ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
3 μόνιμες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (25/7/07)


Αθήνα 25.7.2007, 14:02
Τρεις θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικότερα Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), οι οποίες καλύπτονται εκτός ΑΣΕΠ με διαδικασίες που... μπάζουν, προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Ειδικότερα:
Α. Μία θέση με αντικείμενο «Εξειδικευμένη τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη στις ανάγκες των μελών ΔΕΠ σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές και τις διδακτικές τους δραστηριότητες, ιδίως την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή», κατηγορίας ΔΕ σε Εισαγωγική βαθμίδα Ε' με πενταετή θητεία.
Β. Μία θέση με αντικείμενο «Τεχνικός γραφιστικής και ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου», κατηγορίας ΔΕ σε Εισαγωγική βαθμίδα Ε΄ με πενταετή θητεία. 
Γ. Μία θέση με αντικείμενο «Εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη στις ανάγκες των μελών ΔΕΠ και υποβοηθητικό έργο σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές και τις διδακτικές τους δραστηριότητες, ιδίως την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή», κατηγορίας ΠΕ σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.

Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι:
• Για την Θέση Α΄:
αα) Κατοχή απολυτηρίου γενικού ή κλασικού ή τεχνικού επαγγελματικού ή ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών− Επαγγελματικών Σχολών ή ισότιμου, σχολείου.
ββ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (ιδίως τα προγράμματα Word, Excel και Power Point) και εποπτικών μέσων διδασκαλίας (επιδιασκόπιο, προβολέας διαφανειών και συναφή).
γγ) Τριετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους.
Λοιπά απολύτως συναφή προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

• Για την Θέση Β΄:
αα) Κατοχή απολυτηρίου γενικού ή κλασικού ή τεχνικού επαγγελματικού ή ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών − Επαγγελματικών Σχολών ή ισότιμου σχολείου.
ββ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και απαραιτήτως γνώση προγραμμάτων γραφιστικής και σχεδίασης εντύπων που να αποδεικνύεται κυρίως με συναφείς σπουδές, ειδάλλως με τριετή τουλάχιστον εργασία σε συναφές αντικείμενο.
γγ) Τριετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους
Λοιπά απολύτως συναφή προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

• Για την Θέση Γ΄:
αα) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Φιλοσοφικών Σχολών ή Σχολών Καλών Τεχνών ή Τμημάτων Θεατρικών σπουδών.
ββ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (ιδίως τα προγράμματα Word, Excel και Power Point) και εποπτικών μέσων διδασκαλίας (επιδιασκόπιο, προβολέας διαφανειών και συναφή).
γγ) Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχο και
δδ) Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση και, ταυτόχρονα, τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των υποπεριπτώσεων (β β) (γγ) και (δδ) των προηγουμένων περιπτώσεων θα γίνει με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων.

Οι υποψήφιοι, που θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο (αναμένεται τις επόμενες ημέρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
(Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3. Βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα (4) αντίτυπα) που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία, κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου πολίτη).
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά 5, 6, 7 και 8 θα κατατεθούν μόνο από όσους επιλεγούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Βασ. Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Τ.Κ.: 21100, Ναύπλιο) τηλ.: 27520-96129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved