ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (4/8/07)


Αθήνα 4.8.2007, 16:06
Θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της χώρας, για τα θεματικά πεδία «Περιβάλλον - Περιφερειακή Ανάπτυξη" και "Ιταλική γλώσσα", προκηρύσσει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Αιτήσεις υποβάλλονται έως 31 Αυγούσοτυ 2007.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης του ΙΔΕΚΕ είναι το ακόλουθο:

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί τα Έργα «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΙΙ, ΙΙΙ, IV», τα οποία εντάσσονται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., ενέργεια 1.1.2β. και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα Κ.Ε.Ε. είναι καινοτόμες δομές στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, που απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες της χώρας, παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, με στόχο την ανέλιξή τους σε επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.
Τα Κ.Ε.Ε. αναπτύσσουν ακτινωτά εκπαιδευτική δράση σε όλους τους δήμους των νομών – νομαρχιών, που ανήκουν.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την αίρεση της ένταξης των τροποποιήσεων των Έργων προκηρύσσονται θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών – εκπαιδευτριών των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της χώρας, για τα θεματικά πεδία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και «ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ».

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται περιγράφονται αναλυτικά στο  Παράρτημα Α ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα - τμήμα. Οι κατηγορίες υποψηφίων εκπαιδευτών/τριών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β.

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες επιλέγονται από αρμόδιες επιτροπές του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ανεξάρτητα της ειδικότητάς τους, οι οποίες θα τους καλέσουν σε συνέντευξη.
Οι επιτυχόντες εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση τη βαθμολογία κατάταξή τους στις λίστες κατάταξης των Κ.Ε.Ε. προτίμησής τους. Τα  ΚΕΕ αξιοποιούν εκπαιδευτές από τη σχετική λίστα κατάταξης με σειρά και ανάλογα με τις απαιτούμενες ειδικότητες στα προγράμματα που θα υλοποιούνται.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης (Μοριοδότηση) με την 1643/17-5-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ορίζονται τα παρακάτω:

Α Σπουδές - Επιμόρφωση: 35  
Α1 Τίτλοι Σπουδών 22 
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 8
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο Ελληνικού ΑΕΙ) σε αντίστοιχο αντικείμενο 3
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο Ελληνικού ΑΕΙ) σε άλλο αντικείμενο 2
Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείμενο 6
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 4
Δεύτερο Πτυχίο 3
Δεύτερο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 2
Α2 Δια Βίου Επιμόρφωση 6 
Από 25 – 99 ώρες 1
Από 100-200 ώρες 2
Άνω των 200 ωρών 3
Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης 1
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια (0,2 ανά συνέδριο με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2
Α3 1δ. Ξένες Γλώσσες (Με Πιστοποίηση) 4 
1η Γλώσσα Επιπέδου Lower (Β2) 1
1η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency (C2) 2
2η Γλώσσα Επιπέδου Lower (Β2)   1
2η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency (C2) 2
Α4 Νέες Τεχνολογίες 3 
Με πιστοποίηση 3
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση της ΓΓΕΕ ή άλλου Δημόσιου Φορέα διάρκειας 25 – 99 ώρες 1
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση της ΓΓΕΕ ή άλλου Δημόσιου Φορέα διάρκειας άνω των 100 ωρών 2
Β. Διδακτική και Επαγγελματική Εμπειρία 28  
Β1 Διδακτική Εμπειρία 22 
Τυπική Εκπαίδευση (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6
Δομές διά βίου Εκπαίδευσης (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 8
Δομές διά βίου Κατάρτισης (0,5 μόρια ανά 100 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4
Άλλες δομές Εκπαίδευσης (0,5 μόρια ανά 150 ημέρες εργασίας με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4
Β2 Επαγγελματική Εμπειρία 6 
Σχετική με Διά βίου Εκπαίδευση (0,2 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 5) 5
Άλλο (0,05 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 1) 1
Γ.  Συγγραφικό Έργο – Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια 17  
Συγγραφή βιβλίων ( 4 μόρια ανά βιβλίο με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 8
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (2 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6
Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια (1 μόριο ανά εισήγηση με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 3
Δ Συνέντευξη 20  
 Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρο συμμετοχής στα προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Συνεργατικότητα, Διαθεσιμότητα   
Σύνολο 100  

Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτών, με βάση την υπ’ αριθμ. 1908/25-05-2005 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ανά κατηγορία ορίζεται ως εξής:
- Μη πτυχιούχοι σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη : 13 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 14 Euro
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη : 16 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 17 Euro
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με MSc σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 18 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 19 Εuro
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με PhD σχετικών ειδικοτήτων με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 20 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 21 Euro
- Λέκτορες Πανεπιστημίων με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 22 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 23 Euro
- Επίκουροι Καθηγητές Πανεπιστημίων - Επίκουροι Καθηγητές Τ.Ε.Ι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 24 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 25 Euro
- Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων - Καθηγητές Τ.Ε.Ι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 26 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 27 Euro
- Καθηγητές Πανεπιστημίων με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 28 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 30 Euro

Σε όλες τις παραπάνω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (αναλογία εργαζομένων), για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών, που η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι δαπάνες επιδομάτων εορτών, αδείας και αποζημιώσεων αδείας, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκπαίδευση.
Επί του ποσού της ωριαίας αποζημίωσης, που δικαιούνται οι εκπαιδευτές, θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από:
· την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ
www.ideke.edu.gr/kee
· τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα.

Με την αίτηση υποψηφιότητας συνυποβάλλονται και επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι/ες στη σχετική αίτηση. Δήλωση προσόντων στην αίτηση υποψηφίου χωρίς να συνοδεύεται από σχετικό δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως τις 31/8/2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα  14.00.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή ούτε και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).
Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00 καθημερινά στο τηλέφωνο 210 25.30.334 & 210 25.84.803.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση. Επίσης αιτήσεις που έχουν πλέον της μιας επιλογής ΚΕΕ αναγραφόμενη στην ίδια αίτηση ή πολλαπλές αιτήσεις του ιδίου υποψηφίου για διαφορετικά Κ.Ε.Ε.

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του έργου (www.ideke.edu.gr/kee) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα, στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για διάστημα 3 ημερών από την έκδοσή τους.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα των Κ.Ε.Ε.. Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ειδικότητες εκπαιδευτών/τριών ανά Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (διάρκεια 50 ώρες),
Πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ η ΤΕΙ:
1.Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
-Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
-Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
-Γεωλογίας
-Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
-Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
-Βιολογίας
-Γεωγραφίας
-Φυτικής Παραγωγής
-Μηχανικών Περιβάλλοντος
-Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
-Περιβάλλοντος
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
-Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
-Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
-Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
-Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
-Οικολογίας και Περιβάλλοντος
-Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του (διάρκεια 25 ώρες)
Πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ η ΤΕΙ:
1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Γεωλογίας
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Βιολογίας
Γεωγραφίας
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας  -Φυτικής Παραγωγής
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
-Οικολογίας και Περιβάλλοντος
-Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα (διάρκεια 25 ώρες)
1. Πτυχιούχοι AEI
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Φυσική
Χημείας
Χημικοί Μηχανικοί
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Περιβάλλοντος
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
Ενεργειακής Τεχνολογίας
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας

Οι Ακτινοβολίες και η Επίδρασή τους στον Άνθρωπο (διάρκεια 25 ώρες)
Φυσικής
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη (διάρκεια 25 ώρες)
-Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Φυσική
Χημεία
Χημικοί Μηχανικοί
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
Ενεργειακής Τεχνολογίας (Αθήνα)
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας

Βιώσιμη Ανάπτυξη (διάρκεια 25 ώρες)
1. Πτυχιούχοι AEI
-Οικονομικών τμημάτων
-Περιβάλλοντος
-Μηχανικών Περιβάλλοντος
-Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
-Φυτικής Παραγωγής
-Δημόσιας Διοίκησης
-Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χωροταξίας
-Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
- Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (διάρκεια 25 ώρες)
1. Πτυχιούχοι AEI
- Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
- Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
- Γεωλογίας
- Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
- Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
- Βιολογίας
- Φυτικής Παραγωγής
- Γεωγραφίας
- Μηχανικών Περιβάλλοντος
- Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
- Περιβάλλοντος
- Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
- Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
- Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
- Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
- Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
- Οικολογίας και Περιβάλλοντος
- Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων (διάρκεια 25 ώρες)
1. Πτυχιούχοι AEI
- Μηχανικοί Περιβάλλοντος
- Χημικοί Μηχανικοί
- Πολιτικοί Μηχανικοί
- Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
- Περιβάλλοντος
- Χημείας
- Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
2. Πτυχιούχοι ΤΕΙ:
- Δομικών Έργων
- Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Ιταλική Γλώσσα Ι (50 ώρες)
Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών  Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλική γλώσσα ΙΙ (50 ώρες)
-Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών  Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον (25 ώρες)
-Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών  Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικά στον Τουρισμό (25 ώρες)
--Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών  Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Κατηγορίες υποψηφίων εκπαιδευτών/τριών:
Α. Πτυχιούχοι των εξής Τμημάτων ΑΕΙ:
- Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
- Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
- Γεωλογίας
- Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
- Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
- Βιολογίας
- Γεωγραφίας
- Φυτικής Παραγωγής
- Μηχανικών Περιβάλλοντος
- Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
- Περιβάλλοντος
- Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
- Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
- Φυσική
- Χημείας
- Χημικοί Μηχανικοί
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Μηχανικών Περιβάλλοντος
- Περιβάλλοντος
- Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Β. Πτυχιούχοι των εξής Σχολών ή Τμημάτων ΤΕΙ:
- Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
- Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων
- Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
- Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
- Οικολογίας και Περιβάλλοντος
- Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
- Ενεργειακής Τεχνολογίας
- Μηχανολογίας
- Ηλεκτρολογίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Δομικών Έργων
- Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved