ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εγγραφή γεωργικών συμβούλων στα μητρώα του Γεωτεχνικού επιμελητηρίου (19/7/07)


Αθήνα 19.7.2007, 16:06
Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στα δημιουργούμενα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων και Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, όσων έχουν εγγραφεί στα τηρούμενα στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδας Μητρώα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, αντίστοιχα, καθορίζει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Όσοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του ΓΕΩΤΕΕ δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας απόφασης, να ζητήσουν την εγγραφή τους στα καταρτιζόμενα Μητρώα «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» (ως «Γεωργικοί Σύμβουλοι» και ως «Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα), για τις θεματικές ενότητες, για τις οποίες έχουν εγγραφεί στα εν Μητρώα «Δοκίμων» του ΓΕΩΤΕΕ.

Στο Μητρώο Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και στο Μητρώο Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων του ΓΕΩΤΕΕ έχουν εγγραφεί αντίστοιχα 943 δόκιμοι γεωργικοί σύμβουλοι και 206 δόκιμοι συνεργάτες γεωργικών συμβούλων.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Αριθμ. 233629 (5)
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στα δημιουργούμενα Μητρώα, «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», όσων έχουν εγγραφεί στα τηρούμενα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Μητρώα «Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.1 του Κανονισμού ΕΚ/1782/2003 και μέχρι τη δημιουργία των Μητρώων «Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων» και «Πιστοποιημένων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», τα οποία προβλέπει η υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 («Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργούς, ΕΚ/1782/2003») κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και Οικονομικών− Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ τ.Β΄ 1375/14.9.2006).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 3 του αυτού νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).
γ) Του άρθρου 8 του ν. 3399/2005 «ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 255).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Τα άρθρα 13 ως 16 και 145 του Κανονισμού (ΕΚ 1782/2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1868/1992, (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ ) υπ’ αριθμ. 2529/2001» (L 270).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1783/2003 και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 817/2004 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ. (L 153).
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
6. Την υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β΄), που κυρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 262021/21.4.2005 (ΦΕΚ 538 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921 Β΄)».
8. Την υπ’ αριθμ. 277628/29.5.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου που αφορούν στην τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα σημεία Β και Γ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού αυτού» (ΦΕΚ 764 Β).
9. Το π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α΄297).
10. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 943/1971 (ΦΕΚ α΄ 141) και το ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ 1375/Β) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν. 1782/03).
12. Την υπ’ αριθμ. 223490/24.11.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1725/24.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λειτουργία «Συστήματος Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄1375/14.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση.
13. Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του «Μητρώου Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Μητρώου Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», σύμφωνα με τα ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. 223490/24.11.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄1725/24.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση, κατ’ εφαρμογή της οποίας έχουν, ήδη, εγγραφεί, στα εν λόγω Μητρώα, 943 «Δόκιμοι Γεωργικοί Σύμβουλοι» και 206 «Δόκιμοι Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα (σχετική η υπ’ αριθμ. Συνεδρ. 15/29.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
14. Την ανάγκη άμεσης εγκατάστασης του συστήματος γεωργικών συμβούλων και συνεργατών γεωργικών συμβούλων βάσει των καταρτιζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, Μητρώων «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων».
15. Την εισήγηση της ειδικής επιτροπής υπό την προεδρία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, στο ΥΠΑΑΤ που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 262199/21.2.2007 απόφαση του Υπουργού ΑΑΤ.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνον
1. Τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί, στα Μητρώα «Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων» και «Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», που τηρούνται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 223490/24.11.2006 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1725/24.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση, δικαιούνται να ζητήσουν την εγγραφή τους, στα καταρτιζόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, Μητρώα «Γεωργικών Συμβούλων» και «Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» (ως «Γεωργικοί Σύμβουλοι» και ως «Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα), για τις θεματικές ενότητες, για τις οποίες έχουν εγγραφεί στα εν λόγω Μητρώα «Δοκίμων».
2. Οι «Δόκιμοι Γεωργικοί Σύμβουλοι» και οι «Δόκιμοι Συνεργάτες Γεωργικών Συμβούλων», για να εγγραφούν στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων» και στα «Μητρώα Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», αντίστοιχα, υποβάλλουν σχετική Έντυπη Αίτηση− Δήλωσή τους, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το οποίο και καθορίζει τον ενιαίο τύπο αυτής της Αίτησης− Δήλωσης, ώστε να είναι δεκτική μηχανογραφικής επεξεργασίας, μετ΄ επανέλεγχον τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.06 κοινής υπουργικής απόφασης Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πλήν της βεβαίωσης επάρκειας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. ορίζει με απόφασή του, ειδική προθεσμία η οποία λήγει σε κάθε περίπτωση την 30.6.2007 για την κατάθεση (στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του στη Θεσσαλονίκη) των ανωτέρω Αιτήσεων – Δηλώσεων των ενδιαφερομένων και μεριμνά για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης των ενδιαφερομένων με δημοσίευσή της τουλάχιστον στον ημερήσιο τύπο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφασίζει επί των ανωτέρω Αιτήσεων εγγραφής στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων» και στα «Μητρώα Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», το αργότερο μέχρι την 31 Ιουλίου 2007. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η Αίτηση γίνεται δεκτή εγγράφεται στο οικείο Μητρώο, με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης της εν λόγω απόφασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει, για την εγγραφή αυτή, πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου, οι θεματικές ενότητες που καλύπτει, η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σ’ αυτό και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, που ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθορίζοντας τον τύπο και του πιστοποιητικού αυτού.
5. Οι «δομές Γεωργικών Συμβούλων» και οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) του άρθρου 2 παρ.1 περιπτ. β΄ και γ΄ της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 κοινής υπουργικής απόφασης ως και οι συνιστώμενες από τις Α.Σ.Ο. κάθε βαθμίδας δομές, δικαιούνται να εγγραφούν στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων», εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Απασχολούν, κατά πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον δύο (2) «Γεωργικούς Συμβούλους», οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον τρεις από τις θεματικές ενότητες της παρ. 1.1 του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης εκτός εάν απασχολούνται πλήρως οι ίδιοι μέτοχοι της παρ.β΄.
β) Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο των «δομών Γεωργικών Συμβούλων», εξαιρουμένων των Α.Σ.Ο., μετέχουν τουλάχιστο κατά 51% «Γεωργικοί Σύμβουλοι».
γ) Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ακόλουθα μέσα:
αα. Επαγγελματική στέγη.
αβ. Ένα τουλάχιστον (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά 2 εργαζόμενους.
αγ. Σύστημα αρχειοθέτησης για έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία.
αδ. Λογισμικό εφαρμογών γραφείου και λογισμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, εγκατεστημένα
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
αε. Σύνδεση στο διαδίκτυο, με ελάχιστη ταχύτητα 128 Κbit/sec.
δ) Το αντικείμενο της δραστηριότητας αποκλειστικά των ιδίων (ατομικής επιχείρησης, νομικού προσώπου, Α.Σ.Ο. ή δομής που συστήνεται από Α.Σ.Ο.) δεν περι− λαμβάνει εμπορία γεωργικών σκευασμάτων και φαρμάκων.
ε) Δεν είναι μέτοχοι (η ατομική επιχείρηση, το νομικό πρόσωπο, η ΑΣΟ, η συνιστωμένη από Α.Σ.Ο. δομή, ή στελέχη αυτών) σε εταιρεία εμπορίας κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών, είτε ως Εταιρία είτε τα στελέχη αυτής. και
στ) Τα στελέχη της ατομικής επιχείρησης, του νομικού προσώπου, της Α.Σ.Ο., και της συνιστωμένης από Α.Σ.Ο. δομής, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας
με εταιρείες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών.
6. Ο «Γεωργικός Σύμβουλος» που μετέχει ή εργάζεται σε ατομική επιχείρηση ή σε νομικό πρόσωπο ή σε Α.Σ.Ο. της παρ.5 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο σύστημα και ως φυσικό πρόσωπο.
7. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών) και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, είτε συνεργαζόμενα, είτε αυτοτελώς έκαστο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και του συστήματος, οργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία υποχρεωτικά παρακολουθούν οι φορείς λειτουργίας του συστήματος, εφόσον κληθούν για το σκοπό αυτό.
Ειδικά το πρώτο έτος εφαρμογής τα ενημερωτικά σεμινάρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των φορέων λειτουργίας.
8. Οι «δομές Γεωργικών Συμβούλων» και οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίες εν−
διαφέρονται να εγγραφούν στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων», υποβάλλουν, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμπληρωμένη σχετική Έντυπη Αίτηση−Δήλωσή τους, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της αιτούμενης εγγραφής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζει, με απόφασή του, τον τύπο της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο Έντυπης Αίτησης− Δήλωσης, ώστε οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις− Δηλώσεις να ανταποκρίνονται, κατά τρόπο ενιαίο και δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, στην περιεχόμενη σ’ αυτές δήλωση− καταγραφή των απαιτούμενων από τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 κοινή υπουργική απόφαση προϋποθέσεων και ορίζει ειδική προθεσμία για την κατάθεση των Αιτήσεων, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 15.7.2007 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οι Αιτήσεις− Δηλώσεις, μετά την καταχώρησή τους, στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., διαβιβάζονται, αυθημερόν, στο Γραμματέα της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων και Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων» και καταχωρούνται από αυτό, στο τηρούμενο, με ευθύνη του, Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου της.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αποφασίζει μέχρι 15.9.2007, επί των Αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με την υποβαλλόμενη σε αυτό γνώμη της προαναφερόμενης «Γνωμοδοτικής Επιτροπής», την αποδοχή ή την απόρριψη των Αιτήσεων αυτών.
Για το σκοπό αυτό, η ανωτέρω Επιτροπή συνέρχεται και γνωμοδοτεί, επί των Αιτήσεων, υποχρεούμενη να διαβιβάσει την αιτιολογημένη γνώμη της, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2007. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η Αίτηση γίνεται δεκτή, κατά τα ανωτέρω, εγγράφεται στο «Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων», με ημερομηνία εγγραφής την ημέρα έκδοσης της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκδίδει, για την εγγραφή αυτή, Πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Μητρώου, οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η εγγραφή του ενδιαφερομένου σ’ αυτό και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο, που ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζοντας τον τύπο του Πιστοποιητικού αυτού.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται τα μέλη της συνιστώμενης με την παρούσα «Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Μητρώων Γεωργικών Συμβούλων και Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων», που έχει την έδρα της στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη και είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί:
α. Επί των Αιτήσεων των ενδιαφερομένων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, για την εγγραφή τους στα «Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων». β. Δεσμευτικά για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επί των Αιτήσεων Θεραπείας κατά πράξεων, που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 223490/24.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση και γ. κατά τον επανέλεγχο των ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συγκροτούμενη ως εξής:
α. Πρόεδρός της ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου τούτου, Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Γεωπόνων, με βαθμό Διευθυντή και ως αναπληρωτής του, υπάλληλος, με τα ίδια προσόντα και θέση.
β. Μέλη της ορίζονται:
αα. Δύο υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, με αναπληρωτές τους, υπαλλήλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα ίδια προσόντα. Και
ββ. Δύο υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατηγορίας Π.Ε. Γεωτεχνικών, με αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με τα ίδια προσόντα.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται, ως Γραμματέας της Επιτροπής, και ως αναπληρωτής του, Διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
11. Όλες οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12. Η αληθής έννοια της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 303894/11.8.2006 κοινής υπουργικής απόφασης είναι ότι οι αναφερόμενες θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν μόνον τον τομέα «πολλαπλή συμμόρφωση» (παρ. 1.1 άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved