ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πάρεδρος – γεωπόνος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (15/3/07)


Αθήνα 15.3.2007, 18:44
Την πλήρωση θέσης Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Γεωπόνου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) προκηρύσσει η υπουργός Παιδείας.

Απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Πανεπιστημίου άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου. Και
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.
Κατ’ εξαίρεση θέση Μονίμου Παρέδρου ειδικότητας Γεωπόνου του Π.Ι. μπορεί να καταλάβει και όποιος/α έχει:
Α) Τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως Πάρεδρος με θητεία ή Ειδικός Επιστήμονας του Π.Ι.
Β) Τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως Σχολικός Σύμβουλος.

Η αίτηση (ειδικό έντυπο) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο με θεωρημένη την υπογραφή του από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης − Τμήμα Α΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, Τ.Κ. 15341 Αγία Παρασκευή Αττικής, Γραφείο 316, 3ος όροφος. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ανωτέρω διεύθυνση ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Ι. (www.pi−schools.gr) και του ΥΠΕΠΘ
(
www.ypepth.gr). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στα τηλέφωνα 210−60.16.364, 210−60.16.368. (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση τους και σε ηλεκτρονική μορφή MS Word). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Ο/Η υποψήφιος/α με την αίτησή του υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής της θέσης, ως ακολούθως:
α) Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (βασικού πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακών σπουδών, λοιπών πτυχίων ή πιστοποιητικών σπουδών κτλ.). Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
Αντίτυπο διδακτορικής διατριβής.
β) Βιβλία, μονογραφίες, αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, και λοιπά δημοσιεύματα. (Αναλυτική περιγραφή στην αίτηση).
γ) Βεβαίωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας, και επιπλέον:
δ) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού,
στ) Βιογραφικό σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή MS Word).

Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο επιλεγείς θα προσκομίσει μέσα σε δέκα ημέρες:
1) Πιστοποιητικό υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, βάσει παραπεμπτικού εγγράφου της Υπηρεσίας, στο οποίο θα περιγράφονται, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.
2) Αντίγραφο φύλλου στρατιωτικού μητρώου (Τύπου Α΄), όταν πρόκειται για άνδρα.

Ο διορισθείς στην ανωτέρω θέση θα ορκιστεί ενώπιον της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (Δύο Εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης), η οποία θα γίνει μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έγινε σήμερα 15 Μαρτίου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved