 1
Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (Βασιλικό) 1
Ειρηνοδικείο Κύμης 1
Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (Λίμνη)
(κατά τόπον αρμοδιότητα
πρώην Ειρηνοδικείου Λίμνης)
Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ειρηνοδικείο Πειραιά 20
Ειρηνοδικείο Πειραιά (Κερατσίνι) 1
Ειρηνοδικείο Νικαίας 2
Ειρηνοδικείο Νικαίας (Κορυδαλλός) 1
Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 2
Ειρηνοδικείο Αίγινας 1
Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας 2
Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Λαμίας 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μώλος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Υπάτη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Υπάτης) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μακρακώμη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Μακρακώμης) 1
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Στυλίδα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Φαλάρων) 2
Ειρηνοδικείο Λαμίας (Αμφίκλεια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας) 1
Ειρηνοδικείο Αταλάντης 4
Ειρηνοδικείο Αταλάντης (Ελάτεια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ελάτειας) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας 4
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δελφοί) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δελφών) 2
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Ιτέα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ιτέας) 2
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Δεσφίνα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ιτέας) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Κροκύλιο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δωρίδος) 1
Ειρηνοδικείο Άμφισσας (Ερατεινή) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τολοφώνος) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσσός) 2
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Φουρνά) 1
Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Γρανίτσα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Απεραντίων) 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δαύλεια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δαύλειας) 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δίστομο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αμβρυσσού) 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Αράχωβα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αράχωβας) 1
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Ορχομενός) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ορχομενού) 1
Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ειρηνοδικείο Πατρών 4
Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 2
Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1
Ειρηνοδικείο Ζακύνθου 1
Ειρηνοδικείο Πύργου 1
Ειρηνοδικείο Πύργου (Επιτάλιο) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Δίβρη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Λαμπείας) 1
Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ελευσίνος Πελοποννήσου) 2
Ειρηνοδικείο Ακράτας 2
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων 1
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (Αροανία) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αροανίας) 1
Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2
Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Χιονάτα) 1
ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειρηνοδικείο Αγρινίου 1
Ειρηνοδικείο Βάλτου (Αμφιλοχία) 1
Ειρηνοδικείο Βάλτου (Κατούνα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Εχίνου) 1
Ειρηνοδικείο Λευκάδας 1
Ειρηνοδικείο
Βόνιτσας (Μύτικας) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Σολίου) 1
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 1
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Άνω Χώρα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αποδοτίας) 1
Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Πλάτανος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Προσχίου) 1
Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Ναυπλίου 1
Ειρηνοδικείο Ναυπλίου (Λυγουριό) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Επιδαύρου) 1
Ειρηνοδικείο Άργους (Αχλαδόκαμπος) 1
Ειρηνοδικείο Άστρους (Τυρός) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Πρασιών) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Ερμιόνη) 1
Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 2
Ειρηνοδικείο Κορίνθου 1
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αθίκια) 1
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι) 1
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Λουτράκι) 2
Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Σοφικό) 1
Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου 1
Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (Ακταίον) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δερβενίου) 1
Ειρηνοδικείο Νεμέας 1
Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (Καρύταινα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Καρύταινας) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Λεβίδι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ορχομενού) 1
Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Καστρί) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τανίας Δολιανών) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Στεμνίτσα) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Τρόπαια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τροπαίων) 2
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τροπαίων) 1
Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Λαγκάδια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τευθίδος) 1
Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μονεμβασιά) 1
Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) 1
Ειρηνοδικείο Σπάρτης 1
Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αλαγονία) 1
Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Πεταλίδι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Παμίσου) 1
Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας 1
Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Ν. Φιγαλεία) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ν. Φιγαλείας) 1
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) 1
Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Φλεσσιάδα - Χώρα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Φλεσσιάδος) 1
Ειρηνοδικείο Γυθείου (Αρεόπολη) 1
Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Χανίων 2
Ειρηνοδικείο Βάμου (Χώρα Σφακίων) (κατά τόπον αρμοδιότητα
πρώην Ειρηνοδικείου Χώρας Σφακίων) 2
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου 3
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αμάρι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αμαρίου) 1
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 3
Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδος (Αρκαλοχώρι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου) 1
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αγ. Νικολάου) 1
Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Νεάπολη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως) 1
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 1
Ειρηνοδικείο Σητείας 1
ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Άνδρου 2
Ειρηνοδικείο Ερμουπόλης 1
Ειρηνοδικείο Μήλου 1
Ειρηνοδικείο Μήλου (Κίμωλος) 1
Ειρηνοδικείο Μυκόνου 1
Ειρηνοδικείο Πάρου 2
Ειρηνοδικείο Σάμου (Πύργος) 1
Ειρηνοδικείο Σάμου (Πυθαγόρειο) 1
Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος) 1
Ειρηνοδικείο Νάξου 2
Ειρηνοδικείο Θήρας 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Σίκινος) 1
Ειρηνοδικείο Θήρας (Ανάφη) 1
ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης 3
Ειρηνοδικείο Καλλονής 1
Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου 2
Ειρηνοδικείο Λήμνου 1
Ειρηνοδικείο Χίου 1
ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ειρηνοδικείο Κω 2
Ειρηνοδικείο Κω (Καρδάμαινα) 1
Ειρηνοδικείο Ρόδου 3
Ειρηνοδικείο Καλύμνου 1
Ειρηνοδικείο Λέρου (Πάτμος) (κατά τρόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Πάτμου) 1
Ειρηνοδικείο Καρπάθου (Κάσος) 1
ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 25
Ειρηνοδικείο Βασιλικών 1
Ειρηνοδικείο Κουφαλίων (Ν. Χαλκηδόνα) 2
Ειρηνοδικείο Λαγκαδά 1
Ειρηνοδικείο Βέροιας 2
Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας 1
Ειρηνοδικείο Νάουσας 2
Ειρηνοδικείο Έδεσσας 1
Ειρηνοδικείο Αλμωπίας 1
Ειρηνοδικείο Σκύδρας 1
Ειρηνοδικείο Κατερίνης 1
Ειρηνοδικείο Κολινδρός (Αιγίνιο) 1
Ειρηνοδικείο Κιλκίς 2
Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 1
Ειρηνοδικείο Σερρών 5
Ειρηνοδικείο Ροδολίβους (Ν. Ζίχνη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Φυλλίδος) 1
Ειρηνοδικείο Σιντικής 1
Ειρηνοδικείο Σιντικής (Ηράκλειας) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ηράκλειας) 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου 1
Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (Νικήτη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Συκιάς) 1
Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας 2
Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών 2
Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1
ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ειρηνοδικείο Βόλου 2
Ειρηνοδικείο Βόλου (Φέρρες) 1
Ειρηνοδικείο Λάρισας 2
Ειρηνοδικείο Λάρισας (Αγιά) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αγιάς) 1
Ειρηνοδικείο Λάρισας (Τύρναβος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τυρνάβου) 3
Ειρηνοδικείο Ελασσόνας 1
Ειρηνοδικείο Τρικάλων 2
Ειρηνοδικείο Φαρσάλων 1
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας 2
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας 2
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (Σοφάδες) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Σοφάδων) 1
ΙΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας 1
Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (Πάργα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Πάργας) 1
ΙΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας 1
Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (Λευκίμμη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Λευκίμμης) 1
Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας 1
ΙΗ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειρηνοδικείο Καστοριάς 1
Ειρηνοδικείο Καστοριάς (Μακροχώρι) 1
Ειρηνοδικείο Κοζάνης 3
Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Σέρβια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων) 1
Ειρηνοδικείο Εορδαίας 3
Ειρηνοδικείο Γρεβενών 1
Ειρηνοδικείο Φλώρινας 1
Ειρηνοδικείο Φλώρινας (Αγ. Γερμανός) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Πρεσπών) 1
ΙΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Δράμας 1
Ειρηνοδικείο Δράμας (Νευροκόπι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Νευροκοπίου) 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σαμοθράκη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Σαμοθράκης) 1
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Σουφλί) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Σουφλίου) 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας 1
Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας 1
Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved