ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ωρομίσθιοι καθηγητές στο Κέντρο Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (20/7/07)


Αθήνα 20.7.2007, 23:34
Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού - Mηχανικών του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2007-2008 ωρομίσθιους καθηγητές.

Ειδικότερα:
1. Δύο με ειδικότητα Α΄ Μηχανικού Ε.Ν για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους.
2. Ένα Διπλωματούχο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (Β΄ Μηχανικών).
3. Έναν Διπλωματούχο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Β΄ Μηχανικών).
4. Ένα Καθηγητή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α΄ Μηχανικών ΑΕΙ).
5. Ένα Καθηγητή ΔΙΚΗΓΟΡΟ για το μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Β΄ Μηχανικών).
6. Δύο Διπλωματούχους ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ για τα μαθήματα: ΣΑΕ (Α΄ Μηχανικων)- Σ.Α.Ε. (Β΄ Μηχανικών)- ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Β΄ Μηχανικών)- ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Β΄ Μηχανικών).
7. Ένα Καθηγητή ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις του Π.Δ. 63/74 περί «Ιδρύσεως Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)» και της Αριθμ. 113613/9-11 2006 ΚΥΑ «Τροποποίηση της Αριθμ. 113172/2005 ΚΥΑ περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», οι υποψήφιοι καθηγητές πρέπει να έχουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα προσόντα:

Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων:
1. Δίπλωμα ή κατάλληλο Πιστοποιητικό Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν.
2. Τριετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία στην ειδικότητα του Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα, βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει καθώς και
3. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα βεβαιωμένες με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων:
1. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ.
2. Τριετή επαγγελματική προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει καθώς
και
3. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα, στο Κέντρο μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα βεβαιωμένες με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Οι κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν ισοτιμία- αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο Αρχή.

Υποψήφιοι που έχουν και θαλάσσια ή επαγγελματική (κατά περίπτωση) και διδακτική προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών θα αθροίζονται τα έτη της θαλάσσιας ή επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας. Στις βεβαιώσεις διδακτικής πείρας θα αναγράφονται τα διδακτικά έτη και οι ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος.

Η επαγγελματική δραστηριότητα, όπου αυτή απαιτείται, αποδεικνύεται:
α. Για τους μισθωτούς του Δημόσιου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 ή σε υπηρεσίες Δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
α) Είτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και την χρονική διάρκεια της παροχής της.
Αν από την βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, απαιτείται:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου.
• Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
β) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
γ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
• Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας, και
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εμπειρίας.
Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία.
Εκτός των άλλων απαιτουμένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών απαιτείται η προσκόμιση και των παρακάτω:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς «σελίδα με στοιχεία Ναυτικού και τελευταία απόλυση».
4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει:
α) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή αν είναι
εργαζόμενος και που απασχολείται.
β) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές, ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
γ) Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση – ότι δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε – ότι δεν έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) Ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256/82 περί πολυθεσίας, καθώς και σε αυτές του άρθρου 35 του Ν. 3528/07.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται και άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιποί Αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.
β) Να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ekepis.gr). Κατ’ εξαίρεση και μέχρι την 31/12/2007 θα μπορούν να διδάσκουν με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΠΙΣ και οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ.4.8 της αριθμ. 113613/2006 (ΦΕΚ 1700 Β) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε ποσοστό έως και 40% του συνόλου των διδακτικών ωρών του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγρ. (γ) μεριμνά το ΚΕΣΕΝ.

Τρόπος κατάταξης υποψηφίων:
Υποψήφιοι που έχουν θαλάσσια ή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών θα αθροίζονται τα έτη της θαλάσσιας ή επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας.
Οι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου κατάλληλου πιστοποιητικού, θα προηγούνται στη σχετική σειρά κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της ειδικότητάς τους, των κατόχων του αντίστοιχου διπλώματος Ε.Ν.
Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα δίδεται βαρύτητα και στο κοινωνικό κριτήριο της ανεργίας.
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνον εάν δεν επαρκούν οι λοιποί υποψήφιοι όλων των βαθμίδων.
Η παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες της μίας Σχολής, η οποία εποπτεύεται από το Υ.Ε.Ν., επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι στην εν λόγω Σχολή.

Αν από τα πιστοποιητικά τους (αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής χρήσεως και (οι άνδρες) Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄), τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζητούνται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος, στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/88, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται ο επόμενος από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης να υποβάλλουν στο ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Φλέμιγκ 43,΄Αγ. Ι. Ρέντη) αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: 210/4820715 & 4823853/4 (εσωτ.:216-270) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr.

Για πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: 210/3403256, 3403200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.Ekepis.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved