ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μητρώο εκπαιδευτών για αποφοίτους ΑΕΙ και ΔΕ δημιουργεί ο ΕΦΕΤ (31/8/07)

 

Αθήνα 31.8.2007, 22:15
Μητρώο εκπαιδευτών συγκροτεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για τα τρόφιμα και την εθνική πολιτική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα των τροφίμων.

Το Μητρώο δημιουργείται με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της κατάρτισης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, αρχών και φορέων ελέγχου και εκπαιδευτών των εκπαιδευτών.

Στη σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης (παρατίθεται ολόκληρη παρακάτω) ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο και πιστοποίησης των εκπαιδευτών, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων σε αυτό.

Το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:
1. Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων
2. Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών
3. Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών,

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερα του ενός Μητρώα, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για κάθε Μητρώο.

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα:
α. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με τα τρόφιμα, ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, συναφής με τα τρόφιμα αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου.
β. Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονεμόταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
γ. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. συναφές με τα τρόφιμα και αποδεδειγμένη τετραετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα έτη και μετά το πέρας των σπουδών.

Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα:
α. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφές με τα τρόφιμα ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) συναφής με τα τρόφιμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, καλείται να τεκμηριώσει ότι η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα τροφίμων.

* Ακολουθεί η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' αρ. 1615/17 Αυγούστου 2007).

 

*  *  *  *

 

ΑΠΟΦΑΣH Αριθμ. 14707

Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄) όπως ισχύει σήμερα
3. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006)
4. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄) όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ199/Α΄/28.9.1999) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α΄/18.10.2002), το άρθρο 11 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14.2.2006) και ισχύει σήμερα.
5.1. Τις διατάξεις του π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 192/Α΄/6.9.2000)
5.2. Την υπ‘ αριθμ. 8323/11.1.000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 8/Β΄/13.1.2000)
5.3. Την υπ’ αριθμ. 27494/2.2.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί συγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.» (ΦΕΚ 36/τ. ΝΠΔΔ/3.2.2004) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Β3−53/10.5.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 114/τ.ΝΠΔΔ/11.5.2004) και ισχύει σήμερα
6. Την υπ’ αριθμ. 15523/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και Οικονομικών − Ανάπτυξης − Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1187/31.8.2006).
7. Την υπ’ αριθμ. Β3 – 32/26.3.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και στο συντονισμό του συστήματος ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 386/Β΄/2.4.2003).
8. Την υπ’ αριθμ. 052/4.5.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των Αρχών πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 687/Β΄/11.5.2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 349/7.2.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί ορισμού σημείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων» (ΦΕΚ 183/Β΄/11.2.2005)
10. Την υπ’ αριθμ. 18386/15.11.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή Proslipsis.gr του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (ΦΕΚ 1745/Β΄/14.12.2005).
11. Την υπ’ αριθμ. 088/13.2.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί ορισμού κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 175/Β΄/13.2.2006)
12. Τις διατάξεις του 178/2002 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (ΕΕ L31 της 1.2.2002 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
13. Τις διατάξεις του 882/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L191 της 28.5.2004 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
14. Τις διατάξεις του 852/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για την υγιεινή των τροφίμων» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
15. Τις διατάξεις του 853/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη  Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
16. Τις διατάξεις του 854/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (ΕΕ L226 της 25.6.2004 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στόχοι
1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), λαμβάνοντας υπόψη τη νέα νομοθεσία τροφίμων, την εθνική πολιτική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα των τροφίμων, συγκροτεί Μητρώα Εκπαιδευτών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της Κατάρτισης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, αρχών και φορέων ελέγχου και εκπαιδευτών των εκπαιδευτών.
2. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται:
• Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ:
• Οι όροι και οι διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
• Οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
• Οι διαδικασίες διαγραφής των στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Ως κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει, καταρτίσει ή επανακαταρτίσει το προσωπικό που εμπλέκεται στην παραγωγή και έλεγχο των τροφίμων και το οποίο:
α. παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο προσωπικό επιχειρήσεων παράγουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν, μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, συντηρούν, διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα.
β. συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τροφίμων με στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων.
γ. συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτήθηκαν κατά το παρελθόν, του προσωπικού που ασκεί επίσημο έλεγχο των Ελεγκτικών Αρχών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
2. Ως Εκπαιδευτής ορίζεται ο ειδικός, ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου ή του επαγγέλματος καθώς και τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες για την προσέγγιση των καταρτιζομένων. Ο συνδυασμός των σύνθετων αυτών προσόντων τον καθιστά ικανό να συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κατάρτισης, να προσαρμόζει τους στόχους στις ανάγκες των καταρτιζομένων, να διευκολύνει τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, να διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τελικά να τους οδηγεί στους συμφωνημένους στόχους.
3. Ως Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται όσοι
εκπαιδευτές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσας απόφασης. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων αποτυπώνονται τα στοιχεία των εκπαιδευτών ως προς τα τυπικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους εμπειρία αντιστοιχισμένη σε συγκεκριμένους τομείς των τροφίμων, καθώς και τη διδακτική τους εμπειρία, όπου και εφόσον απαιτείται. Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες εκπαίδευσης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι εκπαιδευτές που απαρτίζουν το Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. των ειδικοτήτων τροφίμων εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ, ανάλογα με τα προσόντα τους. Οι παραπάνω εκπαιδευτές εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης και στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα απόφαση και επιθυμούν την ένταξη τους και σε αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση Αλλαγής μητρώου ένταξης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.
5. Ως Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευτές του που πληρούν τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας απόφασης.
6. Ως Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ορίζεται ο κατάλογος ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον ΕΦΕΤ στα πλαίσια προγραμμάτων που υλοποίησε ή υλοποιεί.
7. Ως Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευτές του Γενικού Μητρώου Εκπαιδευτών, του Μητρώου Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων και του Μητρώου Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και μέχρι κατάργησης του Γενικού Μητρώου, στα προγράμματα εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ διδάσκουν οι ενταγμένοι στο τηρούμενο Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
2. Το Γενικό Μητρώο καταργείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ σε χρόνο που θα καθορισθεί με την απόφαση του ΔΣ και οπωσδήποτε μετά τη δημιουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων και του Μητρώου Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών, σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης.
3. Οι εκπαιδευτές του Γενικού Μητρώου που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 έως 8 της παρούσας απόφασης μπορούν με αίτησή τους να ενταχθούν στα μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 4
Κριτήρια Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ

1. Το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:
Α) Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων
Β) Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών
Γ) Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών
Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης εξειδικεύονται ανά Μητρώο. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερα του ενός Μητρώα, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για κάθε Μητρώο.
2. Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα:
α. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με τα τρόφιμα, ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, συναφής με τα τρόφιμα αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου.
β. Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονεμόταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
γ. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. συναφές με τα τρόφιμα και αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συναφής με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
δ. Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής:
• Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 650 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
• Για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), 250 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
• Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., κ.λπ. 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
ε. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης καλείται να τεκμηριώσει ότι η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα τροφίμων.
3. Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών
Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα:
α. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφές με τα τρόφιμα ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) συναφής με τα τρόφιμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών.
γ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, καλείται να τεκμηριώσει ότι η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα τροφίμων.
4. Πρόσθετα στοιχεία για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει βεβαιώσεις/πιστοποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης, Πτυχίο ΠΑΤΕΣ − ΣΕΛΕΤΕ, πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια άνω των 100 ωρών κ.ά., καλείται να συνυποβάλλει τα αντί− στοιχα δικαιολογητικά.
5. Εάν ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος, για την ανάληψη συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης για διδασκαλία και την εκτέλεση της, απαιτείται η ύπαρξη της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 31, του νόμου 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19Α/9.2.1999).
6. Εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ και απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης δεν δύνανται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα, των οποίων φορείς εκτέλεσης είναι οι επιχειρήσεις κατά το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 14708/10.8.2007 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 5
Διαδικασία Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων είτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων είτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Κατάθεση Φακέλου Υποψηφιότητας:
α. Ο υποψήφιος καταθέτει σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας στον ΕΦΕΤ. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει σε δύο αντίτυπα, τα ακόλουθα:
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ανάλογο έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο
Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
• Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, με συνολική αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου, συμπεριλαμβανομένης και της αίτησης.
• Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, το ύψος του οποίου θα
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
β. Τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ παραμένουν ανοιχτά και δέχονται συνεχώς νέες αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα εκτιμώνται από τον ΕΦΕΤ. Η αποστολή των φακέλων μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εταιριών ταχυμεταφορών.
2 Διαδικασίες Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας
α. Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται στον ΕΦΕΤ, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αποσφραγίζονται και προωθούνται αρμοδίως στις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση «Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας».
β. Οι «Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας» είναι τριμελείς και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Φορείς, στελέχη των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, είναι ο ΕΦΕΤ, και άλλες Αρμόδιες Αρχές Υπηρεσίες και Ιδρύματα.
γ. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας είναι η παρακολούθηση ειδικού προγράμματος κατάρτισης το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
δ. Η συμμετοχή στις Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Σε περίπτωση που μέλος Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο προς ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ τότε θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότητας του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμμετέχει στις Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας.
ε. Οι Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ.
στ. Οι Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας έχουν ως έργο να:
i. Ελέγχουν και αποφαίνονται κατά πλειοψηφία για την πληρότητα των φακέλων υποψηφιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της παρούσας απόφασης.
ii. Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υποψήφιου στοιχεία.
iii. Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχηση της επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας του υποψήφιου σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου.
iv. Εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ την ένταξη ή μη του υποψηφίου στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας.
3. Επικύρωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας −Κοινοποίηση αποτελέσματος στους υποψήφιους.
α. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας της Επιτροπής εισηγείται αρμοδίως στο Δ. Σ. του ΕΦΕΤ το οποίο αποφασίζει τελικά την ένταξη ή μη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
β. Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κοινοποιείται εγγράφως στους υποψήφιους και τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (
www.efet.gr).

Άρθρο 6
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:
α. Τυπικά προσόντα:
• Τίτλοι σπουδών ή άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση
• Λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επιπρόσθετα στοιχεία που επικαλείται ο υποψήφιος
β. Επαγγελματική εμπειρία:
• Βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια 1) η υπηρεσία, φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση στην οποία αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) η θέση εργασίας με αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, 3) η χρονική διάρκεια και 4) το αντικείμενο εργασίας.
• Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία) ή αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.)
• Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
• Οι αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά αποδεικτικά τόσο φορολογικού όσο και ασφαλιστικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της εμπειρίας που δηλώνουν.
• Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο πρόεδρο ή προϊστάμενο Τμήματος ή Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου στην οποία θα αναγράφεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα της απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησης.
γ. Διδακτική Εμπειρία:
• Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια 1) η Υπηρεσία, φορέας ή οργανισμός στον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 3) το θεματικό αντικείμενο, 4) η συνολική χρονική διάρκεια, 5) το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και 6) η κατηγορία των εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων.
• Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία) ή αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.)
• Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
• Όταν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τη διδακτική εμπειρία στην υπηρεσία, φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση στην οποία εργάζεται, ως δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο η σχετική βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, στην οποία θα αναγράφεται το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το αντικείμενο που δίδαξε, η συνολική χρονική διάρκεια, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και η κατηγορία των εκπαιδευθέντων ή καταρτισθένων.
δ. Επιπλέον Δικαιολογητικά:
• Βιογραφικό σημείωμα σε φόρμα euro CV.
• Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι 1) δεν συντρέχουν κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 2683/1999, 2) αποδέχεται το δικαίωμα του ΕΦΕΤ για χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που υποβάλλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ,
3) δεν κατέχει θέση ή ιδιότητα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και 4) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο είναι αληθή.
• Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, χρηματικού ποσού, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των Εκπαιδευτών που εντάσσονται στα μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ αποτελεί η απόκτηση των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την άσκηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές παρέχονται στους εκπαιδευτές μέσω πιστοποιημένων από τον ΕΦΕΤ προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
2. Η διάρκεια και το περιεχόμενο των πιστοποιημένων από τον ΕΦΕΤ προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ και ακολούθως θα δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον έλεγχο και την παραγωγή των τροφίμων.
3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στα πιστοποιημένα από τον ΕΦΕΤ προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.).
4. Αναπόσπαστο μέρος της παρακολούθησης των πιστοποιημένων από τον ΕΦΕΤ προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών αποτελεί η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και καθορίζεται σαφώς στις προκηρύξεις των πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών καθώς και στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.).
5. Οι εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν με επιτυχία πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Οι εν λόγω Εκπαιδευτές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.
6. Οι εκπαιδευτές που δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία το πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν περαιτέρω στη διαδικασία Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, παραμένουν στο Μητρώο του ΕΦΕΤ, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν σε επόμενη φάση πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης πιστοποιημένου από τον ΕΦΕΤ προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι παρακάτω υποψήφιοι που εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Ελεγκτικών Αρχών ως πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.
α. Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π. και Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα:
− μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του επίκουρου και άνω
− μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του λέκτορα και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση
− μέλη Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι. που ανήκουν στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή και άνω
− μέλη Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι. που ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση
− πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εκπαιδευτές ειδικοτήτων τροφίμων
β. Κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από αρμόδια όργανα ισοτιμιών, με κατεύθυνση ή εξειδίκευση στη διδακτική και κάποιον από τους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου ή κλάδου.

Άρθρο 8
Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Μητρώου ΕΦΕΤ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν:
α. Οι εκπαιδευτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους και για τρεις κατ’ ανώτατο όριο φορές.
β. Οι εκπαιδευτές που δεν έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διαθέτουν όμως τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.
γ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης τα μέλη διδακτικού επιστημονικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Τ.Ε.Ι. που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω εκπαιδευτές μετά την αξιολόγηση της αίτησης τους για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ εντάσσονται απευθείας στο ανάλογο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
2. Ο ΕΦΕΤ φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής των διαδικασιών πιστοποίησης. Οι χρόνοι
διεξαγωγής των εν λόγω διαδικασιών θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΕΤ και σύμφωνα με τις ανάγκες των Μητρώων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενημερώνονται από σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναφέρονται οι χώροι και οι ημερομηνίες διεξαγωγής.
3. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης αποστέλλουν στον ΕΦΕΤ φάκελο πιστοποίησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης
• Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοποιημένου από τον ΕΦΕΤ προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.
• Σχέδιο μικροδιδασκαλίας σε θέμα που επιθυμεί ο υποψήφιος συνοδευόμενο από το αντίστοιχο, έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό − που θα παρουσιαστεί ενώπιον της «Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ».
• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
4. Οι εκπαιδευτές στους οποίους δεν χορηγείται η πιστοποίηση, παραμένουν στο Μητρώο του ΕΦΕΤ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης σε επόμενη φάση, εντός του χρονικού διαστήματος των 24 μηνών κατ’ ανώτατο όριο και για τρεις συνολικά φορές από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.
5. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν εκ νέου σε κάθε επόμενη διαδικασία πιστοποίησης, εντός του οριζόμενου διαστήματος των 24 μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους υποβάλλουν στον ΕΦΕΤ φάκελο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία Πιστοποίησης.
Στην αίτηση αναφέρεται ότι πρόκειται για επανεξέταση.
• Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
• Σχέδιο μικροδιδασκαλίας όπως ορίζεται στο άρθρο 8.3.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και μετά την τρίτη κατά σειρά προσπάθεια ή έχουν παρέλθει 24 μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του και δεν έχει υποβάλλει καμία αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης, παραμένει στο Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
7. Ο ΕΦΕΤ συγκεντρώνει τους φακέλους πιστοποίησης και ελέγχει αρμοδίως την πληρότητα των φακέλων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
8. Στη συνέχεια, και σε χρόνο και χώρο που θα καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ θα διενεργείται η διαδικασία πιστοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον «Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών» και ομάδας συνυποψήφιων του, μιας υποδειγματικής μικροδιδασκαλίας, όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο μικροδιδασκαλίας που συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο πιστοποίησης.
Η διάρκεια της παρουσίασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών Πιστοποίησης προβλέπεται μαγνητοσκόπηση της διαδικασίας, η οποία καταχωρείται στον φάκελο πιστοποίησης του υποψηφίου.
9. Σύνθεση των Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
α. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ συγκροτούνται «Τριμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών» οι οποίες απαρτίζονται από:
• Τρεις υπαλλήλους του ΕΦΕΤ ή και εκπαιδευτές εκπαιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με τρόφιμα της ημεδαπής, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους.
β. Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών που συμμετέχουν στις Επιτροπές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ δεν έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν εκπαιδευόμενους τους οποίους έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών.
γ. Ο αρχαιότερος από τα μέλη προεδρεύει της Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών.
10. Έργο των Τριμελών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών
α. Έργο των επιτροπών πιστοποίησης εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, είναι η τελική επιβεβαίωση της κατοχής των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή. Ειδικότερα:
− Η τριμελής επιτροπή πιστοποίησης εκπαιδευτών αξιολογεί την επάρκεια του περιεχομένου της μικροδιδασκαλίας με βάση ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια ως προς τους παρακάτω άξονες:
• Στοχοθεσία και σαφήνεια του σχεδίου μικροδιδασκαλίας
• Συνάφεια περιεχομένου με τους εκπαιδευτικούς στόχους
• Σχέση ύλης − χρόνου
• Σαφήνεια χρήσης εννοιών και ορολογίας
• Σαφής χειρισμός προφορικού λόγου
• Γλώσσα σώματος και χρήση του χώρου
• Ορθή επιλογή, συνδυασμός και ευελιξία στην εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων
• Ενθάρρυνση − Συμμετοχικότητα
• Κατάλληλη χρήση εποπτικών − τεχνολογικών μέσων
β. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το Έντυπο
Αξιολόγησης της Μικροδιδασκαλίας. Στη συνέχεια συντάσσεται Εισηγητική Έκθεση, η οποία υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στην Εισηγητική Έκθεση αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και επιβεβαιώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας πιστοποίησης.
γ. Ο φάκελος πιστοποίησης, μετά το πέρας της συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:
• Τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοποιημένου από τον ΕΦΕΤ προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών (πλην των υποψηφίων που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης).
• Το σχέδιο και το συνοδευτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό της μικροδιδασκαλίας.
• Το έντυπο αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας.
• Την εισηγητική έκθεση της επιτροπής πιστοποίησης και
• Τη βιντεοταινία για κάθε υποψήφιο.
δ. Η Εισηγητική Έκθεση προωθείται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ προκειμένου να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1. της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Συγκρότηση Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
1. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τριμελών επιτροπών πιστοποίησης, εισηγείται τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψηφίου στο Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, το οποίο και αποφασίζει τελικά.
2. Τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα κοινοποιούνται με σχετική Βεβαίωση στους υποψήφιους και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (
www.efet.gr). Οι επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης εντάσσονται στο ανάλογο Μητρώο των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
3. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα:
• Το Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων
• Το Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών
4. Εκπαιδευτές που εντάσσονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και δεν συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στην υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ή αρχών ελέγχου εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της πιστοποίησης θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σύντομο πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να ανανεώσουν την ισχύ της πιστοποίησης τους, άλλως παύει ισχύουσα η πιστοποίηση τους.
5. Ο ΕΦΕΤ προκειμένου να ελέγχει τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, καλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν στον ΕΦΕΤ κάθε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξης τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ φάκελο με τη διδακτική τους εμπειρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση/κατάρτιση ανά πενταετία. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη διδακτική εμπειρία αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. Η αξιολόγηση της διδακτικής εμπειρίας θα γίνεται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο της 5 παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών Στοιχείων Εκπαιδευτών

1. Για την πληρέστερη ενημέρωση των στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ (Μητρώο και Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών) και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν τον ατομικό φάκελο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών.
2. Οι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Διαχείρισης Μεταβολών διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Ατομικών Στοιχείων
β. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Μητρώου Ένταξης
γ. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελματικής εμπειρίας
δ. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων
ε. Συμπλήρωση διδακτικής εμπειρίας
3. Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Αλλαγών Ατομικών Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e − mail κ.λ.π.) των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:
• Ο Εκπαιδευτής συμπληρώνει αίτηση διαχείρισης μεταβολών ατομικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας, στην οποία αναγράφει τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία.
Αποστέλλει τη συμπληρωμένη αίτηση ταχυδρομικώς ή και με φαξ στον ΕΦΕΤ μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΕΤ οπότε η αλλαγή αυτών των στοιχείων θα γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση της παραπάνω υπηρεσίας
• Η αίτηση εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα ή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ.
• Το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης διαχείρισης μεταβολών των προαναφερθέντων στοιχείων
καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του ΕΦΕΤ και η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (
www.efet.gr).
α. Η διαχείριση μεταβολών ατομικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία θα ρυθμίζεται διαφορετικά, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
4. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες στοιχείων (σημεία του 10.2, β−ε) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία διαχείρισης μεταβολών.
Ο εκπαιδευτής υποβάλλει στον ΕΦΕΤ:
• Αίτηση τροποποίησης ή συμπλήρωσης ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροποποιήσει συνοδευόμενη από όλα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της παρούσας απόφασης και για το Υπομητρώο που υποβάλλει την αίτηση.
• Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
5. Αίτημα διαχείρισης μεταβολών μπορεί να υποβάλλεται διαρκώς.
6. Η αίτηση παραλαμβάνεται από τον ΕΦΕΤ και προωθείται για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο Μητρώο που είναι ενταγμένος.
7. Το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. αποφασίζει μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (
www.efet.gr).

Άρθρο 11
Διαδικασία Διαγραφής από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ υποβάλλουν σχετική Αίτηση στον ΕΦΕΤ. Στη συνέχεια το αίτημα προωθείται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ, ο οποίος και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ., θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
2. Σε κάθε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ περί διαγραφής για οποιονδήποτε λόγο, εγγεγραμμένου από κάποιο Μητρώο του ΕΦΕΤ, η εν λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά το αντίστοιχο Μητρώο. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
3. Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από τα μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ επιθυμεί να επανενταχθεί, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, αίτηση και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, και 6 της παρούσας απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της παρούσας απόφασης, όπως όταν πρόκειται περί εντάξεως για πρώτη φορά, με τις εξής εξαιρέσεις:
α. Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ είχε παρακολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση του προγράμματος αυτού και
β. Στην περίπτωση που εκπαιδευτής έχει διαγραφεί από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε πιστοποίηση, δεν απαιτείται ούτε η εκ νέου υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για το Μητρώο, ούτε η εκ νέου παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης (άρθρο 7), ούτε η εκ νέου συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης (άρθρο 8), παρά μόνον η υποβολή σχετικού αιτήματος.
4. Διαγραφή ενός εκπαιδευτή από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ μπορεί επίσης να γίνει, με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ, όταν διαπιστωθεί ανάρμοστη ή αντίθετη, προς τους σκοπούς της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει θέσει ο ΕΦΕΤ, συμπεριφορά ή δράση που θίγει το κύρος του ΕΦΕΤ, ή κακή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού ή του τίτλου του εγγεγραμμένου στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 12
Λοιπές Διατάξεις
1. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά τη διαδικασία ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας για ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ που έχουν υποβληθεί μέχρι της έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης θα αξιολογηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 13
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved