ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
4 συνεργάτες στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής (21/7/07)


Αθήνα 21.7.2007, 23:58
Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων προτίθεται να αναθέσει έργο σε τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι συμβάσεις θα γίνουν στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 με τίτλο «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» του Ε.Π της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» 2000-2006, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση του Υποέργου 1: «Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (Ίδια μέσα) του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την Βουλή των Ελλήνων», από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού) και Τελικό Δικαιούχο την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων με κωδικό ΟΠΣ 103286, συνολικού προϋπολογισμού 131.000,00 ευρώ. Το υποέργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 80% Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) και 20% Εθνικοί Πόροι).

Για την πραγματοποίηση του ανωτέρου υποέργου, θα σχηματιστεί μία ομάδα έργου που θα στελεχωθεί και από τέσσερις εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση έργου, οι οποίοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, θα ασχοληθούν αποκλειστικά με δραστηριότητες που αφορούν την εφαρμογή, την
παρακολούθηση και την υλοποίηση του ανωτέρου έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του αναφερόμενου υποέργου προς εκτέλεση με ίδια μέσα, θα προετοιμαστεί η εκτέλεση (λεπτομερής καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων του φορέα καθώς και ανάλυσή τους με γνώμονα τις διεθνείς σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες) των υποέργων υλοποίησης (υποέργο 2: «Ανάπτυξη
Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων» και υποέργο 3: «Ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων πληροφόρησης από την Βουλή των Ελλήνων προς τον πολίτη») και στη συνέχεια, θα υποστηριχθεί η εκτέλεσή τους. Τελικός στόχος είναι, αρχικά, ο ορθός σχεδιασμός του έργου με αρκετή λεπτομέρεια, και στη συνέχεια, η σωστή εκτέλεσή του μέσω του διαρκούς ελέγχου με τη βοήθεια των ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Προσόντα
Τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων είναι:

α) ΚΩΔ.1: Ένας ειδικός πληροφορικής σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης έργων πληροφορικής με τεκμηριωμένη εμπειρία στα ανωτέρω, σε εκπόνηση μελετών καταγραφής και ανάλυσης απαιτήσεων και εφαρμογής και σε διαχείριση ομάδων εργασίας. Επιπρόσθετα, απαιτείται πρακτική εμπειρία σε μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η τεκμηριωμένη εμπειρία σε ανάλυση/σχεδίαση συστημάτων διαδικτύου και διαδικτυακών πυλών. Απαιτείται τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής με ειδικότητα στην πληροφορική ή πληροφορική και τηλεματική ή μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής ή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή επιστήμης υπολογιστών, με μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές με το ανωτέρω έργο αντικείμενο. Απαραίτητη είναι η εξαετής (6) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα καθώς και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

β) ΚΩΔ.2: Ένας ειδικός πληροφορικής σε θέματα ανάλυσης σχεδίασης, υλοποίησης και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, με πρακτική εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες ασφαλείας και εφαρμογών βάσεων δεδομένων και διαδικτύου.
Ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχεδίαση/υλοποίηση διαδικτυακών πυλών και εφαρμογών. Απαιτείται τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής με ειδικότητα στην πληροφορική ή πληροφορική και τηλεματική ή μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής ή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή επιστήμης υπολογιστών, με επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές με το ανωτέρω έργο αντικείμενο. Απαραίτητη είναι η τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα καθώς και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

γ) ΚΩΔ.3: Ένας ειδικός ποιότητας, για τη διασφάλιση εφαρμογής και λειτουργίας εξειδικευμένων συστημάτων τεχνολογίας σε συνδυασμό με θέματα θεσμικού πλαισίου που διέπουν το έργο της διαδικτυακής πύλης. Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας, με μεταπτυχιακό τίτλο που αφορά την ποιοτική διαχείριση έργων, τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφή τομέα και άριστη γνώση της Αγγλικής.

δ) ΚΩΔ.4: Ένας ειδικός για ενασχόληση με θέματα εφαρμογής και λειτουργίας Κέντρων Πληροφόρησης Πολίτη (info point) με εμπειρία σε έργα δικτυώσεων με κοινωνικούς εταίρους και προσφοράς άμεσα προς τους πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας, με μεταπτυχιακό τίτλο, τριετή (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε έργα δικτυώσεων με κοινωνικούς εταίρους και προσφοράς άμεσα προς τους πολίτες, καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής. Επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.

Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνον για ένα κωδικό. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για περισσότερους από έναν κωδικούς από τον ίδιο υποψήφιο, καμία εξ αυτών δεν θα γίνεται δεκτή.

Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα
Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης-βιογραφικού θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού, σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα που θα βρίσκεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων (www.parliament.gr) και στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) (http://yeep.parliament.gr), από την 20/07/2007 και με καταληκτική ημερομηνία την 31/07/2007 και ώρα 23:59 μμ. Πέραν της ανωτέρω ώρας και ημερομηνίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αιτήσεις θα λαμβάνουν έγκαιρα απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, που θα αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο παραλαβής της αίτησης από την Υ.Ε.Ε.Π. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, η Υπηρεσία θα επικοινωνήσει με τους επιλεγέντες προκειμένου να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους.

Τα απαιτούμενα, ή/και επιθυμητά προσόντα όλων των υποψηφίων, θα αποδεικνύονται από πρωτότυπους τίτλους σπουδών, ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους, λοιπά νόμιμα αποδεικτικά των προσόντων ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους και νόμιμα επικυρωμένα αποδεικτικά προϋπηρεσίας. Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρόπουλο (papadimitropoulos@parliament.gr), τηλ.: 210-3673111 και τον κύριο Ηλία Ηλιάδη (i.iliadis@parliament.gr), τηλ.: 210-3673117, καθημερινά κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.

Διαδικασία αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα συστήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αξιολογήσει τα βιογραφικά που θα υποβληθούν και θα συντάξει έναν αρχικό κατάλογο επιλεγέντων. Στη συνέχεια, και μετά από συνεντεύξεις, ο κατάλογος αυτός θα οριστικοποιηθεί. Ειδικότερα, στην α΄ φάση θα γίνει η προεπιλογή τουλάχιστον 8 ατόμων (2 ατόμων ανά αντικείμενο), τα οποία θα κληθούν να περάσουν στη β΄ φάση της αξιολόγησης. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, μετά την οποία θα καταρτισθεί ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εισηγηθεί γραπτά προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών. Η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει κατά την κρίση της, την ανάθεση έργου στους τελικώς επιλεγέντες.

Ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μετά την παραλαβή του τελικού καταλόγου από την Πρόεδρο της Βουλής, θα οριστικοποιήσει το αντικείμενο, τα παραδοτέα και την αμοιβή του καθενός από τα επιλεγέντα άτομα και στη συνέχεια, θα εκδώσει απόφαση κατακύρωσης και θα υπογράψει τις οικείες συμβάσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved