ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
145 εκπαιδευτές, επιστήμονες και στελέχη στο ΙΔΕΚΕ (3/8/06)


Αθήνα 3.8.2006, 21:06
Συνολικά 145 θέσεις επιστημόνων, στελεχών και ωρομισθίων εκπαιδευτών προκηρύσσει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), το οποίο υλοποιεί πολλά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. 

Οι θέσεις και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους ενδιαφερόμενους περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Στην διεύθυνση του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr μπορείτε να βρείτε και τα έντυπα των αιτήσεων.

Οι θέσεις αφορούν τα προγράμματα "Συμβουλευτική Γονέων" και "Εκπαίδευση Ελλήνων Μεταναστών" και πέντε από αυτές το ΙΔΕΚΕ.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ειδικό επιστήμονα - ιατρό (παθολόγο – λοιμωξιολόγο – μικροβιολόγο - παιδίατρο)

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί το Έργο «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια 2.4.3., Πράξη 2.4.3ε «Ενίσχυση Σχολών Γονέων», και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης της τροποποίησης του έργου «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», προκηρύσσει μια (1) θέση  ειδικού επιστήμονα - ιατρού (παθολόγου – λοιμωξιολόγου – μικροβιολόγου - παιδίατρου), για τα τμήματα αγωγής υγείας γονέων μουσουλμάνων, τσιγγάνων, παλιννοστούντων και μεταναστών τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση των οικογενειών των παραπάνω κοινωνικών ομάδων περιορίζοντας τη σχολική αποτυχία και διαρροή και τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Επίσης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση της οικονομικο-κοινωνικής θέσης τους, καθώς και την ανάπτυξη βασικών θεμάτων αγωγής υγείας (εμβόλια,  λοιμώδη νοσήματα, συνθήκες καθημερινής υγιεινής, διατροφικές συνήθειες κ.ά.). 

 Προσόντα υποψηφίων:

- Ειδικότητα παθολόγου – λοιμωξιολόγου – μικροβιολόγου - παιδίατρου

- Εμπειρία στην παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Αγωγής Υγείας

- Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων

- Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της αγωγής υγείας

- Συνέντευξη

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται :

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό : 30%

Β. Εκπαιδευτική-Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό : 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό : 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό : 40%

Ειδικότερα ο ειδικός επιστήμονας θα αναλάβει τα παρακάτω έργα:

1. Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με την Αγωγή Υγείας (βιβλίο).

2. Εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις ανάγκες των 25 ωρών αγωγής υγείας στα 50ωρα τμήματα.

3. Διαμόρφωση προγράμματος και μεθοδολογίας εκπαίδευσης εκπαιδευτών και διδασκαλία στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

4. Διαμόρφωση προδιαγραφών και προσόντων εκπαιδευτών αγωγής υγείας (προφίλ εκπαιδευτών).

5. Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού – φυλλαδίου για την πληροφόρηση – ενημέρωση τσιγγάνων, μουσουλμάνων, παλιννοστούντων, μεταναστών και του ευρύτερου πληθυσμού.

Η Ομάδα Έργου συνεργάζεται στενά με τον Ειδικό Επιστήμονα παρακολουθώντας την εξέλιξη του Υποέργου ως προς την τήρηση των βασικών αρχών, περιεχομένου και προδιαγραφών και ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Το έργο  του ειδικού επιστήμονα θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30/06/2007 και η αμοιβή του ορίζεται στο ποσό των 8.000 € για το σύνολο του παρεχόμενου έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από:

· την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr/

· τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα.

Με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Δήλωση προσόντων στο βιογραφικό σημείωμα χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως την 25/8/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή e-mail.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00, καθημερινά στο τηλέφωνο 210 2530023 & 210 2530353.

Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκρισης του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του Προγράμματος, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως  τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται  ή ακόμα και τη σύμβαση του Αναδόχου που θα έχει επιλεγεί.

Πληροφορίες : τηλ. 210-2530353,210-2530023 ώρες 10:00-14:00

 

 

1 μέλος ομάδας έργου για τη διοίκηση

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί το Έργο «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια 2.4.3., Πράξη 2.4.3ε «Ενίσχυση Σχολών Γονέων», και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

Υπό την αίρεση της ένταξης της τροποποίησης του έργου «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Ομάδας Έργου για τη διοίκηση, παρακολούθηση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του έργου και συγκεκριμένα των τμημάτων συμβουλευτικής υποστήριξης και αγωγής υγείας γονέων μουσουλμάνων, τσιγγάνων, παλιννοστούντων και μεταναστών πανελλαδικά (Υποέργο 1),  από 1-9-2006 έως 30-06-2007.

Η αμοιβή του μέλους ομάδας έργου για τη συμμετοχή του και το σύνολο του παρεχόμενου έργου ορίζεται στο ποσό των 12.500 €. Προβλέπεται ασφάλιση ΙΚΑ.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

- Εμπειρία στην οργάνωση και τον συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

- Εμπειρία στην υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ή Συμβουλευτικής Ενηλίκων

- Καλή γνώση τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής  ή Γαλλικής / FCE, DELF)

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο πτυχίο / εμπειρία)

- Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και μεταδοτικότητα.

- Αναλυτικά και οργανωτικά προσόντα, ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων και διοίκησης Εκπαιδευτικών ομάδων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από:

· την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr/

· τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα.

Με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Δήλωση προσόντων στο βιογραφικό σημείωμα χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως την 25/8/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή e-mail.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00, καθημερινά στο τηλέφωνο 210 2530023 & 210 2530353.

Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που δεν ενταχθεί η τροποποίηση του εν λόγω έργου, ο φορέας δεν έχει καμία υποχρέωση προς υπογραφή των συμβάσεων απέναντι στους υποψηφίους που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες : τηλ. 210-2530353,210-2530023 ώρες 10:00-14:00

 

3 εμπειρογνωμόνες

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί το Έργο «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια 2.4.3., Πράξη 2.4.3ε «Ενίσχυση Σχολών Γονέων», και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του προγράμματος, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του υποέργου 8 «Προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του έργου Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ σε σύστημα ασύγχρονης ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», που θα συστήσουν την ομάδα για την ψηφιοποίηση υλικού και τη σχετική υποστήριξή του, σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Τα χαρακτηριστικά των προκηρυσσόμενων θέσεων και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

Μία (1) θέση ειδικού στην ψηφιοποίηση, διαμόρφωση, προσαρμογή και οργάνωση  υλικού για εκπαίδευση από απόσταση

Τα καθήκοντα που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί ως Ανάδοχος  είναι τα ακόλουθα:

- Τον καθορισμό και την κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου προς ψηφιοποίηση.

- Την ψηφιοποίηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης

- Τον έλεγχο του παραγόμενου υλικού και την εποπτεία των ενεργειών προβολής αυτού

- Τη δημιουργία εκπαιδευτικών αντικειμένων συμβατών σε διεθνή πρότυπα (π.χ. SCORM) με τη  χρήση εξειδικευμένων εργαλείων συγγραφής  και επεξεργασίας

- Την ανάπτυξη, διαχείριση  και συντήρηση εφαρμογών διαδικτύου για τη δημιουργία, οργάνωση και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού σε επίπεδο λογισμικού και υλικού

Προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ / ΑΤΕΙ τμημάτων Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (μεταπτυχιακά θα συνεκτιμηθούν). Επίσης Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην πληροφορική.

- Εμπειρία σε ένα ή όλα από τα παρακάτω: ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών (ειδικότερα, γνώση των διαδικτυακών γλωσσών προγραμματισμού: ASP, JSP, XML, .NET, JavaScript, Java), στη διαχείριση ΣΔΒΔ (συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων), στην ανάπτυξη εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων, στη διαχείριση Λειτουργικών Συστημάτων (Linux, Windows) και στην τεχνική στήριξη δικτύων υπολογιστών.

- Γνώση και εμπειρία χρήσης περιβαλλόντων, τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και πρωτοκόλλων προσαρμογής περιεχομένου για πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. SCORM)

- Γνώση ηλεκτρονικών περιβαλλόντων Διαχείρισης Εκπαίδευσης από απόσταση (Learning Management Systems), Διαχείρισης Εκπαιδευτικού περιεχομένου  (Learning Content Management Systems) καθώς και συγγραφής εκπαιδευτικού περιεχομένου (Authoring Tools)

- Γνώση πακέτων επεξεργασίας εικόνας (όπως Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Photoshop, CorelDraw, Paintshop Pro)

- Γνώση εμπορικών πακέτων δημιουργίας διαδικτυακών εφαρμογών πολυμέσων (Macromedia-Flash, Dreamweaver & Ultra-Dreamweaver και Director)

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Μία (1) θέση τεχνικού για την ψηφιοποίηση διαμόρφωση και προσαρμογή υλικού για εκπαίδευση από απόσταση

Τα καθήκοντα που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί ως Ανάδοχος  είναι τα ακόλουθα:

- Την ψηφιοποίηση και προσαρμογή εκπαιδευτικού περιεχομένου σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης

- Την οργάνωση ψηφιοποιημένου υλικού με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (MS Access, SQL Server, MySQL ή/και Oracle)

- Τη δημιουργία αντικειμένων πολυμέσων (ήχος, video, γραφικά) και πολυμεσικών εφαρμογών

- Την τήρηση αντιγράφων ασφάλειας του υλικού (back-ups)

- Την συντήρηση και διαθεσιμότητα του ψηφιοποιημένου υλικού για άμεση χρήση όποτε αυτό ζητηθεί.

Προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ / ΑΤΕΙ τμημάτων Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Επίσης Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών με ειδίκευση στην πληροφορική.

- Γνώση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης

- Γνώση πακέτων επεξεργασίας εικόνας (όπως Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Photoshop, CorelDraw, Paintshop Pro)

- Γνώση εμπορικών πακέτων δημιουργίας διαδικτυακών εφαρμογών πολυμέσων (Macromedia-Flash, Dreamweaver & Ultra-Dreamweaver και Director)

- Άριστη γνώση χειρισμού εξοπλισμού: σαρωτή, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας

- Γνώση και ικανότητες διαχείρισης πληροφορίας, διαχείρισης και οργάνωσης αρχείων 

- Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Μία (1)  θέση για την οργάνωση και την υποστήριξη της λειτουργίας και της επικοινωνίας της ομάδας ψηφιοποίησης καθώς και την οργάνωση υλικού για εκπαίδευση από απόσταση

Τα καθήκοντα που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί ως Ανάδοχος  είναι τα ακόλουθα:

- Την επικοινωνία και την οργάνωση της ομάδας ψηφιοποίησης με την ομάδα έργου της Συμβουλευτικής Γονέων

- Την τήρηση αντιγράφων ασφάλειας του υλικού (back-ups)

- Την συντήρηση και διαθεσιμότητα του ψηφιοποιημένου υλικού για άμεση χρήση όποτε αυτό ζητηθεί

- Την επικοινωνία και τον συντονισμό της ομάδας ψηφιοποίησης με τις υπόλοιπες ομάδες ψηφιοποίησης του ΙΔΕΚΕ

- Θα υποστηρίζει τον υπεύθυνο του έργου στα θέματα που αφορούν το έργο της ψηφιοποίησης και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Προσόντα υποψηφίων:

- Απόφοιτοι ΔΕ ή ΤΕ 

- Γνώση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης

- Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (MS Office, MS Project)

- Άριστη γνώση χειρισμού εξοπλισμού: σαρωτή, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας

- Γνώση και ικανότητες διαχείρισης πληροφορίας, διαχείρισης και οργάνωσης αρχείων 

- Εμπειρία στη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού για ηλεκτρονική μάθηση και εκπαιδευτικών προγραμμάτων από απόσταση

- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%

- Πτυχίο σχετικό με τις προκηρυσσόμενες θέσεις

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Master, PhD.) σχετικοί με  τις προκηρυσσόμενες θέσεις

- Ξένες Γλώσσες

Β. Εμπειρία στις τεχνολογίες για εκπαίδευση από απόσταση: 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό: 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%

- Επικοινωνιακή ικανότητα

- Κίνητρο συμμετοχής

- Συνεργατικότητα

- Διαθεσιμότητα

Ο υποψήφιοι που θα επιλεγούν  θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το ΙΔΕΚΕ για το διάστημα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και την επιλογή τους ως ακολούθως :

O ειδικός στην ψηφιοποίηση, διαμόρφωση, προσαρμογή και οργάνωση  υλικού για εκπαίδευση από απόσταση μέχρι την 30/6/2007.

Οι άλλοι δύο ανάδοχοι μέχρι την 30/6/2008 .

Η αμοιβή τους ανέρχεται: του ειδικού στην ψηφιοποίηση, διαμόρφωση, προσαρμογή και οργάνωση  υλικού για εκπαίδευση από απόσταση σε 20.000 € συνολικά μικτά για όλη τη διάρκεια του έργου και των άλλων δύο αναδόχων σε 25.000 € συνολικά μικτά για όλη τη διάκρεια του έργου ο καθένας, τα οποία θα καταβάλλονται στους αναδόχους τμηματικά όπως η διαδικασία αυτή θα εξειδικευθεί στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης του έργου.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των αμοιβών στους αναδόχους που θα επιλεγούν θα γίνεται με την έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών από μέρους τους το οποίο αποτελεί και απαραίτητη προυπόθεση για την καταβολή της αμοιβής τους. Οι υποψήφιοι, εφόσον επιλεγούν,  θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασής τους. Σε διαφορετική περίπτωση το ΙΔΕΚΕ δικαιούται  αζημίως να μην προβεί στην υπογραφή σύμβασης ή να διακόψει τη σύμβασή του εφόσον έχει ήδη υπογραφεί η σύμβασή του και να επιλέξει άλλον υποψήφιο.   

Η ως άνω περιγραφόμενη υπηρεσία θα παρέχεται αποκλειστικά σε χώρους του φορέα (πρωινές ή και απογευματινές ώρες).

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143). Με την αίτηση συνυποβάλλονται επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων. O υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει στην αίτησή του τη θέση για την οποία θέτει υποψηφιότητα. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μία μόνο θέση.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δε συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 21/8/2006, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του έργου (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα των ΙΔΕΚΕ. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκρισης του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του Προγράμματος, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως  τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται  ή ακόμα και τη σύμβαση των Αναδόχων που θα έχουν επιλεγεί.

Πληροφορίες: Ξυνή Παναγιώτα, τηλ. 210 25 29 337, ώρες 10.00-14.00.

  

3 υπεύθυνους συμβουλευτικής γονέων

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί το Έργο «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια 2.4.3., Πράξη 2.4.3ε «Ενίσχυση Σχολών Γονέων», και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης της τροποποίησης του έργου «Συμβουλευτική Γονέων ΙΙΙ», προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις Υπευθύνων Συμβουλευτικής Γονέων (Υποέργο 1), μία (1) για το νομό Αττικής, μία (1) για το νομό Ιωαννίνων και μία (1) για το νομό Χανίων.

Αντικείμενο απασχόλησης

- Οργάνωση, συντονισμός, υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου σε τοπικό επίπεδο

- Προώθηση επικοινωνιακής πολιτικής του έργου

- Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς

- Συμμετοχή στην εξωτερική αξιολόγηση του έργου

Προσόντα υποψηφίων

- Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

- Εμπειρία στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ή συμβουλευτικής ενηλίκων

- Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου τοπικών συνεργασιών για την προώθηση του έργου

- Καλή χρήση Η/Υ

- Ξένες Γλώσσες

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται :

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό : 30%

- Πτυχίο σχετικό με τις προκηρυσσόμενες θέσεις

- Μεταπτυχιακοί τίτλοι ( Master, PhD.) σχετικοί με τις προκηρυσσόμενες θέσεις

- Ξένες Γλώσσες

- Γνώση Η/Υ

Β. Εκπαιδευτική-Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό : 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια (άνω των 30 ωρών) και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό : 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό : 40%

- Επικοινωνιακή ικανότητα

- Κίνητρο συμμετοχής στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Συνεργατικότητα

- Διαθεσιμότητα

Οι Υπεύθυνοι Συμβουλευτικής Γονέων θα υπογράψουν Σύμβαση Έργου με διάρκεια από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων έως την 30-06-2008 και  θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από:

· την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr/

· τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα.

Με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Δήλωση προσόντων στο βιογραφικό σημείωμα χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως την 21/8/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις με FAX ή e-mail.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00, καθημερινά στο τηλέφωνο 210 2530023 & 210 2530353.

Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 5 ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που δεν ενταχθεί η τροποποίηση του εν λόγω έργου, ο φορέας δεν έχει καμία υποχρέωση προς υπογραφή των συμβάσεων απέναντι στους υποψηφίους που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

1 μέλος ομάδας έργου

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2 Γ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσεται μια (1) θέση μέλους της Ομάδας Έργου για τη διοίκηση, την παρακολούθηση και το συντονισμό του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙ» (Υποέργο 13).

Το μέλος της Ομάδας Έργου επιφορτίζεται με:

- το συντονισμό και την οργάνωση της λειτουργίας καθώς και τη διοικητική στήριξη των τμημάτων μάθησης πανελλαδικά

- την παρακολούθηση των τμημάτων εκπαίδευσης (μετακινήσεις πανελλαδικά)

- την κατά περίπτωση συνεργασία με αναδόχους υποέργων του έργου για την αποτελεσματική περάτωσή τους

- το σχεδιασμό και την οργάνωση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας

- τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς με σκοπό την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του προγράμματος, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

- την τεχνική και διοικητική στήριξη του έργου

- την επικοινωνία με τους συμβαλλόμενους στο έργο

Η υπηρεσία παρέχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα.

Προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Θεολογικής Σχολής

- Άριστη γνώση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

- Eπαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων ή/και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης.

Σε περίπτωση πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%

Β. Εκπαιδευτική – Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό: 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό: 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%

H απασχόληση τoυ μέλους της Ομάδας Έργου θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2008.

H αμοιβή του μέλους της Ομάδας Έργου είναι 33.150 € μεικτά για όλη τη διάρκεια του Έργου (8ωρη αποκλειστική απασχόληση). Προβλέπεται ασφάλιση ΙΚΑ. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεών τους καθώς και βιογραφικό σημείωμα στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα, Τ.Κ. 111 43).

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με Fax ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/08/2006, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα καθώς και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες: τηλ. 2102584804, ώρες 10.00-14.00.

 

1 μέλος ομάδας έργου

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2 Γ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. και 25% από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλάισιο αυτό και υπό την αίρεση ένταξης του έργου, προκηρύσσεται μια (1) θέση μέλους της Ομάδας Έργου για τη διοίκηση, την παρακολούθηση και το συντονισμό του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙΙ» (Υποέργο 7).

Το μέλος της Ομάδας Έργου επιφορτίζεται με:

- το συντονισμό και την οργάνωση της λειτουργίας καθώς και τη διοικητική στήριξη των τμημάτων μάθησης πανελλαδικά

- την παρακολούθηση των τμημάτων εκπαίδευσης (μετακινήσεις πανελλαδικά)

- την κατά περίπτωση συνεργασία με αναδόχους υποέργων του έργου για την αποτελεσματική περάτωσή τους

- το σχεδιασμό και την οργάνωση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας

- τη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς με σκοπό την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του προγράμματος, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

- την τεχνική και διοικητική στήριξη του έργου

- την επικοινωνία με τους συμβαλλόμενους στο έργο

Η υπηρεσία παρέχεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΔΕΚΕ στην Αθήνα.

Προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Θεολογικής Σχολής

- Άριστη γνώση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

- Eπαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων ή/και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης.

Σε περίπτωση πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%

Β. Εκπαιδευτική – Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό: 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό: 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%

H απασχόληση τoυ μέλους της Ομάδας Έργου θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2008.

H αμοιβή του μέλους της Ομάδας Έργου είναι 33.150 € μεικτά για όλη τη διάρκεια του Έργου (8ωρη αποκλειστική απασχόληση). Προβλέπεται ασφάλιση ΙΚΑ. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεών τους καθώς και βιογραφικό σημείωμα στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα, Τ.Κ. 111 43).

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με Fax ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/08/2006, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ένταξης του έργου το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ή ακόμα και τη σύμβαση των Αναδόχων που τυχόν θα έχουν επιλεγεί.

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα καθώς και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες: τηλ. 2102584804, ώρες 10.00-14.00.

 

43 υπεύθυνους Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2γ. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και κατά 25% από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται:

Σαραντατρείς (43) θέσεις Υπεύθυνων Εκπαίδευσης για τις ακόλουθες περιοχές:

Αττικής (Αθήνα), Αττικής (Ηλιούπολη), Αττικής (Πειραιάς), Αττική (Αιγάλεω), Ανατολικής Αττικής (Παιανία), Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Σερρών, Πιερίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λέσβου, Δωδεκανήσων, Λασιθίου, Ξάνθης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Άρτας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ηλείας, Ευρυτανίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Χίου, Ρεθύμνου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για μια μόνο περιοχή.

Αντικείμενο απασχόλησης των Υπευθύνων Εκπαίδευσης είναι:

· Συντονισμός και οργάνωση της έναρξης λειτουργίας των τμημάτων μάθησης

· Συντονισμός και παρακολούθηση της λειτουργίας των τμημάτων

· Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων

· Οργάνωση και συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών σε τοπικό επίπεδο και διάθεση επικοινωνιακού υλικού τοπικά

· Συνεργασία με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες, συλλόγους μεταναστών

· Εξασφάλιση καταλλήλων χώρων εκπαίδευσης στο νομό

· Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτών

Προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

- Καλή χρήση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)

- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

Σε περίπτωση πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται η αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%

Β. Εκπαιδευτική – Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό: 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%

Η απασχόληση κάθε Υπεύθυνου Εκπαίδευσης θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2008 (Mερική απασχόληση πρωινές ή απογευματινές ώρες. Μετακινήσεις εντός του νομού).

Οι αμοιβές των Υπευθύνων Εκπαίδευσης είναι 600 € μεικτά για κάθε τμήμα μάθησης. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις.

Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης μετά την πρόσληψή τους θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετικό σεμινάριο εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεων τους στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα, Τ.Κ. 111 43, τηλ. 2102114267).

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με Fax ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/08/2006, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα καθώς και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες: τηλ. 2102584804, ώρες 10.00-14.00.

 

13 υπεύθυνους εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2γ. και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και κατά 25% από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης του έργου προκηρύσσονται:

Δεκατρείς (13) θέσεις Υπεύθυνων Εκπαίδευσης για τις ακόλουθες περιοχές:

Καβάλας, Θεσσαλονίκης (Πολίχνη), Κιλκίς (Πολύκαστρο), Πρέβεζας, Αχαΐας (Άνω Αχαΐα), Φωκίδας (Άμφισσα), Εύβοιας (Χαλκίδα), Αττικής (Χαλάνδρι), Δυτικής Αττικής (Μέγαρα), Κυκλάδων (Σύρος), Ηρακλείου (Κρουσώνας), Χανίων (Ελευθέριος Βενιζέλος) και Λευκάδας.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για μια μόνο περιοχή.

Αντικείμενο απασχόλησης των Υπευθύνων Εκπαίδευσης είναι:

· Συντονισμός και οργάνωση της έναρξης λειτουργίας των τμημάτων μάθησης

· Συντονισμός και παρακολούθηση της λειτουργίας των τμημάτων

· Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων

· Οργάνωση και συμμετοχή στις διαδικασίες ενημέρωσης και πληροφόρησης φορέων και πολιτών σε τοπικό επίπεδο και διάθεση επικοινωνιακού υλικού τοπικά

· Συνεργασία με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες, συλλόγους μεταναστών

· Εξασφάλιση κατάλληλων χώρων εκπαίδευσης στο νομό

· Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτών

Προσόντα υποψηφίων:

- Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης.

- Καλή χρήση Η/Υ (σχετικό πιστοποιητικό)

- Καλή γνώση ξένης γλώσσας (σχετικό πιστοποιητικό)

Σε περίπτωση πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται και κατατάσσονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, ύστερα από σχετική συνέντευξη.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 30%

Β. Εκπαιδευτική – Επαγγελματική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε ποσοστό: 20%

Γ. Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ανακοινώσεις, άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης, σε ποσοστό 10%

Δ. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 40%

Η απασχόληση κάθε Υπεύθυνου Εκπαίδευσης θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2008 (Μερική απασχόληση πρωινές ή απογευματινές ώρες. Μετακινήσεις εντός του νομού).

Οι αμοιβές των Υπευθύνων Εκπαίδευσης είναι 600 € μεικτά για κάθε τμήμα μάθησης. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις.

Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης μετά την πρόσληψή τους θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετικό σεμινάριο εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεων τους στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα, Τ.Κ. 111 43, τηλ. 210 2114267).

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με Fax ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/08/2006, καθημερινά από 10.00 έως 14.00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ένταξης του έργου το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ή ακόμα και τη σύμβαση των Αναδόχων που τυχόν θα έχουν επιλεγεί.

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε για διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών,

τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες: τηλ. 2102584804, ώρες 10.00-14.00.

 

74 ωρομισθίοι εκπαιδευτές

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙI», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.2γ και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 25% από το ελληνικό δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης του έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙI», προκηρύσσονται εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών/-τριών για το παραπάνω πρόγραμμα στις ακόλουθες περιοχές:

Kαβάλας 5 θέσεις, Θεσσαλονίκης (Πολύχνη) 9 θέσεις, Κιλκίς (Πολύκαστρο) 3 θέσεις, Πρέβεζας 5 θέσεις, Αχαΐας (Άνω Αχαΐα) 8 θέσεις, Φωκίδας (Άμφισσα) 3 θέσεις, Εύβοιας (Χαλκίδα) 5 θέσεις, Αθήνας (Χαλάνδρι) 7 θέσεις, Δυτ. Αττικής (Μέγαρα) 7 θέσεις, Κυκλάδων (Σύρος) 5 θέσεις, Ηρακλείου (Κρουσώνας) 6 θέσεις, Χανίων (Ελευθ. Βενιζέλος) 6 θέσεις, Λευκάδας 5 θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες θα πρέπει να έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, τμημάτων σχετικών με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (κατά προτίμηση τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας).

Η εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων θα προσμετρηθεί θετικά.

Σε περίπτωση πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες επιλέγονται από αρμόδια επιτροπή του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και θα αξιοποιηθούν στα τμήματα μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες ανά περιοχή.

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης ορίζονται:

Α. Τυπικά προσόντα, σε ποσοστό: 36%

Β. Συγγραφικό έργο, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, σε ποσοστό: 10%

Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια- σεμινάρια, σε ποσοστό: 4%

Δ. Εκπαιδευτική - επαγγελματική εμπειρία, σε ποσοστό: 30%

Ε. Παρουσία στη συνέντευξη, σε ποσοστό: 20%

Επιπλέον το 10% επί του συνόλου της βαθμολογίας για πολυτέκνους ή μέλη πολυτέκνων οικογενειών.

Μετά την επιλογή τους οι εκπαιδευτές/τριες θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σχετικό σεμινάριο διάρκειας 25 ωρών.

Το εκπαιδευτικό έργο θα υλοποιηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/06/2008.

Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτών, με βάση την υπ’ αριθμ. 1908/25-05-2005 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ανά κατηγορία ορίζεται ως εξής:

- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 16 Ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 17 Ευρώ

- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με MSc με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 18 Ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 19 Ευρώ

- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Phd με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 20 Ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 21 Ευρώ

Σε όλες τις παραπάνω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (αναλογία εργαζομένων), για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών που η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι δαπάνες επιδομάτων εορτών, αδείας και αποζημιώσεων αδείας, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκπαίδευση. Επί του ποσού της ωριαίας αποζημίωσης που δικαιούνται οι εκπαιδευτές θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευτής/τρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση υποψηφιότητας και για μία περιοχή.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεών τους στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα, Τ.Κ. 111 43, τηλ. 2102114267).

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με fax ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/08/2006 και ώρα 14.00 (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά). Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη ένταξης του έργου το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ή ακόμα και τη σύμβαση των αναδόχων που τυχόν θα έχουν επιλεγεί.

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα καθώς και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

Πληροφορίες: τηλ. 2102584804, ώρες 10.00-14.00.

 

 

 

ΙΔΕΚΕ
5 μέλη ομάδας

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα υλοποιήσει το Έργο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμόρφωσης Ενηλίκων Από Απόσταση», το οποίο θα ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 2.5., ενέργεια 2.5.1., πράξη 2.5.1.α. και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται, υπό την αίρεση της ένταξης του Έργου,  5 θέσεις μελών Ομάδας Έργου  (εκ των οποίων η 1 θέση Οικονομικού Διαχειριστή), 1 θέση Γραμματειακής Υποστήριξης, 2 θέσεις Υπευθύνων Σπουδών και 10 θέσεις Υπεύθυνων Διδακτικών Ενοτήτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν τη σχετική προκήρυξη από:

· την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν  Αίτηση Υποψηφιότητας μαζί με τα επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που αναγράφονται στη σχετική αίτησή τους, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως τις 31 /08 /2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου/ας χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00 καθημερινά στο τηλέφωνο, 210 2114267, κα Ε. Κόντη, κο Θ. Τσιακατάρα.

Τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του  Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Ε.. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved