ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εκπαιδευτές ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στα KΕΚ της Επαγγελματικής Κατάρτισης (2/7/07)


Αθήνα 2.7.2007, 18:03
Θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αττικής επαναπροκηρύσσει η θυγατρική εταιρεία του ΟΑΕΔ "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.".

Οι θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα είναι:

* ΠΕ - Πτυχίο Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (AE.I./ TEI) με 150 ώρες τουλάχιστον διδακτική εμπειρία:
ΠΕ 12 Μηχανολόγοι – Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΕ1204 Μηχανολόγοι-Μηχανικοί, ΠΕ1802 Διοίκηση Επιχειρήσεων, με 3 έτη επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα Ανάπτυξης, Εφαρμογής ή Ελέγχου Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9001, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Ελέγχου Ποιότητας.  Ελλείψει των ανωτέρω κατηγοριών, γίνονται δεκτοί ΠΕ κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής / αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών στα αντικείμενα Ολική Ποιότητα, Διασφάλιση Ποιότητας ή Διαχείριση Ποιότητας με 1 έτος επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα Ανάπτυξης, Εφαρμογής ή Ελέγχου Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9001, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Ελέγχου Ποιότητας ή επαγγελματική πιστοποίηση στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001: 2000.

*
ΠΕ 1836 Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με 3 έτη επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα Ανάπτυξης, Εφαρμογής ή Ελέγχου Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  HΑCCP ή ISO 22000. Ελλείψει των ανωτέρω κατηγοριών, γίνονται δεκτοί ΠΕ κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής / αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών στα αντικείμενα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων με 1 έτος επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα Ανάπτυξης, Εφαρμογής ή Ελέγχου Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  HΑCCP ή ISO 22000.

* ΠΕ 09 Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι ή ΠΕ 1803 Λογιστές με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εφαρμογή των ΔΛΠ (ΙΑS), ΠΕ-Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, AIA ,ACA, ACCA) με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή ΔΛΠ (IAS). Ελλείψει των ανωτέρω κατηγοριών, γίνονται δεκτοί ΠΕ κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής / αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών στο αντικείμενο των ΔΛΠ με 1 έτος επαγγελματική εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή ΔΛΠ (IAS).

*
ΠΕ με 3 έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων,  Οργάνωσης και Διοίκησης αθλητικού, θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού, ΠΕ-Ηχολήπτες, ΠΕ-Εικονολήπτες, ΠΕ-Μοντέρ, ΠΕ-Ηλεκτρονικοί με ειδίκευση στην τηλεόραση, ηχοληψία ή εικονοληψία. Ελλείψει των ανωτέρω κατηγοριών, γίνονται δεκτοί ΠΕ με 2 έτη επαγγελματική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα.

*
ΠΕ με διετή διδακτική εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής μελέτης έργων - Architectural 2007 / Autocad.

* ΠΕ Ψυχολόγοι εργασίας με διετή επαγγελματική εμπειρία

*
Απόφοιτοι ΙΕΚ, με 3 έτη επαγγελματική εμπειρία, με 150 ώρες τουλάχιστον διδακτική εμπειρία: Ηχολήπτες, Εικονολήπτες,  Μοντέρ, Ηλεκτρονικοί με ειδίκευση στην τηλεόραση, ηχοληψία ή εικονοληψία.

*
ΔΕ με εξειδίκευση ως εκπαιδευτικοί διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και 1 έτος επαγγελματική εμπειρία.

Για όλες τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες προηγούνται οι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτές. 
Στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτές, θα ακολουθήσει επιλογή εκπαιδευτών χωρίς το ανωτέρω κριτήριο, κατά φθίνουσα σειρά των λοιπών προσόντων.

Στην περίπτωση που δεν εξευρεθούν εκπαιδευτές που να έχουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία, θα ακολουθήσει επιλογή εκπαιδευτών χωρίς το ανωτέρω κριτήριο, κατά φθίνουσα σειρά των λοιπών προσόντων.

Διακαιολογητικά
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής  (έντυπη),
2. Δήλωση Βιογραφικών Στοιχείων (έντυπη),
3. Βασικός τίτλος σπουδών.
4. Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν,
5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών.
6. Βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας ή πιστοποιήσεων, εφ΄ όσον υπάρχουν.
7. Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών/τριών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, εάν υπάρχει.
8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή αναπληρωτής καθηγητής  ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι δημόσιος υπάλληλος και θα προσκομίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
10. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα.
 11. Εάν ο υποψήφιος είναι  αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
12. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια συνυποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κτήση τους, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών μπορούν να λαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων, των βιογραφικών καθώς επίσης και την  αναλυτική προκήρυξη, από το ΚΕΚ Κηφισιάς (Τατοϊου 125 & Λύρα  140, Τ.Κ. 14564 Ν.Κηφισιά, 210-6245300), καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας:
http://www.ep-katartisi.gr. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Δ/νση Αττικής, υπόψη κας Αθηνάς Φωκά, από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2007 με  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved