ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Συνεργάτες ζητεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (3/4/07)


 

 


Αθήνα 3.4.2007, 11:44
Συνεργάτες με σύμβαση έργου ζητεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ), που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, είναι εθνική υποδομή αρμόδια για θέματα οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, γ
ια την εκπόνηση του έργου "Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας - Aποθετήρια Ηλεκτρονικού Επιστημονικού Περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης (Γ' Φάση)", το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ), ο φορέας αναζητεί συνεργάτες για τη διεξαγωγή επιστημονικού - τεχνικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση ανάθεσης έργου. Για τους άνδρες υποψηφίους απαραίτητη είναι είτε η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων είτε, εναλλακτικά, η εξασφάλιση τριετούς αναβολής.

Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες της ανάθεσης έργου θα καθορισθούν από τη σχετική σύμβαση έργου. Οι υποψήφιοι που επικαλούνται όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν, κατόπιν διαδικασίας προεπιλογής από το ΕΚΤ, για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Μετά την επιλογή τους οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία (αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και εμπειρίες, συστατικές επιστολές).

Συγκεκριμένα, το ΕΚΤ αναζητεί τους ακόλουθους συνεργάτες:
1. Επιστήμονας για έκδοση ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων (2 θέσεις)
2. Μηχανικός Λογισμικού (6 θέσεις)
3. Επιστήμονας για διαχείριση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου
4. Ειδικός Πληροφόρησης
5. Τεχνικός Μελετητής για "Ανάλυση απαιτήσεων για εισαγωγή συστήματος ενοποιημένης διαχείρισης και ελέγχου των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΤ"
6. Αναλυτής Συστημάτων Λογισμικού
7. Μελετητής για "Ανάλυση απαιτήσεων για την προβολή και προώθηση νέων υπηρεσιών και την ευαισθητοποίηση του κοινού"
8. Μελετητής για "Ανάλυση απαιτήσεων για την πιστοποίηση των δράσεων του έργου"
9. Βιοϊατρικός Μηχανικός (Ειδικός στην ανάλυση και επεξεργασία βιοπληροφορικών δεδομένων)
10. Μηχανικός Συστήματος (Ειδικός στη μοντελοποίηση συστημάτων)
11. Μηχανικός Λογισμικού
12. Μηχανικός Λογισμικού
13. Eιδικός Βάσεων Δεδομένων
14. Βιολόγος (Ειδικός στην ανάλυση και επεξεργασία βιολογικών δεδομένων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπων βάσεων βιολογικών δεδομένων)
15. Βιοχημικός/Βιολόγος/Χημικός αξιολογητής, καταχωρητής βιοχημικών δεδομένων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπων βάσεων βιοχημικών δεδομένων
16. Προγραμματιστής Εφαρμογών

Προσόντα 
Τα προσόντα που ζητούνται για κάθε ειδικότητα είναι τα εξής:
1. Επιστήμονας για έκδοση ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων (2 θέσεις) ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ 1
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ
Μεταπτυχιακές σπουδές
Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εργασιακή εμπειρία σε επιστημονικές εκδόσεις
Χρήση Microsoft Windows και Microsoft Office
Aριστος χειρισμός γραπτού λόγου και επικοινωνιακές ικανότητες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Αναλυτική σκέψη, οργανωτική ικανότητα και πνεύμα συνεργασίας
-Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία σε επιστημονικές εκδόσεις σε διεθνές περιβάλλον
Γνώση επιπλέον γλωσσών της Ε.Ε.
Γνώση θεμάτων επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας
Γνώση ειδικής ορολογίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
Γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

2. Μηχανικός Λογισμικού (6 θέσεις) ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-2
-
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
Γνώση/εμπειρία σε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω:
- Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού (C/C++, Java, Python, C#, J2EE, .NET)
- Τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, Web MVC frameworks)
- Εφαρμογές βάσεων δεδομένων (μοντελοποίηση δεδομένων, προγραμματιστικές διεπαφές, εργαλεία ORM)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Επιθυμητά προσόντα:
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού.
Γνώση/εμπειρία σε σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (agile processes, extreme programming)
Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (content management systems)
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

3. Επιστήμονας για διαχείριση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου  ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-3                                                                                           
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ
Χρήση Microsoft Windows, Microsoft Office, Διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία στη διαχείριση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου
Εμπειρία συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα
Γνώση επιπλέον γλωσσών της ΕΕ (κατά προτίμηση Γαλλικής ή/και Ιταλικής)
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

4. Ειδικός Πληροφόρησης ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-4    
-
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοικητικές Επιστήμες ή Επιχειρησιακή Έρευνα
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων πληροφορικής του Γ' ΚΠΣ 
Χρήση Microsoft Windows, Microsoft Office, MS Project
Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Αναλυτική σκέψη, οργανωτική ικανότητα και πνεύμα συνεργασίας
- Επιθυμητά προσόντα
Γνώση του ελληνικού και διεθνούς επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος
Γνώση επιπλέον γλωσσών της ΕΕ
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

5. Τεχνικός Μελετητής για "Ανάλυση απαιτήσεων για εισαγωγή συστήματος ενοποιημένης διαχείρισης και ελέγχου των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΤ", ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-5
-Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
Αποδεδειγμένη γνώση/εμπειρία σε τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω:
- Σύνταξη απαιτήσεων για Υποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλης κλίμακας
- Μελέτη, διαχείριση και υλοποίηση υποδομών Υπολογιστικού Πλέγματος
- Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων
- Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

6. Αναλυτής Συστημάτων Λογισμικού, ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-6
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές
Γνώση/εμπειρία σε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω:
- Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες και περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού (C/C++, Java, Python, C#, J2EE, .NET).
- Τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, Web MVC frameworks).
- Σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων.
- Τεχνολογίες αναπαράστασης και διαχείρισης μεταδεδομένων
Εμπειρία σε ευφυή συστήματα (τεχνικές μηχανικής μάθησης, στατιστικής επεξεργασίας κειμένου, εξαγωγής πληροφορίας από κείμενο)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Σχετική ερευνητική εμπειρία
Εμπειρία σε ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software)
Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες

7. Μελετητής για "Ανάλυση απαιτήσεων για την προβολή και προώθηση νέων υπηρεσιών και την ευαισθητοποίηση του κοινού", ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-7                
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ
Εμπειρία στη σύνταξη προκήρυξης έργων Δημοσίου, Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Εμπειρία δραστηριοτήτων δημοσιότητας, προβολής προώθησης
Χρήση Microsoft Windows, Microsoft Office
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Σπουδές σε Marketing
Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

8. Μελετητής για "Ανάλυση απαιτήσεων για την πιστοποίηση των δράσεων του έργου", ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-8
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ
Εμπειρία στη σύνταξη προκήρυξης έργων Δημοσίου, Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης φορέων
Χρήση & εργασία σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και πλατφόρμα Microsoft Office
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Σπουδές σε θέματα Διοικητικών Επιστημών ή Επιχειρησιακής Έρευνας
Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες

9. Βιοϊατρικός Μηχανικός (Ειδικός στην ανάλυση και επεξεργασία βιοπληροφορικών δεδομένων), ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-9    
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
Διδακτορικό στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο σχεδιασμό ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων
Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Αναλυτική σκέψη, καλή δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες εργασίας, αποτελεσματικότητα
- Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία σε θέματα Δικτύων και Κατανεμημένων ΒΔ
Γνώση επιπλέον γλωσσών της ΕΕ
Γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος
Εμπειρία σε έργα πληροφορικής
Διάρκεια σύμβασης: 14 μήνες

10. Μηχανικός Συστήματος (Ειδικός στη μοντελοποίηση συστημάτων)
ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-10                                                                                         
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο σχεδιασμό με ανοχή σε σφάλματα, δείκτες επίδοσης, και διαθεσιμότητα πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Αναλυτική σκέψη, καλή δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες εργασίας, αποτελεσματικότητα
- Επιθυμητά προσόντα:
Διδακτορικό στη Ανάλυση και Μοντελοποίηση πολυδιάστατων συστημάτων (υπολογιστικές προσομοιώσεις, με προτίμηση στο χώρο της βιοιατρικής).
Εμπειρία σε θέματα Στοχαστικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης πληροφοριακών συστημάτων
Γνώση επιπλέον γλωσσών της ΕΕ
Γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος
Εμπειρία σε έργα πληροφορικής
Διάρκεια σύμβασης: 14 μήνες

11. Μηχανικός Λογισμικού
ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-11                                                                                         
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού
Γνώση/εμπειρία σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες και τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (C/C++, Java, C#, J2EE, .NET)
Γνώση/εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, Java, PHP)
Εμπειρία σε ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση/εμπειρία σε σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (agile processes, extreme programming)
Γνώση/εμπειρία σε γλώσσες επεξεργασίας βιολογικών δεδομένων XML, SBML, και εμπειρία στη χρήση οντολογιών ΟWL.
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

12. Μηχανικός Λογισμικού, ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-12                   
-
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ 
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού
Γνώση/εμπειρία σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες και τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (C/C++, Java, C#, J2EE, .NET)
Εμπειρία στη χρήση της πλατφόρμας MATLAB
Εμπειρία σε ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση/εμπειρία σε σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (agile processes, extreme programming)
Γνώση/εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, JDBC ,JSP, JAVA, PHP)
Γνώση/εμπειρία σε γλώσσες επεξεργασίας βιολογικών δεδομένων XML, SBML, και εμπειρία στη χρήση οντολογιών ΟWL
Γνώση/εμπειρία σε ζητήματα Βιοπληροφορικής ή Υπολογιστικής Βιολογίας.
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

13. Eιδικός Βάσεων Δεδομένων ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-13
- Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Βιολογίας
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον σχεδιασμό, την ανάλυση, τον προγραμματισμό και την διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (ORACLE, MySQL)
Γνώση/εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, JDBC ,JSP, JAVA, PHP)
Εμπειρία σε ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software)
Γνώση/εμπειρία σε βάσεις δεδομένων postgres, mysql
- Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία σε διαχείριση βάσεων βιοιατρικών δεδομένων
Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (content management systems)
Εμπειρία σε διαχείριση portals και υπηρεσιών Καταλόγου (Directory Services) 
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες

14. Βιολόγος (Ειδικός στην ανάλυση και επεξεργασία βιολογικών δεδομένων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπων βάσεων βιολογικών δεδομένων), ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-14
-
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI από τμήμα βιολογικών/ βιοχημικών επιστημών ή Δίπλωμα Χημ/κού Μηχ/κού με έμφαση στη Βιοτεχνολογία
Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοπληροφορική
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στο σχεδιασμό/ υλοποίηση βιολογικών πειραμάτων
Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Αναλυτική σκέψη, καλή δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες εργασίας, αποτελεσματικότητα
- Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση επιπλέον γλωσσών της ΕΕ
Συνεργασία με ερευνητικές ομάδες στο χώρο της σύγχρονης βιολογικής έρευνας
Εμπειρία σε έργα πληροφορικής
Διάρκεια σύμβασης: 14 μήνες

15. Βιοχημικός/Βιολόγος/Χημικός αξιολογητής, καταχωρητής Βιοχημικών δεδομένων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπων βάσεων βιοχημικών δεδομένων, ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-15
-
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI από τμήμα βιολογικών/ βιοχημικών επιστημών ή Δίπλωμα Χημ/κού Μηχ/κού
Αριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Αναλυτική σκέψη, καλή δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες εργασίας, αποτελεσματικότητα
Εμπειρία στη εργασία σε διάφορα υπολογιστικά περιβάλλοντα (Windows, Unix, Linux)
- Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση επιπλέον γλωσσών της ΕΕ
Συνεργασία με ερευνητικές ομάδες στο χώρο της σύγχρονης βιολογικής έρευνας
 Εμπειρία σε έργα πληροφορικής
Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες

16. Προγραμματιστής Εφαρμογών, ΚΩΔ.: ΕΠΣΕΤ-Γ-16      
-
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο AEI Θετικών Επιστημών
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη λογισμικού
Γνώση/εμπειρία σε διαδικτυκό προγραμματισμό
Εμπειρία σε ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Επιθυμητά προσόντα:
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα πληροφορικής
Γνώση/εμπειρία σε σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (agile processes, extreme programming).
Γνώση/εμπειρία σε τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (HTML/DHTML/XHTML, CSS, XML/XSLT, JDBC, JSP, JAVA, PHP)
Γνώση/εμπειρία σε ζητήματα Βιοπληροφορικής ή Υπολογιστικής Βιολογίας.
Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλοντας σχετική αίτηση με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 13 Απριλίου 2007 στη Γραμματεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, τηλ. 210 7273900, υπόψιν κας Δ. Τριανταφυλλίδου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό σημείωμά τους και τη σχετική αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dtrian@ekt.gr

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή παραλαμβάνονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 29 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου 2007 κατά τις ώρες: 10.00 - 14.00.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved