ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Έξι μόνιμες θέσεις στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (5/8/07)


Αθήνα 5.8.2007, 09:22
Στην πλήρωση έξι κενών θέσεων Ειδικού Εργασστηριακού - Διοικητικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών προχωρεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με διαδικασία που οργανώνει το ίδιο.

Πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις, ουσιαστικά μόνιμου προσωπικού:

Α. Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος Ι) με αντικείμενο «Γαλλόφωνο Θέατρο και ορολογία του», κατηγορίας ΠΕ, σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.
Β. Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος Ι) με αντικείμενο «Ξενόγλωσση θεατρική ορολογία και μετάφραση», κατηγορίας ΠΕ, σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.
Γ. Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος Ι) με αντικείμενο «Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές Τέχνες», κατηγορίας ΠΕ σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.
Δ. Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος Ι) με αντικείμενο «Γαλλικό Θέατρο και Μιμική Τέχνη», κατηγορίας ΠΕ σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.
Ε. Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος Ι) με αντικείμενο «Ισπανικό Θέατρο, γλώσσα και ορολογία», κατηγορίας ΠΕ σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.
ΣΤ. Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδος Ι) με αντικείμενο «Αγγλόφωνο Θέατρο, γλώσσα και ορολογία», κατηγορίας ΠΕ σε Εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία.

Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι:

• Για την Θέση Α΄:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής στο αντικείμενο της προκήρυξης, ή τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Αρίστη γνώση της οικείας ξένης γλώσσας που να αποδεικνύεται κυρίως με πτυχίο Α.Ε.Ι.

• Για την Θέση Β΄:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή Τμήματος Μετάφρασης της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2. Μαρτυρημένη μεταφραστική δραστηριότητα (με υποβολή των σχετικών εντύπων όπου τα έργα σε μετάφραση) θεατρικών ή λογοτεχνικών έργων.
3. Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου σε ΑΕΙ της Ημεδαπής ή σε ομοταγή της Αλλοδαπής

• Για την Θέση Γ΄:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής στο αντικείμενο της προκήρυξης ή τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Μαρτυρημένο καλλιτεχνικό έργο ή δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.

• Για την Θέση Δ΄:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής στο αντικείμενο της προκήρυξης ή τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Μαρτυρημένο καλλιτεχνικό έργο ή δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
4. Αρίστη γνώση της οικείας ξένης γλώσσας που να αποδεικνύεται κυρίως με πτυχίο Α.Ε.Ι.

• Για την Θέση Ε΄:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής στο αντικείμενο της προκήρυξης ή τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Αρίστη γνώση της οικείας ξένης γλώσσας που να αποδεικνύεται κυρίως με πτυχίο Α.Ε.Ι.

• Για την Θέση ΣΤ΄:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής ή Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής στο αντικείμενο της προκήρυξης ή τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.
3. Αρίστη γνώση της οικείας ξένης γλώσσας που να αποδεικνύεται κυρίως με πτυχίο Α.Ε.Ι.

Τυχόν επιπλέον προσόντα απολύτως συναφή με το αντικείμενο της κάθε θέσης που προκηρύχθηκε θα συνεκτιμηθούν.

Γενικά προσόντα
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 134/1999
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
3) Να είναι υγιείς

Αιτήσεις και δικαιολογητικά
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (επίκειται) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
(Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα) που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τις τυχόν δημοσιεύσεις ή μονογραφία σε τέσσερα  αντίτυπα.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου πολίτη).
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά 5, 6, 7 και 8 θα κατατεθούν από όσους επιλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Βασ. Κωνσταντίνου 21 και Τερζάκη, Τ.Κ.: 21100, Ναύπλιο), τηλ.: 27520-96129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved