ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διδακτικό προσωπικό στη Σχολή Υπαξιωματικών Ναυτικού (Αττική) (21/7/07)
 


Αθήνα 21.7.2007, 08:02
Διδακτικό προσωπικό με ωριαία αντιμισθία για το εκπαιδευτικό έτος 2007 - 2008 θα προσλάβει η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης.

...............................

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2007-2008.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) λαµβάνοντας υπόψη:
α. Το Ν.1943/91
β. Το Ν. 2026/92
γ. Το Π.∆. 1338/81 (Α’334) «Περί Οργανισµού Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (Ο/ΣΜΥΝ)» όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα,
προκηρύσσει την πρόσληψη µε επιλογή, Ωροµίσθιου ∆ιδακτικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου και ωριαίας αντιµισθίας για το διάστηµα από 01-10-2007 έως 31-07-2008 για τα µαθήµατα (ώρες ανά µάθηµα, θέσεις εργασίας ) του παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα - θέσεις - ώρες
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 2, 820
2. ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: 1, 135
3. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++: 1, 70
4. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ: 1 130
5. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ: 2, 300
6. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 1, 150
7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: 1, 150
8. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 2, 300
9. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 2, 300
10. ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ - ΣΤΙΒΟΣ: 2, 280
11. ΒΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ: 2, 560
12. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 2 270
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΚΑΝ. ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ: 2, 120
14. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ / ∆ΚΑΣ: 1, 85
15. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ / ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ: 1, 205
16. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 1, 55
17. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ: 1, 120
18. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: 1, 120
19. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ: 1, 170
20. ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1, 70

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Οι αναγραφόµενες διδακτικές ώρες είναι ο µέγιστος αριθµός ωρών που δύναται να
καλυφθούν. Η ωριαία αντιµισθία του διδακτικού προσωπικού είναι ανάλογη µε τις διδακτικές ώρες που πραγµατοποιούνται από τον διδάσκοντα.
β. Τα µαθήµατα θα εκτελεσθούν στη ΣΜΥΝ, περιοχή Σκαραµαγκά.
γ. Όλες οι συµβάσεις λύονται αυτοδικαίως την 31-07-2008.
δ. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση επιλογής τους έχουν
υποχρέωση να ακολουθούν απαρέγκλιτα το πρόγραµµα µαθηµάτων που θα τους ανακοινωθεί, χωρίς ακυρώσεις ωρών, γιατί αυτό δηµιουργεί δυσχέρειες στην υλοποίηση του συνολικού προγράµµατος της Σχολής. Οι ώρες και οι ηµέρες διδασκαλίας θα καθορίζονται µε απόφαση της Σχολής και πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από τους διδάσκοντες.
ε. Τα διδασκόµενα µαθήµατα πραγµατοποιούνται κυρίως κατά τις πρωινές ώρες
(08:00-13:25) και εφόσον απαιτηθεί ενισχυτική διδασκαλία (18:00-20:00).
Απογευµατινές ώρες πραγµατοποιούνται τα αθλήµατα (15:15-17:00).
στ. Προ της διαδικασίας επιλογής θα προσκληθούν οι υποψήφιοι, για το σύνολο των θέσεων, να παραστούν ενώπιον των µελών του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής, να δώσουν διευκρινήσεις για θέµατα του βιογραφικού σηµειώµατος τους και να αναφέρουν τυχόν χρονικές δεσµεύσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
3. Τα κριτήρια επιλογής και η σειρά µε την οποία αυτά θα ληφθούν υπόψη είναι τα παρακάτω:
(1) Βασικός Τίτλος Σπουδών (Υποχρεωτική κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιµου αναγνωρισµένου επίσηµα) σχετικός µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος.
(2) Μεταπτυχιακό στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο.
(3) ∆ιδακτορικό στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο.
(4) ∆εύτερος τίτλος σπουδών ως συνεκτιµώµενο προσόν.
(5) Μεταπτυχιακό σε άλλο γνωστικό αντικείµενο ως συνεκτιµώµενο προσόν.
(6) ∆ιδακτορικό σε άλλο γνωστικό αντικείµενο ως συνεκτιµώµενο προσόν.
(7) Γνώση ξένης γλώσσας ως συνεκτιµώµενο προσόν.
(8) Προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο (δηµόσιο ή ιδιωτικό) φορέα ως συνεκτιµώµενο προσόν.
(9) Λοιπά προσόντα (βραβεία, υποτροφίες, λοιποί τίτλοι σπουδών, δηµοσιεύσεις, άλλες εργασίες) ως συνεκτιµώµενο προσόν.
4. Η µοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει από τη Σχολή µε βάση τις απαιτήσεις της, όσον αφορά στα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ
5. Επιπρόσθετα από τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα ελάχιστα γενικά προσόντα:
α. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
β. Να µην διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα.
γ. Να µην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους, ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 31 ∆εκ. του έτους γέννησης.
δ. Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην υπόκεινται στους περιορισµούς των
Νόµων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).
ε. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εξάσκηση των καθηκόντων τους.
6. Ειδικότερα:
α. Για τις θέσεις οµάδων µαθηµάτων µε α.α.4 και α.α.5 και για λόγους ασφάλειας εκτελέσεως των εκπαιδευτικών πλόων:
(1) Αναγνωρισµένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος από τη Γ.Γ.Α..
(2) Σε περίπτωση που οι θέσεις α.α.4 και α.α.5 δεν καλυφθούν θα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που κατέχουν δίπλωµα προπονητού ιστιοπλοΐας αναγνωρισµένο από την Γ.Γ.Α.
β. Για τις θέσεις οµάδων µαθηµάτων µε α.α.13 και α.α. 14: απόστρατος Αξιωµατικός Π.Ν. µε ανάλογη εµπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος.
γ. Όσοι εκ των υποψηφίων για τις θέσεις µε α.α. 4 έως και α.α.10 του πίνακα, επιλεγούν και ως προπονητές των οµάδων της Σχολής, πέραν της υποχρεώσεως άθλησης των ∆όκιµων Υπαξιωµατικών, θα έχουν και την υποχρέωση της συγκρότησης, προετοιµασίας και συνοδείας της οµάδος τους στους αγώνες µεταξύ των Παραγωγικών Σχολών, ανεξάρτητα το που θα πραγµατοποιηθούν (εντός ή εκτός Ν. Αττικής). Όσον αφορά τη θέση ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης (α.α.5), στις υποχρεώσεις
περιλαµβάνονται και οι εκπαιδευτικοί πλόες από Παρασκευή έως Κυριακή απόγευµα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
7. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι ,έως τη ∆ευτέρα 23 Ιουλίου 2007, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής.
β. Έντυπο ατοµικών και επαγγελµατικών στοιχείων αιτούντος / αιτούσας επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής.
γ. Νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών.
δ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.
ε. Επικυρωµένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας των υποψηφίων.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, στην οποία υποχρεωτικά δηλώνουν:
(1) Ότι δεν κατέχουν δηµόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση,
δήλωση για την κατηγορία, το βαθµό και το είδος της κατεχόµενης θέσης, έχοντας υπόψη τους νοµικούς περιορισµούς περί πολυθεσίας και σε περίπτωση πρόσληψης τους θα προσκοµίσουν απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου που ανήκουν, που θα τους επιτρέπει την απασχόληση τους, διαφορετικά θα ανακαλείται ο διορισµός τους.
(2) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν διώκονται ποινικά.
ζ. Πιστοποιητικά ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι
σπουδών έχουν απονεµηθεί από το εξωτερικό, µε υποχρεωτική αναγωγή της βαθµολογίας στην ελληνική δεκάβαθµη κλίµακα.
η. Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε την οποία θα γνωστοποιούν στη Σχολή τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, που ανήκουν, τον αριθµό µητρώου ασφαλισµένου και τον Α.Φ.Μ.
8. Τα δικαιολογητικά 7(η) και 7(θ) θα κατατεθούν µόνο από όσους τελικώς επιλεγούν.
9. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των αιτήσεων, κανένα δικαιολογητικό έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό.
10. Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή σε παραπάνω από ένα µάθηµα ή µια οµάδα µαθηµάτων οφείλουν να υποβάλλουν µία (1) αίτηση µε πλήρη δικαιολογητικά, όπου θα αναφέρονται µε σαφήνεια οι θέσεις που θέτουν υποψηφιότητα για ανάληψη διδακτικού έργου και η σειρά προτίµησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
11. Ο έλεγχος νοµιµότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών καθώς και η µοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της ΣΜΥΝ.
12. Η σύνταξη των εισηγητικών εκθέσεων για κάθε υποψήφιο / υποψήφια θα εκτελεσθεί από κατάλληλους εισηγητές που θα ορισθούν µε µέριµνα της ∆ιοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης.
13. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από ΓΕΝ.
14. Αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς ειδοποίηση από την Υπηρεσία, οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν, θα επιστρέφονται µέχρι 21-12-2007 σε όσους το ζητήσουν εγκαίρως και εγγράφως, ενώ µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής, θα καταστραφούν.
15. Η ΣΜΥΝ διατηρεί το δικαίωµα της µη καλύψεως (µερικώς ή ολικώς) των απαιτούµενων θέσεων ή και ωρών διδασκαλίας οι οποίες προκηρύσσονται µε την παρούσα προκήρυξη και για οποιοδήποτε µάθηµα λόγω κάλυψης των αναγκών της Σχολής από το διδακτικό προσωπικό του άρθρου 12 του Ο/ΣΜΥΝ ή λόγω
παύσης της ανάγκης διδασκαλίας των αντίστοιχων µαθηµάτων.
16. Σε περίπτωση που υποψήφιος µέσα από την επιλογική διαδικασία προκριθεί σε περισσότερες από µια θέσεις, τότε θα επιλέγεται για τη θέση της πρώτης επιλογής του µε βάση την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε.
17. Η ΣΜΥΝ θα ανακοινώσει, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, ονοµαστικό πίνακα αυτών που έχουν προσληφθεί για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν στα παρακάτω σηµεία:
α. Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Σόλωνος 34, Αθήνα).
β. Εξωτερική πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεµικού Ναυτικού προς τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά, στον Σκαραµαγκά.
γ. Στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ
www.hellenicnavy.gr.
Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής του. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση εννόµου συµφέροντος συνυποψήφιων που έχουν αποκλειστεί να γνωστοποιεί σε τρίτους στοιχεία που έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι, τηρουµένων των προβλέψεων της νοµοθεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων και για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
18. Η διάθεση αιτήσεων και εντύπων ατοµικών και επαγγελµατικών στοιχείων υποψηφίου παραγράφου 7α και 7β, καθώς και η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, θα γίνεται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή από κατάλληλα προς τούτο εξουσιοδοτηµένα εκ των ενδιαφεροµένων
άτοµα, στο Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού/ ΓΕΝ, Σόλωνος 34, Αθήνα (τηλ. 2103630742 - 2103630247).
19. Πληροφορίες παρέχονται από τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού, ∆ιεύθυνση Σπουδών, κάθε εργάσιµη µέρα 08:00 - 13:30, στα τηλέφωνα 2105531737, 2105531738 και 2105531746 και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ
www.hellenicnavy.gr.

 

 2 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση
Η υπεύθυνη δήλωση

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved