ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Αξιολογητές εργαστηρίων και φορέων ζητεί το ΕΣΥΔ (11/9/06)


Αθήνα 11.9.2006, 22:43
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.), Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου, θα προσλάβει αξιολογητές για τα εργαστήριά του, καθώς και αξιολογητές φορέων.

Αξιολογητές εργαστηρίων
Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. καλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεργασθούν ως εξωτερικοί αξιολογητές για τα Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων στους παρακάτω τομείς:

A. Εργαστήρια Δοκιμών:
Χημικές Δοκιμές για Προσδιορισμό Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων. Χημικές Δοκιμές για Κλασική Ανάλυση Τροφίμων. Μικροβιολογικές Δοκιμές σε Τρόφιμα/ Ύδατα. Χημικές Δοκιμές σε Περιβαλλοντικά Δείγματα - Νερό, Έδαφος, Αέρα. Δοκιμές ΝDT. Χημικές και Φυσικές Δοκιμές σε Καύσιμα και σε Χαρτί. Μηχανικές, Χημικές και Φυσικές Δοκιμές σε Δέρμα και Ύφασμα. Χημικές Δοκιμές σε Μέταλλα. Ηλεκτρικές Δοκιμές. Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού. Μετρήσεις EMC.
Β. Εργαστήρια Διακριβώσεων:
Εξοπλισμός ΚΤΕΟ (μετρητές φρένων και αμορτισέρ, αναλυτές αερίων, ηχόμετρα, κ.λπ.).
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ειδικότητα συναφή προς τους αντίστοιχους τομείς,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower),
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις, συνοδευόμενες από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Τεχνικές Επιτροπές του Ε.ΣΥ.Δ. Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων. Θα επιλεγεί συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων για κάθε τομέα. Οι προτάσεις των Τεχνικών Επιτροπών θα υποβληθούν προς έγκριση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά εκπαίδευσης, εμπειρίας και καλής γνώσης της Αγγλικής, τα οποία δηλώνουν στη σχετική αίτηση. Οι υποψήφιοι αξιολογητές που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο θα διοργανωθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτό θα ορισθούν ως αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ.

Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν τελικά:
α) θα πρέπει συγκεντρώνουν τουλάχιστον οκτώ (8) μόρια σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης που περιγράφεται στο έντυπο «Κριτήρια Αξιολογητών» EΣΥΔ-ΚΡΙΤΑ/Παράρτημα (σελίδες 7-8), το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: www.esyd.gr (Αξιολογητές/Κριτήρια Αξιολογητών),
β) δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως σύμβουλοι εργαστηρίων στα πρότυπα διαπίστευσης ή πιστοποίησης ή ελέγχου.
γ) θα διενεργούν (κατόπιν εγκαίρου ενημερώσεώς τους ως προς την ημερομηνία διενέργειας της αξιολόγησης και συναινέσεώς τους προς αυτήν), αξιολογήσεις εργαστηρίων, στο πλαίσιο των καθηκόντων που θα τους ανατίθενται από το Ε.ΣΥ.Δ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών συνολικά ετησίως και για περίοδο 2 ετών τουλάχιστον, από την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των αξιολογητών είναι 180€. Η πληρωμή των αξιολογητών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.
δ) θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση τήρησης εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας.

Η Έντυπη Αίτηση διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ., μέσω τηλεομοιοτύπου, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αίτηση για τους Αξιολογητές Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.). Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα μέρη ΕΣΥΔ ΑΑ01 και ΕΣΥΔ ΑΑ02 της Αίτησης και να επισυνάψουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις που δεν φέρουν υπογραφή δεν θα εξεταστούν.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30/09/2006 στο Ε.ΣΥ.Δ., ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, οδός Σισίνη 8, 3ος Όροφος, Τ.Κ. 11528, Αθήνα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esyd@esyd.gr με τη σημείωση: Πρόσκληση για αξιολογητές εργαστηρίων δοκιμών ή/και διακριβώσεων (κατά περίπτωση). Πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 7204520.

Αξιολογητές φορέων
Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.
Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης για τη χορήγηση διαπίστευσης, το Ε.ΣΥ.Δ. καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, όσους ενδιαφέρονται να συνεργασθούν ως εξωτερικοί αξιολογητές στα παρακάτω πεδία.

Α. Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (Κωδικός Πεδίου: ΣΔΑΤ)
Aπαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Τεχνολόγου Τροφίμων,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) ,
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Β. Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων, ΕUREPGAP, AGRO (Κωδικός Πεδίου: ΠΒΠ)
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή Τεχνολόγου Τροφίμων,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower),
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Γ. Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 (Κωδικός Πεδίου: ΣΔΠ)
Σε έναν ή περισσότερους από του τομείς:
Γεωργία και αλιεία. Ορυχεία και λατομεία. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών και καπνοβιομηχανία. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών. Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. Εκτυπώσεις. Κατασκευή προϊόντων ελαστικού και πλαστικών προϊόντων. Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων. Παραγωγή σκυροδέματος, τσιμέντου, ασβέστη, γύψου κλπ . Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων. Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού. Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών. Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων. Κατασκευή οχημάτων. Κατασκευή επίπλων. Ανακύκλωση. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Κατασκευή κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών. Είδη προσωπικής ή οικιακής χρήσης. Ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες. Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες. Εκπαίδευση. Υγεία και κοινωνική μέριμνα.
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας σε ειδικότητα συναφή προς τους αντίστοιχους τομείς,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower),
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Δ. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Κωδικός Πεδίου: ΣΠΔ)
Σε έναν ή περισσότερους από του τομείς:
Γεωργία και αλιεία. Ορυχεία και λατομεία. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών και καπνοβιομηχανία. Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. Εκδόσεις. Εκτυπώσεις. Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Κατασκευή προϊόντων ελαστικού και πλαστικών προϊόντων. Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων. Παραγωγή σκυροδέματος, τσιμέντου, ασβέστη, γύψου κλπ. Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων. Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού. Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων. Κατασκευή επίπλων. Ανακύκλωση. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Παραγωγή φυσικού αερίου. Διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς. Κατασκευή κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού. Ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.

Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας σε ειδικότητα συναφή προς τους αντίστοιχους τομείς,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower),
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Ε . Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (Κωδικός Πεδίου: ΣΥΑ)
Σε έναν ή περισσότερους από του τομείς:
Γεωργία και αλιεία. Ορυχεία και λατομεία. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών και καπνοβιομηχανία. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών. Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί. Εκδόσεις. Εκτυπώσεις. Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Κατασκευή προϊόντων ελαστικού και πλαστικών προϊόντων. Κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων. Παραγωγή σκυροδέματος, τσιμέντου, ασβέστη, γύψου κλπ. Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων. Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού. Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών. Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων. Κατασκευή οχημάτων. Ανακύκλωση. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Παραγωγή φυσικού αερίου. Διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς. Κατασκευή κτιρίων και έργα πολιτικού μηχανικού. Ξενοδοχεία και εστιατόρια. Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες. Υγεία και κοινωνική μέριμνα. Λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες εκτός από εκπαίδευση.
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας σε ειδικότητα συναφή προς τους αντίστοιχους τομείς,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower),
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

ΣΤ . Πιστοποίηση ή Έλεγχος Προϊόντων (Κωδικός Πεδίου: ΠΕΠ)
Σε έναν ή περισσότερους από του τομείς:
Εξοπλισμός χαμηλής τάσης. Δοχεία πίεσης. Μεταλλικές σκαλωσιές. Λέβητες ζεστού νερού. Μηχανές. Μέσα ατομικής προστασίας. Μη αυτόματοι ζυγοί. Όργανα μετρήσεων. Παιχνίδια. Συσκευές αερίου. Εξοπλισμός τερματικών τηλ/νιών. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Εκρηκτικά. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα προϊόντων. Συσκευές & συστήματα προστασίας σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Δομικά υλικά (χάλυβες, τσιμέντο, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, αδρανή κ.α.). Σκάφη αναψυχής. Ανελκυστήρες. Ανυψωτικά. Εξοπλισμός υπό πίεση. Πλοία. Συσκευασία και απορρίμματα. Πυροσβεστήρες. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Περιβαλλοντικές επαληθεύσεις.
Ζ . Πιστοποίηση Προσώπων (Κωδικός Πεδίου: ΠΠΡ)
Σε έναν ή περισσότερους από του τομείς:
Πιστοποίηση προσώπων για: Μη καταστροφικούς ελέγχους. Βιομηχανικές ακτινογραφίες. Συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων. Συγκολλήσεις. Οπτικούς ελέγχους. Επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Επιθεωρήσεις συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πληροφορική. Εκτιμήσεις. Καθαρισμούς. Απολυμάνσεις.
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι:
- πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας σε ειδικότητα συναφή προς τους αντίστοιχους τομείς,
- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower),
- τουλάχιστον 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα,
- εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις, συνοδευόμενες από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Τεχνικές Επιτροπές του Ε.ΣΥ.Δ. Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων. Θα επιλεγεί συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων για κάθε πεδίο και τομέα. Οι προτάσεις των Τεχνικών Επιτροπών θα υποβληθούν προς έγκριση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει ενημέρωση των ενδιαφερομένων, που θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εκπαίδευσης, εμπειρίας και καλής γνώσης της Αγγλικής, τα οποία δηλώνουν στη σχετική αίτηση. Οι υποψήφιοι αξιολογητές που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο θα διοργανωθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτό θα ορισθούν ως αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ.

Οι αξιολογητές που θα επιλεγούν τελικά:
α) Δεν θα πρέπει να απασχολούνται ως
- επιθεωρητές φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου,
- σύμβουλοι φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου για θέματα διαπίστευσής τους,
β) Θα διενεργούν (κατόπιν εγκαίρου ενημερώσεώς τους ως προς την ημερομηνία διενέργειας της αξιολόγησης και συναινέσεώς τους προς αυτήν), αξιολογήσεις φορέων πιστοποίησης / ελέγχου, στο πλαίσιο των καθηκόντων που θα τους ανατίθενται από το Ε.ΣΥ.Δ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών συνολικά ετησίως και για περίοδο 2 ετών τουλάχιστον, από την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των αξιολογητών είναι 180
€. Η πληρωμή των αξιολογητών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.
γ) Θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση τήρησης εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας.

Η Έντυπη Αίτηση διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ., μέσω τηλεομοιοτύπου, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αίτηση για τους Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ.). Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα μέρη ΕΣΥΔ ΑΑ01 και ΕΣΥΔ ΑΑ03 της Αίτησης και να επισυνάψουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις που δεν φέρουν υπογραφή δεν θα εξεταστούν.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 20/09/2006 στο Ε.ΣΥ.Δ., ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, οδός Σισίνη 8, 3ος Όροφος, Τ.Κ. 11528, Αθήνα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esyd@esyd.gr με τη σημείωση: Πρόσκληση για αξιολογητές φορέων πιστοποίησης και ελέγχου για το(α) συγκεκριμένο(α) πεδίο(α) (κωδικοί: ΣΔΑΤ ή/και ΠΒΠ ή/και ΣΔΠ ή/και ΣΠΔ ή/και ΣΥΑ ή/και ΠΕΠ ή/και ΠΠΡ). Πληροφορίες: τηλ.: 210-7204520

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved