ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εγγραφές και πάλι στο Μητρώο εισηγητών - επιμορφωτών της ΚΕΔΚΕ (27/2/07)


Αθήνα 27.2.2007, 08:24
Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 15 Απριλίου 2007 ο δεύτερος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εισηγητών – επιμορφωτών που δημιουργούν η ΚΕΔΚΕ και το υπαγόμενο σε αυτή Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τίτλο «Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)».

Η πρόσκληση απευθύνεται προς το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κρατικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, ειδικούς και επαγγελματίες των ΤΠΕ, εγγεγραμμένους σε υπάρχοντα Μητρώα Εκπαιδευτών, ψηφιακούς εθελοντές, καθώς και διακεκριμένους ανθρώπους με εμπειρία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, ικανούς να μεταδώσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες στο εκλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο του έργου είναι η ενημέρωση, κατανόηση, ευαισθητοποίηση –και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων- των αιρετών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινοτικών Συμβούλων), τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και για τις αναγκαίες επιλογές - αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή τους στο Δήμο.

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στους Δήμους, διευρύνει τις λειτουργικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες, καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική, βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδίδει δύναμη στο δημότη και διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά, συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη.

Η κατανόηση αυτή οφείλει να οδηγεί στην εδραίωση της πεποίθησης ότι η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης ενός Δήμου και προϋποθέτει ανασχεδιασμό των διαδικασιών, των λειτουργιών και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Με την παρούσα πρόσκληση επιδιώκεται η δημιουργία Μητρώου Εισηγητών - Επιμορφωτών που θα συνδράμουν, με βάση το πιο πάνω περιγραφόμενο πλαίσιο, στη διαμόρφωση ηλεκτρονικής κουλτούρας στους εκλεγμένους της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο αυτό, στη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων όπως τα ΚΕΠ, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα Πληροφοριακά Συστήματα Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων, και τελικά στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Επιπλέον οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης θα εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ –ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/ υπηρεσίες.

Οι εισηγήσεις - επιμορφώσεις αφορούν συνολικά 17.616 αιρετούς της ΤΑ και θα πραγματοποιηθούν σε ημερίδες καθώς και σε συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σε όλους τους νομούς της χώρας από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Αύγουστο του 2008.

Οι εισηγητές - επιμορφωτές θα πρέπει να διαθέτουν εξειδίκευση και τεκμηριωμένη εκπαιδευτική - επιμορφωτική εμπειρία, ή εμπειρία στην ανάπτυξη εισηγήσεων στα ακόλουθα θεματικά πεδία:
• Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα και Αυτοδιοίκησης
• Ψηφιακή Τεχνολογία
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Επίσης, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται πανελλαδικά για τις ανάγκες του επιμορφωτικού έργου, μπορούν ωστόσο να σημειώσουν τις περιφέρειες της χώρας που θεωρούν πιο προσιτές για τη μετακίνησή τους.
Οι αμοιβές τους θα ανταποκρίνονται στις σύνθετες απαιτήσεις των ανωτέρω θεματικών πεδίων.

Εγγραφή στο Μητρώο
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση (link στο τέλος της πρόσκλησης) και να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo@ita.org.gr, το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Ιδιότητα, σπουδές, επαγγελματική, επιμορφωτική και εμπειρία ανάπτυξης εισηγήσεων σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, εμπειρία στη χρήση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ερευνητική επιστημονική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, εκπαιδευτική - διδακτική εμπειρία και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη και θεωρείται σχετική με το αντικείμενο του έργου.

Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Ν.2472/97 και Ν. 3471/2006). Πρόσβαση στο μητρώο θα έχουν η ΚΕΔΚΕ και το ΙΤΑ και αποκλειστικά για το έργο της κατάρτισης ο ανάδοχος του έργου που θα προκύψει από τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έχει ήδη προκηρυχτεί.

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του μητρώου δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Η ΚΕΔΚΕ και το ΙΤΑ λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Προϋποθέσεις εγγραφής
Οι υποψήφιοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν προς την ΚΕΔΚΕ και το ΙΤΑ στοιχεία που θα τους ζητηθούν προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη των κριτηρίων και των προϋποθέσεων εγγραφής τους στο Μητρώο.

Οι εισηγητές - επιμορφωτές που θα συμμετέχουν στο έργο θα παρακολουθήσουν 6ωρη εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όσοι έχουν αποστείλει βιογραφικό σημείωμα στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο, καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την ηλεκτρονική αίτηση.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ΚΕΔΚΕ και το ΙΤΑ δε δεσμεύονται για την υποχρεωτική χρησιμοποίηση των εντασσομένων στο Μητρώο Εισηγητών - Επιμορφωτών.

Η ενημέρωση σχετικά με θέματα του Μητρώου θα γίνεται από τις ιστοσελίδες της ΚΕΔΚΕ και του ΙΤΑ καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους εισηγητές - επιμορφωτές.

Πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στους δικτυακούς τόπους της ΚΕΔΚΕ (www.kedke.gr) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (www.ita.org.gr). Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες: Τηλ: 210 3250308, κύριο Γ. Τρίγκα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved