ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Stage στα επιμελητήρια για 600 ανέργους (23/8/07)

 

Αθήνα 23.8.2007, 16:33
Την κατάρτιση προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) 600 ανέργων, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, στα Επιμελητήρια της Ελλάδος, αποφάσισε το υπουργείο Απασχόλησης.

Σκοπός του προγράμματος, που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της ειδίκευσής τους, ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχων ΙΕΚ, αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δεκαοκτώ μήνες, εκ των οποίων ένας μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και δεκαεπτά  μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται τα Επιμελητήρια της Ελλάδος, ενώ η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων για τα επιμελητήρια που ανήκουν στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων θα γίνει ύστερα από πρόταση της ΚΕΕΕ και για τα λοιπά Επιμελητήρια θα γίνει ύστερα από πρόταση των ιδίων φορέων και μετά την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Η ανακατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα
γίνει από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Επωφελούμενοι του προγράμματος, θα είναι 600 άνεργοι, ηλικίας από 22 έως 40 ετών:
• 200 απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής
• 400 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου η ισοτίμων τίτλων σπουδών ημεδαπής η αλλοδαπής,

Από τις ως παραπάνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες. Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
− τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες), όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες) όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.
Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
− έως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Σημειώνεται ότι η εμπειρία - προϋπηρεσία που αποκτά κάποιος σε πρόγραμμα Stage λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτετείται στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα, μέσω ΑΣΕΠ. 

Προσόντα
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
* Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
* Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
* Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών – Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
* Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Επιλογή - δικαιολογητικά
Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών, σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στα Επιμελητήρια, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Πριν την έναρξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ, του δικαιούχου φορέα υλοποίησης και του ασκούμενου.

Τα Επιμελητήρια που θα τοποθετηθούν οι άνεργοι, υποχρεούνται να υποβάλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
• Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου (εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος).
• Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου από τη λήξης αυτής).

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει:
• Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι
πέραν του διμήνου). Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

Άλλες ρυθμίσεις
Αν o ασκούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα
τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο.
Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από την υπηρεσία ή από τον ασκούμενο.

* Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
* Οι ασκούμενοι μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες ανά έτος, με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.
* Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες ημερησίως, τις πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες (πλέον της 22ας).
* Σε περίπτωση που ο/η ασκούμενος/η ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κλπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που ανήκει ο/η άνεργος/η, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ επιβαρύνεται ανά ασκούμενο για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30 € ανά ημέρα για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών
− 25 € ανά ημέρα για τους διπλωματούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
Στο σύνολο της επιβάρυνσης ανά ασκούμενο συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια αποζημίωση συν την ασφαλιστική εισφορά (ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2458/1997 ΦΕΚ 15/Α/1997 και του άρθρου 18 του ν. 2874/2000).
Η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. σε μηνιαία βάση.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved