ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις για γεωτεχνικούς στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργούς (1/12/06)


Αθήνα 1.12.2006, 12:42
Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2007 θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΓΕΩΤΕΕ οι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι) και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργούς, η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει το νέο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραλάβουν από την Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις έδρες των παραρτημάτων του ή μέσω του κόμβου του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο (www.geotee.gr), τη σχετική Αίτηση για την ένταξή τους στα Μητρώα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εντός της παραπάνω προθεσμίας, συνοδευόμενη και από τα οριζόμενα σ' αυτήν, αναγκαία δικαιολογητικά.

Η ένταξη των ενδιαφερομένων στα προαναφερόμενα Μητρώα θα ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2006, ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα καταθέτουν.

Σχετικές είναι δύο διϋπουργικές αποφάσεις (οι υπ' αριθ. 223490/24.11.2006 και 303894/11.8.2006) που δημοσιεύει η Proslipsis παρακάτω.

*  *  *

Απόφαση με αριθ. 223490/24.11.2006)
Λειτουργία «Συστήματος Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργούς, ΕΚ/1782/2003») κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1375 τ.Β΄, 14.9.2006).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄101).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
γ) Του άρθρου 8 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255).
δ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τα άρθρα 13 ως 16 και 145 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου “για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2019/93, (ΕΚ) αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1868/92, (ΕΚ) αριθμ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθμ. 2529/2001” (L 270).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)1783/2003 και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. (L 153).
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
6. Την υπ’ αριθμ. 324032/ 24.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β΄), που κυρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 262021/21.4.2005 (ΦΕΚ 538 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ‘‘Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου’’ (ΦΕΚ 1921Β΄)».
8. Την υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του παραρτήματος III του Κανονισμού αυτού» (ΦΕΚ 764Β).
9. Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α΄ 297).
10. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 943/1971 (ΦΕΚ Α΄ 141) και το ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ 1375 / Β) κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/03).
12. Την ανάγκη δημιουργίας «συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» το αργότερο, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007 (άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΚ/1782/2003) και τη διαπιστωθείσα αντικειμενική αδυναμία άμεσης εφαρμογής του προβλεπόμενου από την προαναφερομένη, υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ 1375/Β), Κ.Υ.Α., συστήματος πιστοποίησης και επιμόρφωσης γεωργικών συμβούλων και συνεργατών γεωργικών συμβούλων, ώστε με την παρούσα ρύθμιση να ισχύει το σύστημα παροχής συμβουλών ως έχει, αλλά να θεσμοθετηθεί και ένα προηγούμενο στάδιο με υλοποίηση διαδικασιών για συντομότερη εφαρμογή.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται Δημόσια δαπάνη ύψους μέχρι 3.500 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών των υπαλλήλων της παρ. 8 της παρούσας απόφασης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνον
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το οποίο προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργούς, ΕΚ/1782/2003») Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1375 τ.Β, 14.9.2006), δημιουργείται και τίθεται σε λειτουργία, μέχρι 31.12.2006, «Σύστημα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 της Κ.Υ.Α. 303894/2006 (ΦΕΚ 1375 τ.Β΄/14.9.2006) προσόντα και συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες από τις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν στο δημιουργούμενο, με την παρούσα, «Σύστημα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», ως Δόκιμοι Γεωργικοί Σύμβουλοι ή ως Δόκιμοι Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων, για τρεις (3), κατ’ ανώτατο όριο, θεματικές ενότητες της παρ. 1 του άρθρου 5 της εν λόγω Κ.Υ.Α., τις συγγενέστερες με τα πτυχία τους και τους μεταπτυχιακούς τίτλους τους.
Στα προαναφερόμενα προσόντα δεν περιλαμβάνεται η κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση δ’ της εν λόγω Κ.Υ.Α. βεβαίωση επάρκειας Γεωργικού Συμβούλου ή Συνεργάτη Γεωργικών Συμβούλων.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ένταξη στο «Σύστημα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» συνίσταται στην εγγραφή των ενδιαφερομένων, στα καταρτιζόμενα και τηρούμενα από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μητρώα και, συγκεκριμένα, στο «Μητρώο Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και στο «Μητρώο Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα, σύμφωνα με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
4. Το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου, για την εγγραφή τους, σε ένα από τα προαναφερόμενα Μητρώα, υποβάλλουν, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμπληρωμένη σχετική Έντυπη Αίτηση − Δήλωσή τους, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ζητούμενης εγγραφής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζει, με απόφασή του, τον τύπο της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο Έντυπης Αίτησης− Δήλωσης, ώστε οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις−Δηλώσεις να ανταποκρίνονται, κατά τρόπο ενιαίο και δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, στην περιεχόμενη σ’ αυτές δήλωση − καταγραφή των απαιτούμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. προϋποθέσεων «πιστοποίησης». Οι Αιτήσεις − Δηλώσεις, μετά την καταχώρισή τους, στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., διαβιβάζονται, αυθημερόν, στο Γραμματέα της προβλεπόμενης στη μεθεπόμενη παράγραφο 8 του παρόντος «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώων Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» και καταχωρούνται από αυτόν, στο τηρούμενο, με ευθύνη του, Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αποφασίζει, επί των Αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου, το αργότερο μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με την υποβαλλόμενη σε αυτό γνώμη της προαναφερόμενης «Γνωμοδοτικής Επιτροπής», την αποδοχή ή την απόρριψη των Αιτήσεων αυτών. Για το σκοπό αυτό, η ανωτέρω Επιτροπή συνέρχεται και γνωμοδοτεί, επί των Αιτήσεων, υποχρεούμενη να διαβιβάσει την αιτιολογημένη γνώμη της, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ. Ε.Ε., το αργότερο μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2006. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η Αίτηση γίνεται δεκτή, κατά τα ανωτέρω, εγγράφεται στο οικείο Μητρώο, με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης της σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει, για την εν λόγω εγγραφή στο οικείο Μητρώο, Πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου, οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η «ένταξη» του ενδιαφερομένου, στο «Σύστημα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, που ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθορίζοντας τον τύπο του Πιστοποιητικού αυτού.
6. Ενόψει των προβλέψεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισμού ΕΚ/1782/2003, για την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος, ορίζεται, για την κατάθεση (στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στη Θεσσαλονίκη) των ανωτέρω Αιτήσεων − Δηλώσεων, από τους ενδιαφερομένους, ειδική προθεσμία, που αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας και λήγει την 15η Δεκεμβρίου 2006, δυνάμενη να παραταθεί, μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2006, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα, για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης − Πρόσκλησης των ενδιαφερομένων, με δημοσίευσή της τουλάχιστον στον ημερήσιο Τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η εν λόγω «Γνωμοδοτική Επιτροπή» αναλαμβάνουν την υποχρέωση και την ευθύνη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές «Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», στα οικεία Μητρώα και να έχουν χορηγηθεί, στους ενδιαφερομένους, τα σχετικά Πιστοποιητικά «ένταξής» τους, στο «Σύστημα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται τα μέλη της συνιστώμενης με την παρούσα «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώων Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», που έχει την έδρα της στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, επί της εγγραφής των Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και των Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, στα προαναφερόμενα Μητρώα.
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συγκροτούμενη ως εξής:
α. Πρόεδρός της ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϊστάμενος Δ/νσης του Υπουργείου τούτου, Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Γεωπόνων, με βαθμό Διευθυντή και ως αναπληρωτής του, υπάλληλος, με τα ίδια προσόντα και θέση.
β. Μέλη της ορίζονται:
αα. Δύο υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, με αναπληρωτές τους, υπαλλήλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα ίδια προσόντα. Και
ββ. Δύο υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, με αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με τα ίδια προσόντα.
Με την ίδια Απόφαση ορίζονται, ως Γραμματέας της Επιτροπής, και ως αναπληρωτής του, Διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής λήγει την 29η Δεκεμβρίου 2006 και μπορεί να παραταθεί, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προτείνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις, για τη μετάβαση από το θεσπιζόμενο με την παρούσα «Σύστημα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», στο Σύστημα που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 κοινή υπουργική απόφαση, ιδίως, όσον αφορά την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και των Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2007. Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Εφαρμογών και Έρευνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

---------------------------

Απόφαση με αριθμ. 303894/11.8.2006
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄101).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).
γ) Του άρθρου 8 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄255).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)
2. Τα άρθρα 13 ως 16 και 145 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου “για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ)αριθ. 1868/92, (ΕΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001” (L 270).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ)1783/2003 και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1257/1999 του Συμβουλίου για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ.(L 153)
5. Την υπ’ αριθμ. 324032/ 24.12.2004 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β΄), που κυρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 262021/21.4.2005 (ΦΕΚ 538 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 324032/24.12.2004 Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ”Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) αριθ.1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β΄)».
7. Την υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του παραρτήματος III του Κανονισμού αυτού» (ΦΕΚ 764Β).
8. Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α΄ 289).
9. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 943/1971 (ΦΕΚ
Α΄ 141) και το ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών στους γεωργούς, σε εκτέλεση των άρθρων 13 ως 16 και 145 του κανονισμού ΕΚ 1782/2003 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την υποστήριξη των γεωργών για την τήρηση των απαιτήσεων μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας.
Για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος ορίζεται η αρμόδια Δημόσια Αρχή εποπτείας του συστήματος, ο φορέας πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο σύστημα των γεωργικών συμβούλων.
Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών περιλαμβάνει πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους, συνεργάτες γεωργικών συμβούλων, ελεγκτές γεωργικών συμβούλων, τον φορέα πιστοποίησης και την εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις πιστοποίησης γεωργικών συμβούλων
1. Για την εφαρμογή του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών δύναται να πιστοποιηθεί ως γεωργικός σύμβουλος:
(α) φυσικό πρόσωπο,
(β) ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν ανήκει στον, εν στενή και ευρεία έννοια, δημόσιο τομέα, εφεξής αποκαλούμενη «δομή γεωργικών συμβούλων»,
(γ) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) παντός βαθμού που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα.
2. Φυσικό πρόσωπο πιστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 6, ως γεωργικός σύμβουλος, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Είναι πτυχιούχος ΠΕ γεωπόνος, ΠΕ κτηνίατρος, ΠΕ δασολόγος.
β) Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ακόλουθα μέσα:
αα. Επαγγελματική στέγη.
αβ. Ένα τουλάχιστον (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή.
αγ. Σύστημα αρχειοθέτησης για έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία.
αδ. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
αε. Σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 128 Κbit/sec.
γ) Διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).
δ) Κατέχει βεβαίωση επάρκειας γεωργικού συμβούλου, σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 5.
ε) Δεν ασκεί εμπορία γεωργικών εφοδίων, δεν εργάζεται σε επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών σκευασμάτων και φαρμάκων, δεν εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ασφάλεια ΤΣΑΥ κ.λπ.) σε εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών.
στ) Έχει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σχετικό τομέα.
ζ) Δεν εργάζεται στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το δημόσιο, σε ΟΤΑ, πιστωτικά ιδρύματα.
η) Δεν ανήκει σε διδακτικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
θ) Δεν είναι ελεγκτής των γεωργικών συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.
3. Ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ή ΑΣΟ παντός βαθμού της παρ. 1, πιστοποιείται ως γεωργικός σύμβουλος, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Απασχολεί κατά πλήρη απασχόληση τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους, οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον τρεις από τις θεματικές ενότητες της παρ. 1 του άρθρου 5 εκτός εάν απασχολούνται πλήρως οι ίδιοι μέτοχοι της παρ. β.
β) Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο των «δομών γεωργικών συμβούλων», εξαιρουμένων των ΑΣΟ, μετέχουν τουλάχιστο κατά 51% πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι.
γ) Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ακόλουθα μέσα:
αα. Επαγγελματική στέγη.
αβ. Ένα τουλάχιστον (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά 2 εργαζόμενους.
αγ. Σύστημα αρχειοθέτησης για έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία.
αδ. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
αε. Σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 128 Κbit/sec.
δ) Δεν δραστηριοποιείται (η ατομική επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο, η ΑΣΟ ή στελέχη αυτών) στην εμπορία γεωργικών σκευασμάτων και φαρμάκων.
ε) Δεν είναι μέτοχος (η ατομική επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο, η ΑΣΟ ή στελέχη αυτών) σε εταιρεία εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών, είτε ως εταιρία είτε τα στελέχη αυτής.
στ) Τα στελέχη της ατομικής επιχείρησης, του νομικού προσώπου ή της ΑΣΟ, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών.
4. Ο πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος που μετέχει ή εργάζεται σε ατομική επιχείρηση ή σε νομικό πρόσωπο ή σε ΑΣΟ της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο σύστημα και ως φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 3
Συνεργάτες γεωργικών συμβούλων – προϋποθέσεις ένταξης
Στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών δύνανται να ενταχθούν ως συνεργάτες των γεωργικών συμβούλων (εφεξής καλούμενοι «συνεργάτες») πτυχιούχοι ΤΕ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τους ΠΕ της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 2, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων δ) έως και θ) της ιδίας παραγράφου. Οι συνεργάτες γεωργικών συμβούλων πιστοποιούνται μόνο για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α έως γ της παρ. 1 του άρθρου 7.

Άρθρο 4
Φορέας Πιστοποίησης – Αρμοδιότητες
1. Φορέας πιστοποίησης γεωργικών συμβούλων ορίζεται το ΓΕΩΤΕΕ.
2. Αρμοδιότητες του φορέα πιστοποίησης είναι:
α) Εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 5, το πρόγραμμα επιμόρφωσης των γεωργικών συμβούλων, των συνεργατών τους και των ελεγκτών.
β) Επιμορφώνει τους γεωργικούς συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 5.
γ) Πιστοποιεί τους γεωργικούς συμβούλους και τους συνεργάτες.
δ) Τηρεί μητρώα γεωργικών συμβούλων, συνεργατών και ελεγκτών, τα οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και τα κοινοποιεί ενημερωμένα, στη Γενική Διεύθυνση Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο φορέα υλοποίησης του μέτρου του εκάστοτε σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ε) Διενεργεί τον έλεγχο των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
στ) Ταξινομεί και διαβιβάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Εφαρμογών και Έρευνας και στο φορέα υλοποίησης του μέτρου και εισηγείται την επιβολή κυρώσεων στην επιτροπή του άρθρου 12.
ζ) Παρέχει σε κάθε δημόσια αρχή που εμπλέκεται, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς της, στο σύστημα, τη συνδρομή του και κάθε απαραίτητη πληροφορία από τα αρχεία που τηρεί.
η) Το ΓΕΩΤΕΕ εισηγείται στη Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη μορφή των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της παρούσας (σύμβαση, έντυπα συμβουλών, κ.λπ.) και τη διαδικασία που ακολουθείται, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5
Επιμόρφωση γεωργικών συμβούλων
1. Το ΓΕΩΤΕΕ εισηγείται στη Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας, το πρόγραμμα επιμόρφωσης γεωργικών συμβούλων, συνεργατών και ελεγκτών, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
1.1. ΤΟΜΕΑΣ «Πολλαπλή Συμμόρφωση» με τις θεματικές ενότητες:
1.1.1. Περιβάλλον
1.1.2. Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων (Ζωική Παραγωγή − Τρόφιμα).
1.1.3. Δημόσια υγεία, υγεία των φυτών (Φυτική Παραγωγή).
1.1.4. Κοινοποίηση των ασθενειών (Κτηνιατρικά).
1.1.5. Συνθήκες Διαβίωσης των ζώων
1.1.6. Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές.
1.2. ΤΟΜΕΑΣ «Οριζόντια θέματα» με τις θεματικές ενότητες:
1.2.1. Εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
1.2.2. Οργάνωση και προγραμματισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
1.2.3. Αγροτική Ανάπτυξη,
1.2.4. Προϊόντα ποιότητας,
1.2.5. Αναδιαρθρώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής).
1.3. ΤΟΜΕΑΣ «Έλεγχοι γεωργικών συμβούλων».
2.Το ΓΕΩΤΕΕ χορηγεί «βεβαίωση επάρκειας» − πιστοποιητικό κατάρτισης μετά από επιτυχή παρακολούθηση της επιμόρφωσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης της παραγράφου 1.

Άρθρο 6
Πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων και συνεργατών
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πιστοποιηθεί ως γεωργικός σύμβουλος ή συνεργάτης γεωργικού συμβούλου, για τρεις (3) το πολύ από τις θεματικές ενότητες της παρ. 1 του άρθρου 5, τις σχετικότερες με το ή τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους που διαθέτει.
2. Για την πιστοποίησή του ως γεωργικού σύμβουλου ή ως συνεργάτη γεωργικών συμβούλων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΓΕΩΤΕΕ σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 2 ή 3, ή του άρθρου 3 κατά περίπτωση. Το ΓΕΩΤΕΕ, με απόφαση του προέδρου του, πιστοποιεί τον αιτούντα ως γεωργικό σύμβουλο και τον εγγράφει στο «μητρώο πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων», ή στο «μητρώο συνεργατών γεωργικών συμβούλων» εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στο γεωργικό σύμβουλο και στο συνεργάτη χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του και οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η πιστοποίηση.
3. Για την εγγραφή στα μητρώα των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων και των συνεργατών αυτών, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του ΓΕΩΤΕΕ.
1. 4. Η πιστοποίηση ισχύει για 3 έτη. Μετά το πέρας των 3 ετών, η ισχύς του πιστοποιητικού επανεξετάζεται από το ΓΕΩΤΕΕ και ανανεώνεται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Ο γεωργικός σύμβουλος έχει παράσχει:
αα. υπηρεσίες σε τουλάχιστον 10 γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή υπηρεσίες γεωργικών συμβουλών με αμοιβή μεγαλύτερη ή ίση των 6000€, εάν είναι φυσικό πρόσωπο,
αβ. υπηρεσίες σε τουλάχιστον 15 γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή υπηρεσίες με αμοιβή μεγαλύτερη ή ίση των 10000€, εάν είναι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο γεωργικών συμβουλών ή ΑΣΟ.
β) Ο γεωργικός σύμβουλος έχει καταβάλει σχετικό παράβολο ανανέωσης της εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση του ΓΕΩΤΕΕ.
2. Αν δεν πληρείται κάποια από τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 4, η συνέχιση της δραστηριότητας επανεξετάζεται από το ΓΕΩΤΕΕ.

Άρθρο 7
Υπηρεσίες γεωργικών συμβούλων
1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους γεωργικούς συμβούλους προς τους γεωργούς περιλαμβάνουν τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο:
α. Επίσκεψη στην εκμετάλλευση,
β. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης,
γ. Προσδιορισμός των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που έχουν εφαρμογή στην εκμετάλλευση,
δ. Παροχή θεωρητικών και πρακτικών συμβουλών για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της Κ.Α.Π.
2. Οι συμβουλές καταγράφονται σε ειδικό τριπλότυπο έντυπο συμβουλών που υπογράφεται από τον σύμβουλο και τον γεωργό. Το πρωτότυπο παραμένει στην εκμετάλλευση για χρήση του γεωργού και των ελεγκτικών αρχών του συστήματος που περιγράφονται στην παρούσα. Το αντίγραφο κοινοποιείται στο ΓΕΩΤΕΕ και το στέλεχός του παραμένει στο σύμβουλο.
3. Οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο παρεχόμενων υπηρεσιών ταξινομημένο ανά γεωργό.
4. Οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι δύνανται να παρέχουν συμβουλές μόνο για τις ενότητες στις οποίες έχουν πιστοποιηθεί.
5. Οι συνεργάτες των γεωργικών συμβούλων μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α ως και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
6. Ποσοστό 2% επί της αμοιβής του πιστοποιημένου γεωργικού συμβούλου της παρ. 1 του άρθρου 2, κατατίθεται, ως εισφορά υπέρ του ΓΕΩΤΕΕ, σε ειδικό λογαριασμό για την κάλυψη του διοικητικού κόστους διαχείρισης του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

Άρθρο 8
Ευθύνη γεωργικού συμβούλου
1. Ο γεωργικός σύμβουλος καθίσταται υπεύθυνος σε ποσοστό μέχρι και 100% της αμοιβής του, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η συμβουλή που είχε δώσει στο γεωργό ήταν εσφαλμένη, με συνέπεια ο γεωργός να λάβει κύρωση για παράβαση της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Την επιβολή της κύρωσης εισηγείται η επιτροπή του άρθρου 12.
2. Τα χρηματικά ποσά από τις παραπάνω ποινές αποδίδονται στο γεωργό. Για το σκοπό αυτό, ο σύμβουλος καταθέτει το αναλογούν χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του γεωργού, εκδίδει απόδειξη πληρωμής και αποστέλλει τα αποδεικτικά έγγραφα στο ΓΕΩΤΕΕ.

Άρθρο 9
Ελεγκτικοί μηχανισμοί
1. Ο έλεγχος των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων διενεργείται από εντεταλμένους ελεγκτές του φορέα πιστοποίησης. Η συνολική εποπτεία του συστήματος και του φορέα πιστοποίησης ανατίθεται στη Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία λειτουργεί ως εποπτεύουσα αρχή.
2. Ελεγκτές των συμβούλων ορίζονται γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι του ΥΠΑΑΤ (κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών) και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, καθώς και γεωτεχνικοί υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή/και περιφερειών, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης, μετά από έγκριση του οικείου Περιφερειάρχη ή Νομάρχη. Οι ελεγκτές πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν είναι γεωργικοί σύμβουλοι,
β) Έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία,
γ) Έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ,
δ) Κατέχουν βεβαίωση επάρκειας – πιστοποίησης γνώσεων και έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο ελεγκτών του ΓΕΩΤΕΕ.

Άρθρο 10
Δείγμα ελέγχου
1. Για την ορθή εφαρμογή του συστήματος διενεργούνται κατ’ έτος έλεγχοι σε γεωργικούς συμβούλους και σε δείγμα τουλάχιστον 5% των ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων και ΑΣΟ, καθώς και 5% των φυσικών προσώπων που δε συμμετέχουν σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα ή ΑΣΟ.
2. Το δείγμα ελέγχου εξάγεται από το φορέα πιστοποίησης με τα ακόλουθα δυνητικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου:
− Το συνολικό ετήσιο ποσό αμοιβής των συμβάσεων συμβουλών που εξυπηρετεί ο σύμβουλος.
− Τον παρελθόντα χρόνο από την πρώτη πιστοποίηση ή τον προηγούμενο έλεγχο.
− Τις διαπιστωθείσες παραβάσεις προηγούμενων ετών.
− Τυχαίο δείγμα 25%.
Έκτακτος έλεγχος από την εποπτεύουσα αρχή πλέον του παραπάνω αναφερόμενου δείγματος μπορεί να διενεργηθεί με τυχαία επιλογή ή κατόπιν καταγγελιών.

Άρθρο 11
Έλεγχοι
1. Με ευθύνη του φορέα πιστοποίησης, οι γεωργικοί σύμβουλοι υπόκεινται σε έλεγχο από τους ελεγκτές της παρ. 2 του άρθρου 9. Κατά τον έλεγχο ο ελεγκτής:
α) Ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πιστοποίησης του γεωργικού συμβούλου.
β) Ελέγχει αν ο σύμβουλος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του γεωργού.
γ) Ελέγχει δειγματοληπτικά την ορθότητα των συμβουλών που έχουν δοθεί στους γεωργούς. Για το σκοπό αυτό ο ελεγκτής επισκέπτεται τη γεωργική εκμετάλλευση.
δ) Στην περίπτωση που στον γεωργό έχει επιβληθεί ποινή για πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, ο ελεγκτής ελέγχει την ενδεχόμενη ευθύνη του συμβούλου, λόγω παροχής εσφαλμένων συμβουλών στον γεωργό.
2. Το πόρισμα του ελέγχου διαβιβάζεται από τον ελεγκτή στο ΓΕΩΤΕΕ, με ευθύνη του οποίου κοινοποιείται στο φορέα υλοποίησης του μέτρου και στην Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας.
3. Οι δαπάνες οδοιπορικών και οι αμοιβές των ελεγκτών βαρύνουν το ΓΕΩΤΕΕ. Το ύψος της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του ΓΕΩΤΕΕ. Οι δαπάνες οδοιπορικών υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, ενώ οι αμοιβές υπόκειται σε παρακράτηση 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ που κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του ΓΕΩΤΕΕ για την κάλυψη του διοικητικού κόστους διαχείρισης του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

Άρθρο 12
Εποπτεία συστήματος γεωργικών συμβουλών
1. Η εποπτεία του συστήματος γεωργικών συμβουλών ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας του ΥΠΑΑΤ. Έργο της εποπτεύουσας αρχής είναι:
αα. Ο έλεγχος του φορέα πιστοποίησης και ο συντονισμός των εμπλεκομένων,
αβ. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης λειτουργίας του συστήματος, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Γενικό Γραμματέα και κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.
2. Συνιστάται διαρκής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας.
Η επιτροπή αποτελείται από:
1) Τον προϊστάμενο του Ειδικού Γραφείου κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,
2) Το Δ/ντή Γεωργικών Εφαρμογών,
3) Έναν εκπρόσωπο μιας από τις Γενικές Διευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής παραγωγής, με τον αναπληρωτή του,
4) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, με τον αναπληρωτή του,
5) Έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, με τον αναπληρωτή του,
6) Έναν εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης του μέτρου, με τον αναπληρωτή του,
7) Έναν εκπρόσωπο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, με τον αναπληρωτή του,
8) Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ ως εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με τον αναπληρωτή του.
3. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής και η τήρηση των πρακτικών γίνεται από δύο υπαλλήλους της Γεν. Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, με τους αναπληρωτές τους.
4. Έργο της Επιτροπής είναι:
αα. Να εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε διαπιστωμένες παραβάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η Γεν. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, βασιζόμενη στην έκθεση της επιτροπής, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα την απόφαση επιβολής κυρώσεων,
αβ. Η επίλυση κάθε προβλήματος από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 13
Κυρώσεις
Ανεξάρτητα από την κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 8, στους γεωργικούς συμβούλους επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
1. Υποχρέωση επανεπιμόρφωσης του συμβούλου σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες,
2. Αναστολή δραστηριότητας γεωργικού συμβούλου για 1 έτος,
3. Διαγραφή από το μητρώο γεωργικών συμβούλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2006


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved