ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις σε επιτροπές επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς (23/8/07)

 

Αθήνα 27.8.2007, 14:06
Το υπουργείο Παιδείας καλεί ∆ιευθυντές Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένους Γραφείων Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπαίδευσης και µόνιµους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, Π304 και ΠΕ60, ΠΕ70 να υποβάλουν αιτήσεις – δηλώσεις προκειµένου να συµµετάσχουν στις Επιτροπές Επιµόρφωσης που θα συγκροτηθούν σε κάθε νοµό της χώρας στο πλαίσιο του Πράξης ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία”.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΕΥΕ/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.) υλοποιεί:
Α) Προγράµµατα επιµόρφωσης για 15.000 εκπαιδευτικούς της Α’θµιας και Β’θµιας
εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία
αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειµένου (επιµόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιµόρφωση αυτή αποτελεί το επόµενο βήµα µετά την επιµόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε α )στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και β) στο Πλαίσιο της Πράξης ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ II και αφορούσαν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ.

Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος Επιµόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, κατανεµηµένες σε δύο τρίωρες επιµορφωτικές περιόδους ανά εβδοµάδα (συνολικά περίπου 16 εβδοµάδες), σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιµορφωτικά προγράµµατα θα διεξαχθούν τη σχολική χρονιά 2007 - 2008 σε επιλεγµένα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα και θα είναι οργανωµένα κατά το πρότυπο των επιµορφωτικών προγραµµάτων Α΄ Επιπέδου.

Συνοπτικά, τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου περιλαµβάνουν:
- Την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – µεθοδολογικές και
διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η µάθηση µε την υποστήριξη των ΤΠΕ.
- Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, λογισµικού
γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.
- Την επιµόρφωση σε θέµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
Μετά την ολοκλήρωση της επιµόρφωσης στα ΚΣΕ θα ακολουθήσει ενιαία διαδικασία
πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) της Πράξης.
Β) Προγράµµατα εκπαίδευσης 400 επιµορφωτών, τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση 400 µόνιµων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων κλάδων ώστε να αξιοποιηθούν ως επιµορφωτές Β’ επιπέδου. Η διάρκεια κάθε Προγράµµατος Εκπαίδευσης Επιµορφωτών είναι 350 ώρες, κατανεµηµένες σε πέντε πεντάωρες επιµορφωτικές περιόδους ανά εβδοµάδα (συνολικά περίπου 14 εβδοµάδες). Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Επιµορφωτών θα διεξαχθούν το ακαδηµαϊκό έτος 2007 - 2008 σε επιλεγµένα Πανεπιστηµιακά Κέντρα Επιµόρφωσης (ΠΑΚΕ) σε όλη τη χώρα.

Πρόσκληση
Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων από όλους όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στις Επιτροπές Επιµόρφωσης που θα συγκροτηθούν σε κάθε νοµό της χώρας στο πλαίσιο του έργου ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση & αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία”.

Λόγω της πλήρους αποκέντρωσης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, ο ρόλος των
Επιτροπών Επιµόρφωσης (Ε.Ε.) κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητικός. Έχουν εποµένως ιδιαίτερη
σηµασία, αφενός η σύνθεση των Επιτροπών Επιµόρφωσης και αφετέρου η στήριξη στην
προσπάθεια που θα καταβάλλουν τα µέλη τους για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο
τους.

Οι Ε.Ε. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης, της ενηµέρωσης και του συντονισµού των διαδικασιών επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ της περιοχής ευθύνης τους.
Συγκεκριµένα:
α) αναλαµβάνουν την αρχική ενηµέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους
εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιµορφωτικά προγράµµατα καθώς και για τις διαδικασίες πιστοποίησης,
β) επεξεργάζονται αιτήσεις και υλοποιούν τις διαδικασίες κατανοµής των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα επιµόρφωσης,
γ) παρέχουν υλικό και στήριξη στους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς,
δ) παρακολουθούν, συντονίζουν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραµµάτων
επιµόρφωσης στα ΚΣΕ και συντάσσουν αναφορές των πεπραγµένων των Ε.Ε. στο τέλος
κάθε επιµορφωτικής περιόδου,
ε) παρακολουθούν και συντονίζουν τις διαδικασίες πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις),
στ) παραλαµβάνουν και επεξεργάζονται τις αιτήσεις των υποψηφίων ΚΣΕ
ζ) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κέντρων Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ) στην περιοχή ευθύνης τους και ενηµερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της επιµόρφωσης
η) παραλαµβάνουν και διανέµουν το επιµορφωτικό υλικό που χρησιµοποιείται στα
προγράµµατα επιµόρφωσης
θ) τηρούν οικονοµικούς φακέλους (σε σχέση µε τις αµοιβές επιµορφωτών, βοηθών
επιµορφωτών, µελών των επιτροπών επιµόρφωσης και των καταχωριστών στοιχείων)
ι) φροντίζουν για την ενηµέρωση του Πληροφοριακού Συστήµατος του έργου µε στοιχεία
από την υλοποίηση της επιµόρφωσης
ια) συγκεντρώνουν και ταξινοµούν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για το έργο του
καταχωριστή στοιχείων και εισηγούνται σχετικά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΕΥΕ.

Οι Ε.Ε. ορίζονται µε Υπουργική Απόφαση. Αντιστοιχεί µία Επιτροπή Επιµόρφωσης σε κάθε
∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή έχει τρία έως πέντε µέλη εκ των οποίων το
ένα µέλος θα είναι ο Συντονιστής της Επιτροπής Επιµόρφωσης.

Αιτήσεις - επιλογή
Όσοι ενδιαφέρονται να επιλεγούν ως µέλη των Επιτροπών Επιµόρφωσης θα πρέπει
υποχρεωτικά να συµπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση. Έντυπες
δηλώσεις δε θα γίνουν αποδεκτές. Οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων(ΕΥΕ) Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ.

Α1. Προϋποθέσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων να επιλεγούν ως συντονιστές των
Επιτροπών Επιµόρφωσης είναι:
α) Να είναι ∆ιευθυντές Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπαίδευσης ή Προϊστάµενοι Γραφείων Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπαίδευσης.
β) Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ II ή να έχουν εγγραφεί σε σχετικό πρόγραµµα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ηµεροµηνία της οριστικής επιλογής των µελών των Επιτροπών Επιµόρφωσης.

Α2. Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου ως συντονιστή,
αποτελούν:
α) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, µε προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία
γ) Η εµπειρία ως επιµορφωτής/τρια σε θέµατα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
δ) Η συµµετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην
εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράµµατα, µελέτες, προγράµµατα εφαρµογής,
συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.)

Β1. Προϋποθέσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων να επιλεγούν ως µέλη των
Επιτροπών Επιµόρφωσης είναι:
α) Να είναι µόνιµοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03,Π304 και ΠΕ60/ΠΕ70.
β) Να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και δεξιότητες Α΄ επιπέδου, όπως αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του µέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ II ή να έχουν εγγραφεί σε σχετικό πρόγραµµα πιστοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς έως την ηµεροµηνία της οριστικής επιλογής των µελών των Επιτροπών Επιµόρφωσης.

Β2. Κριτήρια για την αξιολόγηση της αίτησης-δήλωσης κάθε υποψηφίου ως µέλους,
αποτελούν:
α) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, µε προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία
γ) Η εµπειρία ως επιµορφωτής/τρια σε θέµατα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε.
δ) Η εµπειρία σε θέµατα συντονισµού, οργάνωσης και διοίκησης
ε) Η συµµετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην
εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικά προγράµµατα, µελέτες, προγράµµατα εφαρµογής,
συγγραφή/ παραγωγή διδακτικού υλικού κ.ά.).

Τα µέλη της Επιτροπής Επιµόρφωσης δεν µπορούν να ανήκουν ταυτόχρονα σε
Επιτροπές Επιµόρφωσης αντίστοιχων λοιπών Πράξεων.

Ο Συντονιστής και τα µέλη των Επιτροπών Επιµόρφωσης θα εργάζονται συµπληρωµατικά, για το λόγο αυτό δεν είναι αναγκαίο κάθε µέλος της επιτροπής να πληροί όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης.
∆ιευκρινίζεται επίσης, ότι όσοι θα επιλεγούν δε θα αποσπαστούν για τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές, και θα εργάζονται πέραν του συµβατικού τους ωραρίου και καθηκόντων και ο χρόνος εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή απασχόληση. Η εργασία θα είναι αµειβόµενη και το ύψος της σχετικής αµοιβής θα καθοριστεί µε Κοινή υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Όλα τα έξοδα λειτουργίας των επιτροπών καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Πράξης.

Στις Επιτροπές θα προσφέρεται κάθε δυνατή διευκόλυνση, όπως προσωπικό για
καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων στον υπολογιστή, και θα διατεθεί ο κατάλληλος
εξοπλισµός από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην
Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία» της Κατηγορίας
Πράξεων 2.1.1.θ. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ .

Οι αιτήσεις-δηλώσεις των ενδιαφεροµένων µπορούν να υποβάλλονται από 27- 8 -2007 έως 14 – 9 -2007 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.eye-ypepth.gr/epimorfosi_b.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις ∆/νσεις Εκπαίδευσης, προκειµένου να ενηµερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Επίσης, θα δηµοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. (
http://www.ypepth.gr και http://www.eye-ypepth.gr αντίστοιχα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved