ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόεδρος - διευθύνων σύμβουλος στην ΕΡΤ (23/6/07)


Αθήνα 23.6.2007, 08:13
Τη θέση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου - Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, προκηρύσσει ο υπουργός Επικρατείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 1730/1987, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της άσκησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας, ώστε η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσεται στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για παροχή, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, υψηλού επιπέδου και ποιότητας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές και οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας, χωρίς η χάραξη της στρατηγικής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα να διαμορφώνεται αποκλειστικά με βάση τον οικονομικό και εν γένει εμπορικό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται από την παράλληλη δράση των ιδιωτικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης.
Επίσης, ο Πρόεδρος ΔΣ - Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει και να μεριμνά για:
1) Την οργανωτική και εργασιακή συνοχή της εταιρείας,
2) Την ενεργό συμμετοχή του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης,
3) Τη σύσφιξη των σχέσεων με τους ομογενείς και εν γένει τον απόδημο Ελληνισμό.

Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί, θα καταρτίσει με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση για πέντε έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 6 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης. Το ύψος και το είδος των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων του προσώπου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογα με τις ευθύνες και απαιτήσεις της προκηρυσσόμενης θέσης και θα καθοριστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.

Προϋποθέσεις - προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της ΕΡΤ Α.Ε.

Για τους υποψηφίους ισχύουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 310/1996 (ΦΕΚ Α΄214)). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, επαρκή γνώση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία επιλογής
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης και διαθέτουν τα παραπάνω απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, πρέπει να καταθέσουν αίτηση συνοδευόμενη από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, αναλυτική έκθεση σχετικά με το γενικότερο ρόλο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν ότι κατέχουν τα επικαλούμενα από αυτούς προσόντα και εμπειρία, καθώς και κάθε άλλο υποστηρικτικό, κατά την κρίση τους, στοιχείο της υποψηφιότητάς τους, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Διεύθυνση Εποπτείας MME, οδός Φραγκούδη, αριθμός 11, Καλλιθέα Αττικής, ΤΚ 10163, το αργότερο μέχρι και την 16η Ιουλίου 2007.
Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξεταστούν.

Η επιλογή του Προέδρου − Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από τους Υπουργούς Επικρατείας και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων κατοχής της προκηρυσσόμενης θέσης και αξιολόγηση της εμπειρίας και των εν γένει ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Για την επιλογή αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ουδείς από τους υποψηφίους πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία επαναπροκηρύσσεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved