ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Άλλο ένα αφανές stage για 1.046 στην Κοινωνική Φροντίδα. Πίνακας με τις θέσεις (30/8/07)

 

Αθήνα 30.8.2007, 23:02
Ένα ακόμη προεκλογικό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), αυτή τη φορά σε φορείς του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας), θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ με τις συνήθεις αδιαφανείς διαδικασίες.

Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ και για χρονική περίοδο 18 μηνών 1.046 εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, διπλωματούχων ΙΕΚ, αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ και ΕΠΛ ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Συγκεκριμένα:
- 583 απόφοιτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι 40 ετών και
- 463 διπλωματούχων ΙΕΚ, αποφοίτων Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας από 22−40 ετών.

Οι παραπάνω θα πρέπει:
- Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.
- Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ (Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών − Πληροφόρησης).
- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες, ενώ στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
- τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες), όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες) όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.
Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
- έως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Η επιλογή των ανέργων θα γίνει από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ενώ η τοποθέτησή τους σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των ΔΥΠΕ θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Ο ένας μήνας θα αφορά τη θεωρητική και πρακτική ενημέρωση τους, καθώς και την εξοικείωση τους με το εργασιακό περιβάλλον, και οι υπόλοιποι δεκαεπτά τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Οι 1.046 θέσεις κατανέμονται μετά από πρόταση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (επισυνάπτεται πίνακας), ενώ είναι δυνατόν να γίνεται ανακατανομή των θέσεων με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Διαδικαστικά
Πριν την ένταξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΔ, των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ασκούμενου. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:
• Νομικό πλαίσιο.
• Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου.
• Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας.
• Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα καλύψει ο ασκούμενος.
• Όρους του προγράμματος.
• Δυνατότητα διακοπής του.

Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Δ.Υ.ΠΕ, υποχρεούνται να υποβάλλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
• Μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου (εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος.
• Έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου από λήξης της).

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλλει:
• Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι πέραν του διμήνου).

Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

Αν ο ασκούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων μηνών του προγράμματος, δύναται να αντικατασταθεί. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο.

Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή από τον ασκούμενο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως σαράντα εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.

Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά ώρες ημερησίως, τις πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Κυριακή) και δεν θα πραγματοποιείται σε νυκτερινές ώρες (πλέον της 22ας). Σε περίπτωση που ο ασκούμενος ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λπ.), πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που ανήκει ο άνεργος, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους για κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 ημερών ανά μήνα:
− 30 € ανά ημέρα μικτά για τους Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών
− 25 € ανά ημέρα μικτά για τους διπλωματούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών.
Από την ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου.

* Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις (όπως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να υποστεί αλλαγές).

 

Οι Θέσεις
(Ανά κατηγορία, κλάδο και αριθμό)


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΠΔΔ)
ΙΚΠΑ
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΠΕ ή TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΠΕ ή ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

ΕΚΚΑ
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΩΝ 15
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ−ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 15
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΚΕΑΤ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
TE ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
TE ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ−ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4
ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
TE ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 5
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2

ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 17
ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 3

ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ή TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ − ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ Η ΜΗΤΕΡΑ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 12
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
TE ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 10
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
TE ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 12
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
TE ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΙΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1

Θ.Χ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 1
ΔΕ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ή ΒΟΗΘΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ι
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 1

ΚΑΦΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ−ΛΕΣΒΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ−ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2
TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3

Θ.Χ.Π. ΡΟΔΟΥ
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ−ΟΔΗΓΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΣΑΜΟΥ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΚΠΜ ΘΗΛΕΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ − ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2

Θ.Χ.Π. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ−ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 12
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 5
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
TE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ−ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 3

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

ΚΑΦΚΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΕΙΔ.ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
TE ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΠΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ−ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
TE ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ−ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ−ΜΑΙΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ−ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ−ΟΙΚ.ΜΩΝ− 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ) 1
ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ− ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

4η Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ−ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ−ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ−ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΕ ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ−ΠΡΟΣΧ/ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ−ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ −ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΚΑΦΚΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ & Θ.Χ.Π. ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΠΑΠΑΦΕΙΟ − ΚΠΜΑΡ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Ο ΜΕΛΠΕΥΣ»
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ή ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ή ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ) 2
ΠΕ/ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Η/Υ 1
TE ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ − ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ − ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−Η/Υ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ−ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1

ΚΠΜΑΡ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ − ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 2

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

5η Υ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ 1
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1
TE ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ −ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ−ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 1

ΚΕΠΕΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

Θ.Χ.Π. ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1

Θ.Χ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1

Θ.Χ.Π. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 4
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΚΕΣΑΑΜ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ−ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1

Θ.Χ.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

6η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
(Σ.Σ.: Δεν αναφέρονται ειδικότητες)

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤ.−ΛΟΠΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΟΥ
TE ΔΙΟΙΚΗΤ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΚΑΑΚΥΑΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

Κ.Α.Φ.Κ.Α ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

Κ.Α.Φ.Κ.Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
TE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Ο.Δ.Α.Ζ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 5

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

Κ.Π.Μ. ΘΗΛΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΘ. − ΦΥΣ. ΑΠΟΚ. ΑΙΓΙΟΥ «ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝ. ΙΑΤΡΟΥ»
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΣΙΔ. ΠΛΥΝΤ. ΙΜΑΤ. ΚΑΘ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ−ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1

Κ.Π.Μ.ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΠΕ ή ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΓΝΩΣΗ Η/Υ 1

Ι.Κ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΠΥΡΓΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ−ΕΠΙΣΚ. ΥΓΕΙΑΣ 2
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1

ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2

Ε.Ι.Α.Α. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1

Θ.Χ.Π ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ−ΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1

Ι.Κ.Π. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

Ι.Κ.Π «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
TE ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 1

Κ.Π.Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Υ−ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

Κ.Π.Μ. ΘΗΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΑΙΔΙΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ− 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

Κ.Π.Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΙΛΙΑΤΕΣ
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1
TE ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 11
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1

Κ.Π.Μ. ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 1
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΡΑΠΤΡΙΩΝ 1

7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ−ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 1
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1

Κ.Α.Π.Ν ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΡΑΠΤΡΙΩΝ/ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΩΝ 1

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚ.−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2
TE ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
TE ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 2

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚ.−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2

Κ.Ε.Π.Ε.Π. ΠΟΜΠΙΑΣ
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΔΕ Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6

ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ή
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1

Θ.Χ.Π. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved