ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
11 δημοτικοί αστυνομικοί στην Πέλλα (26/1/07)


Αθήνα 26.1.2007, 10:43
Την πλήρωση, με αντικειμενικά κριτήρια ένδεκα θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού (δημοτική αστυνομία) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας, προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 7 Φεβρουαρίου 2007.

Οι θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο, αριθμό και κατά Δήμο είναι οι εξής:
1. Δήμος Αριδαίας
Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας δύο (2) θέσεις
Β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας τρείς (3) θέσεις

2. Δήμος Κρύας Βρύσης
Α) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας έξι (6) θέσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες:
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
3. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1976 έως και το έτος 1985 για την κατηγορία ΠΕ23 και ΤΕ23 και από το έτος 1980 έως και το έτος 1985 για την κατηγορία ΔΕ23.
4. Να έχουν ψυχική & σωματική υγεία.
5. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.67 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα.
6. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί αλλοδαπών, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
7. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψήφιου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο.
8. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ)
9. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
10. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
11. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
12. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε.
Σημείωση : Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης όσοι έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ.23/2002, αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους.

Τυπικά προσόντα
Τα ζητούμενα τυπικά προσόντα είναι τα εξής: 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι:
- Δίπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Δίπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης , οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή
- Απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Πληροφορικής ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
- Απολυτήριου τίτλου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
- ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
άλλο ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αιτήσεις
Η αίτηση απευθύνεται στη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Πέλλας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) και υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων
(Διοικητήριο 5ος όροφος, γραφείο 509, τηλ. 2381022459, 2381022911, 2381051541).

Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται υποβολή μιας μόνο αιτήσεως για ένα μόνο Δήμο του Νομού και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπος είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως ο αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτησή του δικαιολογητικά, χωρίς να ελέγχει το κύρος αυτών άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη τον αριθμό και το είδος των δικαιολογητικών που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες Πανελλήνιας κυκλοφορίας και τελειώνει την 13/9/2006.

Δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικυρωμένα, δηλ.:

1. Αίτηση συμμετοχής (στην αίτηση αναγράφεται μεταξύ των άλλων και διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ. και απαραιτήτως τηλέφωνο για κάθε ειδοποίηση καθώς και ο Ο.Τ.Α στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν.
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίον να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμο απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητιό βαθμο ή να προσκομίζεται χωριστή βεβαίωση.
β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
- Προκειμένου για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).
Σημείωση: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να σημειώσουν στην αίτηση της ένδειξη «Σ.Α.Ε.Ι» και κατόπιν τον βαθμό πτυχίου τους (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι).
- Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,
iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
iv) οι άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
v) ότι, εφόσον έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του π.δ.23/2002 ή τις παρούσες διατάξεις, έχει παρέλθει πενταετία από τον διορισμό τους.
5. Οι τίτλοι ξένων γλωσσών. Η γνώση τους και τα επίπεδα αυτών, είτε απαιτούνται ως προσόν διορισμού, είτε λαμβάνονται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα I της παρούσας προκήρυξης.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου, ή δικύκλου μηχανής.
7. Bεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, και όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας για την ιδιότητά του υποψηφίου ως πολύτεκνου ή ως τέκνου πολυτέκνου.
8. Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας, η οποία να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης.
9. Η γνώση χειρισμού Η/Υ. Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα II της παρούσας προκήρυξης.

Κριτήρια κατάταξης
1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη:
α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου τίτλου σπουδών
β) Η εντοπιότητα
γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου
δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. θ του π.δ. 135 /2006.
2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών στον οποίο προστίθενται:
α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου δήμου.
β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου.
γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
δ)Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά.
3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίου στην τελευταία θέση του καθοριζόμενου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Πίνακες
1. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο.
β) Έναν Διευθυντή της Περιφέρειας.
γ) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β΄.
δ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ.
ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ .
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
2. Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε ΟΤΑ με τη συμμετοχή σ’ αυτήν του μέλους της περ. δ΄ της παρ. 1.
Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου ΟΤΑ.
Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από τον Νόμο και το Προεδρικό Διάταγμα 135/2006 προϋποθέσεις.
Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους στην Επιτροπή Επιλογής, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτησή του, η οποία μετράει το ανάστημα κάθε υποχηφίου και συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Όσοι έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα παραπέμπονται σε Δημόσιο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο και σε ακτινογραφία θώρακος στην οποία επικολλάται και φωτογραφία του υποψηφίου.

Οι ανωτέρω υγειονομικές εξετάσεις υπογράφονται από τον αρμόδιο γιατρό και το γνήσιο της υπογραφής αυτού θεωρείται από το αρμόδιο όργανο.

Στη συνέχεια τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει πιστοποιητικό ότι έχουν τη σωματική υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγεονομική Επιτροπή, καλούνται να προσέλθουν στην παραπάνω Επιτροπή προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα.

Η εξέταση των σωματικών προσόντων εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων του κεφαλαίου Α΄ περίπτωση 4 της παρούσης περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Δρόμο 100μ. σε χρόνο 16΄΄(μία προσπάθεια)
β) Δρόμο 1.000μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄(μία προσπάθεια)
γ) Αλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00μ. (τρεις προσπάθειες)
δ) Αλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60μ. (τρεις προσπάθειες)
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις).

3. Μετά την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Μinnesota Μultifacing Ρersonality Ιnventory) και σε συνέντευξη. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής.

4. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία.

Μέλη της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΤΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΔΕ23 που υπηρετεί σε δήμο της οικείας Περιφέρειας.

Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδων ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23 στους ΟΤΑ της Περιφέρειας, μέλος της Επιτροπής ορίζεται ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της έδρας της Περιφέρειας. Εάν ορισθεί μέλος της επιτροπής αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

5. Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

6. Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στο Δήμο όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

7. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ.

Εκπαίδευση
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες επιτυχόντων καλούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να παρουσιαστούν για εκπαίδευση στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους επιτυχόντες με τρόπο που να αποδεικνύεται ότι αυτοί την παρέλαβαν.
H εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και διαρκεί έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση.
Στους εκπαιδευόμενους κατά το χρόνο της φοίτησης παρέχεται σίτιση, διαμονή και στολή.
Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Δημόσιο.

Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας παρουσιάζονται στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να εκδώσει την πράξη διορισμού, η οποία θα ανατρέχει στην ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή. Ακολουθεί η δημοσίευση του διορισμού και η ορκωμοσία.

Ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved