ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διαγωνισμός για 18 ανθυπασπιστές - δικαστικούς γραμματείς (27/6/07)


Αθήνα 27.6.2007, 14:22
Διαγωνισμό για την πλήρωση 18 θέσεων Ανθυπασπιστών Δικαστικών Γραμματέων προκηρύσσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικά τεστ και αθλητικές δοκιμασίες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2007, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί αργότερα.
 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:
α. Τελειόφοιτοι ή φοιτητές Ανωτάτων Σχολών, που έχουν πετύχει στις τμηματικές εξετάσεις του δευτέρου τουλάχιστον έτους των σπουδών τους.
β. Μόνιμοι ή Εθελοντές Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμών Επιλοχία και Αρχιλοχία και αντιστοίχων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχουν απολυτήριο Εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
γ. Υπογραμματείς ή Γραφείς Πολιτικών Δικαστηρίων, που έχουν απολυτήριο Εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως και δύο χρόνια τουλάχιστον υπηρεσία στα Δικαστήρια αυτά.
δ. Μόνιμοι Υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, που έχουν απολυτήριο Εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως και δύο χρόνια τουλάχιστον υπηρεσία στις Στρατιωτικές Δικαστικές Υπηρεσίες.

Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό για όλους τους υποψηφίους, είναι:
α. Κατά το χρόνο διενεργείας του διαγωνισμού να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.
β. Οι ιδιώτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
γ. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως, ή για κάποιο από τα πλημμελήματα κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβάσεως καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφημήσεως, ψευδορκίας και παραβάσεως των νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών.
δ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα ως άνω αναφερόμενα εγκλήματα.
ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί για βαριά παραπτώματα κατά την κρίση της από το άρθρο 4 του Β.Δ. 794/70 προβλεπομένης Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν αίτηση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, ανάλογα  εάν ο υποψήφιος είναι στρατιωτικός ή όχι, στην οποία θα πρέπει να έχουν επισυναφθεί, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Όλοι οι υποψήφιοι:
- Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας, όπου να φαίνεται η ηλικία τους και ότι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, με φωτογραφία τους κολλημένη σ' αυτό και θεωρημένη από την Αρχή που το εκδίδει. Ειδικά αυτοί που γεννήθηκαν το έτος 1977 οφείλουν να υποβάλουν αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ημερομηνία γεννήσεώς τους.
- Πιστοποιητικό του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, για τους άνδρες υποψηφίους, όπου να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή του πιστοποιητικού αυτού, οι Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Κυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.

Ειδικότερα στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να επισυναφθούν:

Για τους στρατιωτικούς:
- Πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου. Οι μονάδες που υπηρετούν οι υποψήφιοι στρατιωτικοί θα πρέπει να επισυνάψουν στα δικαιολογητικά, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου αυτών, στο οποίο να αναγράφονται τα αιτιολογικά των τυχόν επιβληθεισών πειθαρχικών ή καταστατικών ποινών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για ποινικό αδίκημα, το απαλλακτικό βούλευμα ή η εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου με βεβαίωση περί του αμετακλήτου αυτής, αντίστοιχα.
- Το έγγραφο της μονάδας, με το οποίο θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1, θα πρέπει  να κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου που τηρεί τον ατομικό φάκελο του υποψηφίου στρατιωτικού, προκειμένου η εν λόγω Διεύθυνση να υποβάλει απευθείας στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1,  ειδική αναφορά, στην οποία θα αναγράφονται τυχόν δυσμενείς βαθμολογίες των υποψηφίων στρατιωτικών. Απαιτούνται αρνητικές αναφορές.

Για τους υπαλλήλους της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, Υπογραμματείς και Γραφείς Πολιτικών Δικαστηρίων, πιστοποιητικό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Υπουργείου αυτών, όπου να φαίνεται ο χρόνος της υπηρεσίας, ο βαθμός και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ή καταστατικές ποινές μετά των αιτιολογικών αυτών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για ποινικό αδίκημα, το απαλλακτικό βούλευμα ή η εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου με βεβαίωση περί  του αμετακλήτου αυτής, αντίστοιχα.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει την υποχρέωση υποβολής ή την ημερομηνία συντάξεως-υποβολής, πρέπει να έχουν περιέλθει με συστημένη επιστολή στο ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2007. Στην αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, αυτοί που θα κληθούν για κατάταξη θα υποβάλουν:
- Πιστοποιητικό του Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου γεννήσεως, όπου να φαίνεται ότι δεν καταδικάσθηκαν για κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 5γ.
- Πιστοποιητικό του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών (μονίμου κατοικίας), όπου να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 5γ.
- Πιστοποιητικό του αρμοδίου Εισαγγελέα Εφετών (μονίμου κατοικίας), όπου να φαίνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 5γ.
- Η από το άρθρο 4 του Β.Δ. 794/70 προβλεπόμενη Επιτροπή, θα προβεί  στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακες των κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως και των μη κεκτημένων αυτά, οι οποίοι θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη, 1, Ρούφ).

Οι εξετάσεις
Οι κρινόμενοι από την παραπάνω Επιτροπή ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πλην των εν ενεργεία Μονίμων και Εθελοντών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1, η οποία θα εκδοθεί το πρώτο 10ήμερο του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2007 και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, θα παραπεμφθούν: α. για ψυχοτεχνικές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν από Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί κατόπιν Διαταγής  του ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1 και β. για υγειονομικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ (Π. Πεντέλη, οδός Ταξιάρχου Βέλλιου,  αριθ. 6, τηλ. 210-8040678, 210-8041158, 210-8042437). 

Οι κρινόμενοι ως κατάλληλοι από την Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων και οι ολοκληρώνοντες τις υγειονομικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ παρουσιάζονται στην Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) στο 401 ΓΣΝΑ  (Κατεχάκη και Μεσογείων, τηλ. 210-7704770), για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1327/73 "Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων",  (ΦΕΚ Α΄ 16) και το Π.Δ. 133/02 "Για την κρίση σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά" (ΦΕΚ Α΄ 109), όπως ισχύει σήμερα. 

Οι παραπεμπόμενοι για ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις υποχρεούνται να παρουσιαστούν στους χώρους που θα καθορισθούν με την Δγή του ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ/ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ΤΜ. Δ-ΔΘ/Β1Β1, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και μία (1) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3Χ3 εκατοστά. Όσοι δεν παρουσιαστούν ή δεν παρουσιαστούν έγκαιρα για εξέταση, αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Όσοι κριθούν ικανοί, ως και οι Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν κριθεί ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η οποία θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Ο διαγωνισμός συνίσταται σε γραπτή και προφορική δοκιμασία στα παρακάτω μαθήματα:
α. Γραπτή δοκιμασία:
(1) Έκθεση Ιδεών,
(2) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
(3) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και
(4) Στενογραφία (προαιρετικά, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 657/70 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Β.Δ. 794/70).

β. Προφορική δοκιμασία:
(1) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και
(2) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όπως παρακάτω:
α. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Βάρη Αττικής) στα μαθήματα: Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Έκθεση Ιδεών και Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
β. Σε αίθουσα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, στη Στενογραφία.

Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα της γραπτής και της προφορικής δοκιμασίας καθορίζεται ως εξής:
α. Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-3, 13, 109, 111-121, 138-169, 177-178, 239-288 και 291), όπως ισχύουν σήμερα.
β. Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (άρθρα 167-228), όπως ισχύουν σήμερα.

Εκτός από το μάθημα της Στενογραφίας, στα υπόλοιπα μαθήματα της γραπτής δοκιμασίας ο υποψήφιος θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από την προφορική δοκιμασία, αν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας έχει βαθμολογηθεί σε ένα τουλάχιστον μάθημα κάτω από δέκα (10). Επίσης επέρχεται απόλυτη ακυρότητα του γραπτού υποψηφίου που συλλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεργάζεται με συνυποψήφιό του, κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας του μαθήματος, αποκλειομένης της περαιτέρω συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Οι επιτυχόντες στις γραπτές δοκιμασίες, βάσει του πίνακα που θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, θα πρέπει να ευρίσκονται στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο για να εξετασθούν στην προφορική δοκιμασία, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τη συντονιστική επιτροπή.

Οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι εκ των υποψηφίων Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί και Υπάλληλοι της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, να χορηγήσουν σ' αυτούς Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μεταβάσεως για να παρουσιασθούν  στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, η δε δαπάνη θα βαρύνει τους οικείους κλάδους των Γενικών Επιτελείων.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από τις Γραμματείες του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και τη Διεύθυνση Δικαστικών Γραμματέων του ΓΕΕΘΑ (τηλ. 210-6426882, 210-6571061, 210-6571216, 210-6571217, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Οι πίνακες που θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, θα ανακοινώνονται και τηλεφωνικά στα παραπάνω τηλέφωνα επικοινωνίας.

Η ΕΔΥΕΘΑ αυτή να δημοσιευθεί σε περίληψη με μέριμνα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ σε τρία (3) συνεχή φύλλα δύο (2) ημερησίων εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να ανακοινωθεί δε από το ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved