ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
330 για δύο χρόνια στο ΙΚΑ, μέσω... επανιδρυτών (8/8/07)


Αθήνα 8.8.2007, 23:03
Συμβάσεις έργου διάρκειας δύο ετών θα αναθέσει  το ΙΚΑ σε 330 αποφοίτους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, κατά πάσα πιθανότητα στα… κουφά, καθώς δεν υποχρεώνεται από κανένα νόμο να εκδώσει πρόσκληση - προκήρυξη και να τηρήσει αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, παρά μόνο να λάβει υπόψη τα ραβασάκια υπουργών, βουλευτών και λοιπών παρατρεχάμενων «επανιδρυτών του κράτους».

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα δύο ετών, με:

Α. 150 άτομα, εκ των οποίων 20 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 10 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 120 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με αντικείμενο έργου τη συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μέχρι 31.12.2001 καθώς επίσης και διόρθωση των εκκρεμών εγγραφών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) από 01.01.2002 μέχρι σήμερα, για τη δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων.

Οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν:
− Της κατηγορίας ΠΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL (σ.σ.: παρανόμως αναφέρει μόνο την μία από τις έξι εταιρείες πιστοποίησης πληροφορικής) ή παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− Της κατηγορίας ΤΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− Της κατηγορίας ΔΕ, απολυτήριο λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίουή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος). Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα (ΔΕ) θα ενημερωθούν από τους επικεφαλής (ΠΕ−ΤΕ) για συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, που θα περιέχει σαφείς και επαναλαμβανόμενες ενέργειες του προγράμματος,

Το ανωτέρω έργο θα εκτελείται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και στις Περιφερειακές Μονάδες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή όπου ορίζει ο Διοικητής του Ιδρύματος με απόφαση του. Με την ίδια απόφαση θα γίνει και η κατανομή των αναδόχων στις Μονάδες του Ιδρύματος.

Η συνολική δαπάνη, που θα προκληθεί από την αναφερόμενη ανάθεση έργου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, θα ανέλθει στο ποσό των 4.046.000,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Η ετήσια αποζημίωση για κάθε έναν ανάδοχο ανά κατηγορία ανέρχεται για τους ΠΕ σε 13.000 € πλέον ΦΠΑ, για τους ΤΕ σε 12.000 € πλέον ΦΠΑ και για τους ΔΕ 11.000 € πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό της αποζημίωσης θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του έργου και ύστερα από σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των καθ’ ύλην αρμοδίων Προϊστάμενων Γενικής Διεύθυνσης και έκδοση σχετικής νόμιμης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. Οι ανάδοχοι του έργου δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματος αδείας.

Β. Με 180 άτομα, εκ των οποίων 30 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 10 Τεχνολο−
γικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 5 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 5 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,100 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 15 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και 15 οδηγούς, με αντικείμενο έργου την απογραφή και δημιουργία μητρώου ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, ταξινόμηση και σύγκλιση ηλεκτρονικών αρχείων, κ.λπ. των εντασσομένων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κλάδων Κύριας Σύνταξης Ασφαλιστικών Ταμείων.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν:
− Της κατηγορίας ΠΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με
σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή
παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− Της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, πτυχίο Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΗλεκτρολόγουΜηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (ΕΑΠ), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικό− τητας σχολών της αλλοδαπής
− Της κατηγορίας ΤΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− Της κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, πτυχίο Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών, των ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

− Της κατηγορίας ΔΕ, απολυτήριο λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος). Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα (ΔΕ) θα ενημερωθούν από τους επικεφαλής (ΠΕ−ΤΕ) για συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, που θα περιέχει σαφείς και επαναλαμβανόμενες ενέργειες του προγράμματος,

− Της κατηγορίας ΥΕ, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970,

− Οι οδηγοί, δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ανάθεση σε άτομα με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η ανάθεση με προσόν οποιοδήποτε απολυτήριο ή τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Το έργο θα εκτελείται στις Κεντρικές και Περιφερειακές Μονάδες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή όπου ορίζει ο Διοικητής του Ιδρύματος με απόφαση του. Με την ίδια απόφαση θα γίνει και η κατανομή των αναδόχων στις Μονάδες του Ιδρύματος.

Η συνολική δαπάνη, που θα προκληθεί από την αναφερόμενη ανάθεση έργου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, θα ανέλθει στο ποσό των 4.658.850,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Η ετήσια αποζημίωση για κάθε έναν ανάδοχο ανά κατηγορία ανέρχεται για τους ΠΕ σε 13.000 € πλέον ΦΠΑ, για τους ΠΕ Πληροφορικής σε 14.000€ πλέον ΦΠΑ, για τους ΤΕ & ΤΕ Πληροφορικής σε 12.000 € πλέον ΦΠΑ, για τους ΔΕ 11.000 € πλέον ΦΠΑ, για τους ΥΕ 10.500€ πλέον ΦΠΑ και για τους οδηγούς 12.000€ πλέον ΦΠΑ. Το ποσό της αποζημίωσης θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του έργου και ύστερα από σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των καθ’ ύλην αρμοδίων Προϊστάμενων Γενικής Διεύθυνσης. Οι ανάδοχοι του έργου δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματος αδείας.

Τα προς ανάθεση έργα δεν πρέπει να ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και η εκτέλεσή τους θα παρακολουθείται από το Διοικητή του Ιδρύματος με αναπληρωτή του έναν από τους Υποδιοικητές και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο των Γενικών Διευθύνσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved