ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
2 με σύμβαση έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (3/12/06)


Aθήνα 3.12.2006, 15:34
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προτίθεται να συνεργασθεί με δύο άτομα ειδικών τυπικών προσόντων.

Θα αναλάβουν την υποστήριξη του Έργου «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 2004-2006», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρο 2.2. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», και το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 045/3 του ΥΠΕΠΘ, με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από Εθνικούς Πόρους. Θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, έως την ολοκλήρωσή και της παράτασης του προγράμματος (31/08/2008).

Οι θέσεις είναι:
* Ένα άτομο για την ανάπτυξη και παραγωγή πολυμεσικών και οπτικοακουστικών εφαρμογών διαδραστικών πολυμέσων και διάδοση σε μορφή CD-ROM, DVD-ROM και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Επίσης για τη στελέχωση λειτουργίας του Γραφείου υποστήριξης υπολογιστικού, δικτυακού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εργαστηρίων, αρχειοθέτησης των αντιγράφων ασφαλείας και του οπτικοακουστικού υλικού του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Απαραίτητα Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Ελληνικού ή ισότιμου του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Σε περίπτωση μη κατοχής πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ πτυχίο ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά το περιεχόμενο από αναγνωρισμένη ιδιωτική σχολή και εμπειρία δυο ετών τουλάχιστον στο αντικείμενο αυτό
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος ΑΕΙ (Ελληνικού ή ισότιμου του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυχθείσα θέση, ή αποδεικνυόμενη εμπειρία δυο ετών τουλάχιστον στο παραπάνω αντικείμενο.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (αποδεικνυόμενη με την υποβολή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ή First Certificate in English).
4. Αποδεδειγμένες γνώσεις σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης ιστοτόπων και ιστοσελίδων με συστήματα CMS.
5. Άριστη γνώση σε ανάπτυξη συστημάτων δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και κυρίως με τη χρήση δυναμικών τεχνολογιών διαδικτύου όπως MySQL, CGI, ASP.
6. Άριστη γνώση των γλωσσών JAVA και PHP.
Επιπλέον Προσόντα:
1. Σχετική προϋπηρεσία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση διαδικτυακών τόπων.
2. Γνώση στην εγκατάσταση, τη μορφοποίηση και τη διαχείριση web server (apache IIS).
3. Επιθυμητή η αποδεδειγμένη ενασχόληση (πιστοποίηση σπουδών, επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία) σε σχετικούς τομείς.

* Ένα άτομο, για την ανάπτυξη και παραγωγή πολυμεσικών και οπτικοακουστικών προγραμμάτων, σε επίπεδο βιντεοσκόπησης, ηχοληψίας και ψηφιακής επεξεργασίας βίντεο για την κάλυψη των εκδηλώσεων και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Επίσης για τη στελέχωση λειτουργίας του Γραφείου υποστήριξης υπολογιστικού, δικτυακού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, εργαστηρίων, αρχειοθέτησης των αντιγράφων ασφαλείας και του οπτικοακουστικού υλικού του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Απαραίτητα Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Ελληνικού ή ισότιμου του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Σε περίπτωση μη κατοχής πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ πτυχίο ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά το περιεχόμενο από αναγνωρισμένη ιδιωτική σχολή και εμπειρία δυο ετών τουλάχιστον στο αντικείμενο αυτό
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος ΑΕΙ (Ελληνικού ή ισότιμου του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυχθείσα θέση ή αποδεικνυόμενη εμπειρία στα αντικείμενα της βιντεοσκόπησης, ηχοληψίας, ψηφιακής επεξεργασίας βίντεο και παραγωγή εκπαιδευτικών παρουσιάσεων πολυμέσων.
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (αποδεικνυόμενη με την υποβολή Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας ή First Certificate in English ή ανώτερου).
4. Αποδεδειγμένες γνώσεις στη χρήση λογισμικού εφαρμογών (Microsoft) και εφαρμογών διαδικτύου.
5. Αποδεδειγμένες γνώσεις στην επίβλεψη εγκατάστασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
6. Σχετική εμπειρία στην χρήση λογισμικού και υλικού επεξεργασίας εικόνας και ήχου.
Πρόσθετα Προσόντα:
Επιθυμητή η αποδεδειγμένη ενασχόληση (πιστοποίηση σπουδών, επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία) σε τομείς σχετικούς με τον τομέα της παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων, σκηνοθεσίας και σεναρίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που έχουν αποκτηθεί οι τίτλοι σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή σχετικής υπηρεσίας.
2. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την πιθανή εμπειρία, επαγγελματική δραστηριότητα και προϋπηρεσία.
5. Επιπλέον προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι ή/και πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων που σχετίζονται με τα αντικείμενα των υπό προκήρυξης θέσεων θα ληφθούν θετικά υπόψη.
6.
Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή ν’ αποσταλούν με φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη: Κατηγορία Πράξης 2.2.2.β. «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιόνιου Πανεπιστημίου 2004-2006»,
το αργότερο μέχρι την 8/12/2006 και ώρα 2.30 μμ, στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη διεύθυνση: Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα. Η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στο Γραφείο Διαχείρισης Έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου 2006-2008» στη διεύθυνση Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, κ. Eιρήνη Υδραίου, τηλέφωνο: 26610 – 87626.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved