ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εκπαιδευτικό Προσωπικό στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας (23/7/07)


Αθήνα 23.7.2007, 08:04
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (Πρέβεζα) προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά χειμερινό – εαρινό εξάμηνο διδακτικού έτους 2007-2008 προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

Ειδικότερα, θα προσλάβει:
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- Δέκα άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξης Ε.Ν. για Ναυτικά Μαθήματα και ελλείψει έως επτά ως Επιστημονικοί Συνεργάτες και τρεις ως Εργαστηριακοί Συνεργάτες ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για χειμερινό και εαρινό εξάμηνο (ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής)
- Ένα  άτομο ειδικότητας Μηχανικού Α΄τάξης Ε.Ν. και ελλείψει Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων για το μάθημα ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ για το εαρινό εξάμηνο.

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
- Μέχρι δύο άτομα ειδικότητας Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού για το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για το χειμερινό εξάμηνο.
- Μέχρι δύο άτομα ειδικότητας Μαθηματικού για το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
- Ένα άτομο ειδικότητας Φυσικού για το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ για το χειμερινό εξάμηνο
- Μέχρι δύο άτομα ειδικότητας Νομικής για το μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ για το χειμερινό εξάμηνο.
- Ένα άτομο ειδικότητας Κοινωνιολόγου για το μάθημα ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ για το εαρινό εξάμηνο
- Μέχρι τρία άτομα ειδικότητας Πτυχιούχου Πληροφορικής για το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
- Μέχρι οκτώ άτομα ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας για το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Η παραπάνω απασχόληση ενός ή δύο διδακτικών εξαμήνων δύναται, εάν κριθεί απαραίτητο και για κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΕΝ, να συνεχίζεται μέχρι δύο ακόμη διδακτικά εξάμηνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3450/2006.

Προσόντα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3450/2006 οι υποψήφιοι για πρόσληψη πρέπει να έχουν τα πιο κάτω ελάχιστα προσόντα:
1) Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες:
α) Ναυτικών Μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
- Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας
- Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα και προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.
β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής
- Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας
- Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με την θέση που προκηρύσσεται.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα καθώς και προϋπηρεσία στη Ναυτική Εκπαίδευση.
2) Για τους εργαστηριακούς συνεργάτες:
α) Ναυτικών Μαθημάτων:
- Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
- Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.
- Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Β΄ τάξης
-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται:
α) με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISE (CAE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLICE (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΑΝΩ του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν.2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
Δεν χρειάζεται η απόδειξη γνώσης Αγγλικής εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Είναι αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης Αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου (π.χ. πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ΑΕΙ, PROFICIENCY, Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των Ελληνικών Σχολείων Β΄βάθμιας εκπαίδευσης εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 6 ετών στην αλλοδαπή) αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου.
β) Με επαγγελματική ή διδακτική απασχόληση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας στην οποία ομιλείται η αγγλική γλώσσα ή απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε. ΟΟΣΑ, UNESCO κλπ)εφόσον
χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα ως γλώσσα εργασίας.
Η επαγγελματική ή διδακτική απασχόληση πρέπει να έχει διάρκεια δύο τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα (με την προϋπόθεση της συνεχούς και επιτόπιας εγκατάστασης)

Η επαγγελματική δραστηριότητα όπου αυτή απαιτείται αποδεικνύεται:
α) Για μισθωτούς του δημόσιου τομέα :
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. , ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 , όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) Για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
ι) Είτε Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και τη χρονική διάρκεια της παροχής της
Αν από τη Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας απαιτείται :
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου
- Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ,στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.
ιι) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
γ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του .
- Υπεύθυνη δήλωση , κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
- Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικός την διάρκεια της εμπειρίας.
Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία.
Ε) Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο (Β) επιτρέπεται η ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία σε υποψηφίους μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα από την λήψη του βασικού τίτλου Σπουδών και σε συναφή θέση, προκειμένου περί επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων.
Οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ναυτικών μαθημάτων πρέπει να διαθέτουν κατ΄ελάχιστο πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Κατάλληλο Πιστοποιητικό Εμπορικού Ναυτικού Α’ τάξης προκειμένου για επιστημονικούς συνεργάτες και Β' τάξης προκειμένου για εργαστηριακούς συνεργάτες και πραγματική θαλάσσια Υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ ή Β΄ τάξης αντίστοιχα σε καθήκοντα Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ε.Ε. καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
Η γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας για τον υποψήφιο που την επικαλείται διαπιστώνεται και συνεκτιμάται ανάλογα , από Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή από πρωτότυπο (ή κατάλληλα επικυρωμένο) αποδεικτικό σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής όπου η διδασκαλία διεξάγεται στην αγγλική και από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος διδάχθηκε μαθήματα αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου (ναυτικής ή τεχνικής ορολογίας).

Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα δίνεται βαρύτητα στο κοινωνικό κριτήριο της ανεργίας. Η παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες της μιας Σχολής, η οποία εποπτεύεται από το ΥΕΝ επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι στην εν λόγω Σχολή.
Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου κατάλληλου πιστοποιητικού θα έπονται των λοιπών υποψηφίων , στην σχετική σειρά κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της ειδικότητάς τους.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο εάν δεν επαρκούν οι λοιποί υποψήφιοι πλήρων ή μειωμένων προσόντων κατά ειδικότητα .
ΣΤ) Οι υποψήφιοι πέρα από τα ανωτέρω ειδικά προσόντα πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους όμως απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.
β) Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή (κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση – να μην είναι υπόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε – να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή – να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός των προσεχών ημερών να υποβάλουν στην Ακαδημία αίτηση και τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
γ) Μηχανογραφικός πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας για τις ειδικότητες Ναυτικών Μαθημάτων.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου (σελίδες με στοιχεία του κατόχου και των υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στον μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας). Τυχόν θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία η οποία δεν προκύπτει από το μηχανογραφικό πίνακα ή το Ναυτικό φυλλάδιο θα υπολογίζεται μόνο εάν αποδεικνύεται από Επικυρωμένα Φωτ/φα πιστοποιητικών Θ.Υ θεωρημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών ή των κατάλληλων πιστοποιητικών και διπλωμάτων.
Οι τίτλοι σπουδών από Σχολές της αλλοδαπής θα συνοδεύονται από ισοτιμία ή αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή του ΙΤΕ κατά περίπτωση.
στ) Επικυρωμένα Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.
ζ) Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιευμάτων ή ανακοινώσεων του υποψηφίου (αν υπάρχουν).
η) Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή επιστημονικής δραστηριότητας όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει:
ι) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποιο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και πού
απασχολείται.
ιι) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία, καθώς και τα στοιχεία του στρατολογικού γραφείου στο οποίο υπάγεται.
ιιι).Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή (κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση – ότι δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε – ότι δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, καθώς και την Εισαγγελία Πρωτοδικών στην οποία υπάγετε (Νομός, Δήμος, Κοινότητα).
ιv) Ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256 /82 περί πολυθεσίας, καθώς και σε αυτές του άρθρου 35 του Ν. 2683 /99.
v) Κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε επιπρόσθετα στην ολοκληρωμένη κρίση για τον υποψήφιο.

Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά το νόμο Αρχή.

Πρόσληψη Δημοσίων Λειτουργών ή υπαλλήλων είναι δυνατή μόνο κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82.

Αν από τα πιστοποιητικά τους (αντίγραφο ποινικού μητρώου Γενικής χρήσης και (οι άνδρες) πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄)τα οποία αυτεπαγγέλτως εκδίδονται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος, στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται ο επόμενος από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται συστημένα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ/ΣΧΟΛΗ/Π/ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ταχυδρομική διεύθυνση ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Τ.Κ. 48100 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ στο τηλέφωνο 26820-22095-6-7, εσωτερικό 115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved