ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο προγράμματα stage για 12.300 αποφοίτους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (21/7/06)


Αθήνα 21.7.2006, 17:56
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Πληροφορίες για τα δύο προγράμματα Stage του δημόσιου τομέα που εξήγγειλαν χθες οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου απασχόλησης και του ΟΑΕΔ παρουσιάζει η Proslipsis, με την επισήμανση ότι οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων και κυρίως οι πίνακες με τις θέσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όπως μας ενημέρωσαν απο τον ΟΑΕΔ, η επιλογή των ανέργων θα γίνει από τα ΚΠΑ μέσω της λεγόμενης εξατομικεύμενης προσέγγισης. Αυτό σημαίνει ότι οι άνεργοι δεν θα κληθούν να καταθέσουν αίτηση.  

Τα δύο προγράμματα περιέχουν 12.300 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ το ένα εξειδικεύεται σε φορείς που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό. Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 12μηνης ή 18μηνης διάρκειας.  Ειδικότερα:

- Το πρώτο αφορά απασχόληση 12μηνης διάρκειας σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά και απευθύνεται σε 3.300 ανέργους αποφοίτους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ηλικίας 22-40 ετών. Η επιδότηση είναι 30 ευρώ για πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ και 25 ευρώ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Το δεύτερο προβλέπει 18μηνη απασχόληση 9.000 ανέργων (όπως παραπάνω) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος εργασίας στα προγράμματα αυτά λαμβάνεται υπόψη ως προϋπηρεσία και μοριοδοτείται στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ.

---------------------------------------

Τα άλλα προγράμματα
H Proslipsis το είχε εντοπίσει έγκαιρα: Ο διοικητής ΟΑΕΔ από τη μια κλέβει θέσεις του δημοσίου τομέα από το ΑΣΕΠ και τις εντάσσει στα εκφυλισμένα πλέον προγράμματα stage και από την άλλη διαχειρίζεται εν κρυπτώ τις θέσεις των προγραμμάτων αυτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερα προγράμματα stage δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Αυτά αφορούν θέσεις:

- 200 στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και τις Διευθύνσεις Εμπορίου Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- 900 σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
- 251 σε υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.
- 732 σε υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Υπενθυμίζουμε η Proslipsis απευθύνθηκε σε αρκετά ΚΠΑ (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) ρωτώντας τους εργασιακούς σύμβουλους αν τους ζητήθηκε να τοποθετήσουν ανέργους στις θέσεις των παραπάνω προγραμμάτων, μέσω της λεγόμενης εξατομικευμένης προσέγγισης. Όλοι δήλωσαν άγνοια ακόμη και για την ύπαρξη των προγραμμάτων.

---------------------------------------


Ακολουθούν οι αποφάσεις για τα δύο προγράμματα.

 

*** *** ***

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ.368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ/188/Α) «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α/2.9.1998).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
7. Την απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Ε (2001) 38/9.3.2001 έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
8. Την υπ΄ άριθμ. C (2004) 5336/16.12.2004 απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
9. Την υπ’ αριθμ. 220926/16.3.2005 απόφαση ένταξης του Προγράμματος που αναφέρεται στο θέμα, στο Μέτρο 5 του άξονα 1 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
10. Την υπ’ αριθμ. 16963/ΔΕ 2882/4.5.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Προγράμματος που αναφέρεται στο θέμα, στο Π.Δ.Ε. 2005, στη ΣΑΕ 034/3.
11. Την αναγκαιότητα παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
12. Την υπ’ αριθμ. 680/7.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αριθμ. Συνεδρ.10/7.3.2006) που μας διαβιβάσθηκε από τον ΟΑΕΔ με το υπ’ αριθμ. Β108254/10.3.2006 έγγραφό του.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:

Καταρτίζουμε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) στον τομέα του Πολιτισμού, με διακριτικό τίτλο «Stage – Πολιτιστική Κληρονομιά και Σύγχρονος Πολιτισμός», 3.300 ανέργων νέων, ηλικίας 22−40 ετών.

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα ειδίκευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων Ι.Ε.Κ. (μετά το Λύκειο), αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες και αφορά:
• ένα (1) μήνα θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον,
• έντεκα (11) μήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

3. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των 3.300 θέσεων κατανέμεται ως εξής:
• 500 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. − Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής και
• 2.800 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ. (μετά το Λύκειο), απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
• να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, μετά από εξατομικευμένη παρέμβαση.
• να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς με δικαίωμα Νόμιμης Παραμονής και Απασχόλησης στην Ελλάδα.
• οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α (Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών−Πληροφόρησης).
• οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και 40% από άνδρες.
Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
• τουλάχιστον 65% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τωνΥπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες από τους προηγούμενους 8, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες από τους προηγουμένους 16 όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.
Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
• έως 35% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχος φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εποπτευόμενοι φορείς αυτού.

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων και ειδικοτήτων με απόφαση του Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού, για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πριν την έναρξη του/της ασκουμένου/ης στο πρόγραμμα θα υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ., του φορέα υλοποίησης και του/της ασκούμενου/νης.
Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:
• Νομικό πλαίσιο,
• Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου/ης
• Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας
• Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα καλύψει ο/η ασκούμενος/η
• Όρους του προγράμματος
• Δυνατότητα διακοπής του.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, υποχρεούνται να υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
• Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκουμένου (εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα), το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος.
• Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκουμένου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου από τη λήξη της).
Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει:
• Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι πέραν του διμήνου).
Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Εάν οι δικαιούχοι φορείς υλοποίησης διακόψουν την λειτουργία του προγράμματος, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα τον ΟΑΕΔ, ώστε ο ασκούμενος να μετακινηθεί σε άλλο φορέα−εφόσον υπάρχει αντίστοιχη θέση−για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.
Αν o/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο/Η αντικαταστάτης του/της ασκούμενου/ης που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο.
Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από το φορέα ή από τον ασκούμενο.

9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
• Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
• Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.
• Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).
• Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λ.π.), πέραν των προβλεπομένων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει στους ασκούμενους για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30,00 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών
− 25,00 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/97) και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος θα αναζητήσει τα χρήματα που κατέβαλε. Τυχούσα αναζήτηση διαφορών στην καταβολή των χρημάτων έχει προθεσμία απαίτησης διάστημα τριών (3) μηνών από την είσπραξη.
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία βάση.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παρακολούθηση
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό.
Έλεγχος
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• Την τήρηση των προβλεπόμενων από την Υπουργική Απόφαση.
• Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπίστωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την υποβολή κυρώσεων.
Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές υπαλλήλους.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική
Απόφαση για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.
Διαδικασία ελέγχου
α. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
β. Ελέγχους επίσης μπορούν να διενεργούν τα εντεταλμένα προς τούτο Εθνικά Ελεγκτικά Όργανα και η
Ευρωπαϊκή Ένωση.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και των φορέων ή των ασκούμενων δύναται να υποβληθεί ένσταση (το αργότερο 10 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), η οποία θα εξετασθεί από επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

13. ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 22.440.000,00 € για τη διετία 2006−2007, η οποία θα καλυφθεί από το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000−2006.
• Για το έτος 2006: 14.960.000,00 €
• Για το έτος 2007: 7.480.000,00 €
• Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2499Γ7 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ έτους 2006.
• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΜΕΤΡΟ 5 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., κατά 75% από την Ε.Ε. και 25% από το Π.Δ.Ε.
• Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν θα προβαίνει σε καταβολή χρημάτων αν δεν έχει εξασφαλίσει πόρους από το Π.Δ.Ε.

14. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

 

*** *** ***


Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) σε Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001).
4. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ/188/Α) «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α/2.9.1998).
6. Την απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Ε (2001) 38/9.3.2001 έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
7. Την υπ’ αριθμ. C (2004) 5336/16.12.2004 απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση».
8. Την υπ’ αριθμ. 25903/ΔΕ3633/21.6.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Προγράμματος που αναφέρεται στο θέμα, στο Π.Δ.Ε. 2006, στη ΣΑΕ 034/3.
9. Την αναγκαιότητα παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας ανέργων πτυχιούχων και αποφοίτων σχολών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
10. Την υπ’ αριθμ. 843/21.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αριθμ. Συνεδρ.13/21.3.2006) που μας διαβιβάσθηκε από τον ΟΑΕΔ με το υπ’ αριθμ. Β110026/22.3.2006 έγγραφό του.
11. Το υπ’ αριθμ. Β110726/29.3.2006 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
12. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ως εκ τούτου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, αποφασίζουμε:
Καταρτίζουμε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) 9.000 ανέργων 22 έως 40 ετών, σε Υπηρεσίες και Φορείς του Δημόσιου, του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση 9.000 ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) στις Υπηρεσίες του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανά την Ελλάδα, για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα ειδίκευσής τους, ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων Ι.Ε.Κ., αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και δεκαεπτά (17) μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Υπηρεσίες και οι Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων και ειδικοτήτων από το Διοικητή του ΟΑΕΔ για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

5. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Επωφελούμενοι του Προγράμματος θα είναι 9.000 άνεργοι, εκ των οποίων:
• 3.000 απόφοιτοι Α.Ε.Ι.−Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής και
• 6.000 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας έως 40 ετών (γεννηθέντες μετά την 1/1/1965).
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
• να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
• να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
• οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α (Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών−Πληροφόρησης).
• οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Υπηρεσίες και στους Φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και 40% από άνδρες.
Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
• τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες (τους τελευταίους 8), όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16) όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.
Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
• έως 35% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Πριν την ένταξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ., της αρμόδιας υπηρεσίας των Υπηρεσιών και των Φορέων του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ασκούμενου.
Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:
• Νομικό πλαίσιο,
• Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου/ης
• Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας
• Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα καλύψει ο ασκούμενος
• Όρους του προγράμματος
• Δυνατότητα διακοπής του.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι υπηρεσίες του Υπηρεσιών και των Φορέων του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
• Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκουμένου (εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα), το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος.
• Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκουμένου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου από τη λήξη της).
Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει:
• Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι πέραν του διμήνου).
Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
Αν o/η ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο.
Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς του Δημοσίου, του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από τον ασκούμενο.

9. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
• Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
• Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ανά έτος με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.
• Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).
• Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λ.π.), πέραν των προβλεπομένων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα καταβάλλει στους ασκούμενους για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30,00 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών
− 25,00 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους Ι.Ε.Κ., αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Από την ως άνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/97 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/97) και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000).
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία βάση.

11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., σε τρία επίπεδα: Κεντρικό (Διοίκηση), Περιφερειακό, Τοπικό.

12. ΕΛΕΓΧΟΣ
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του προγράμματος STAGE, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ., λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• Την τήρηση των προβλεπόμενων από την Υπουργική Απόφαση.
• Την ορθή υλοποίηση των ενεργειών και τη διαπίστωση του εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
• Την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την υποβολή κυρώσεων.
Οι ελεγχόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται:
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς τους ελεγκτές υπαλλήλους.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική
Απόφαση για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.
Για την ομαλή πορεία του προγράμματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων του, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις, ανά εξάμηνο θα παρακολουθούνται:
• Οι εγκριθείσες θέσεις
• Η κάλυψη των θέσεων
• Η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
α. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
β. Ελέγχους επίσης μπορούν να διενεργούν τα εντεταλμένα προς τούτο Εθνικά Ελεγκτικά Όργανα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και των φορέων ή των ασκούμενων δύναται να υποβληθεί ένσταση (εντός 15 ημερολογιακών ημερών), η οποία θα εξετασθεί από επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

15. ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 90.000.000,00 € για τη διετία 2006−2007, η οποία θα καλυφθεί από το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000 − 2006.
• Για το έτος 2006: 40.000.000,00 €
• Για το έτος 2007: 50.000.000,00 €
• Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2499Γ7.
• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΜΕΤΡΟ 4 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., κατά 75% από την Ε.Ε. και 25% από το Π.Δ.Ε.
• Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν θα προβαίνει σε εκταμιεύσεις κονδυλίων εάν δεν έχει εξασφαλίσει πόρους από το Π.Δ.Ε.

16. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved