ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Χιλιάδες ωρομίσθιοι εκπαιδευτές προσλαμβάνονται στα ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (24/9/07)

 

Αθήνα 24.9.2007, 22:26
Χιλιάδες εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία στα κατά τόπους δημόσια ΙΕΚ της αρμοδιότητάς του θα προσλάβει ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), για το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2007-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, να υποβάλουν έως 26 Σεπτεμβρίου 2007 σχετικές αιτήσεις σε όσα ΙΕΚ επιθυμούν και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πρόσκληση του ΙΕΚ, όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι λειτουργούσες ειδικότητες ανά εξάμηνο κατάρτισης, τα μαθήματα ανά ειδικότητα και εξάμηνο, τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά μάθημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΟΕΕΚ προσανατολίζεται να δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών, από το οποίο θα εξασφαλίζεται μελλοντικά το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ. Στο μητρώο θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα όσοι έχουν διδακτική εμπειρία στα ΙΕΚ, γεγονός που προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στις θέσεις ωρομισθίων, όπως είναι και αυτές που προκηρύσσονται αυτήν την περίοδο.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα ΙΕΚ. πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού - Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).

Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ Οδηγία 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 99/42/ΕΚ, 2005/36/ΕΚ, Τομεακές Οδηγίες κτλ). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. ΣΑΕΙ. ΣΕΑΤΕΚ, Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.ά.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.τ.λ.), είτε  Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ, τον ΟΕΕΚ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, νυν ΔΟΑΤΑΠ. τον ΟΕΕΚ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων ίων βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).

Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται.
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,  ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο δ του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν:
- Βεβαίωση της αρμόδιας Δ,Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος,
ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο δ του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Από τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του N. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του N. 2527/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί στο εαρινό εξάμηνο 2007 με το ΙΕΚ δεν χρειάζεται να επαναϋποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν στα φάκελο τους. Αρκεί η υποβολή της αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα. 

Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται: η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο ΙΕΚ, τα κοινωνικά κριτήρια. 

Μετά την ανάθεση των μαθημάτων οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν: 
-
Να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης, οι λοιπές υποχρεώσεις και η ωριαία αντιμισθία.
- Να προσκομίσουν τα εξής στοιχεία: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια ΔΟΥ και αριθμό μητρώου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ.
- Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 για τις συνολικές τακτικές, καθαρές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του N. 1326/83 (άρθρα 4, 5), N. 2303/95 και 2470/97 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.  

Ειδικότερα για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω διευθύνσεις και τηλέφωνα.

ΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1ο Ενιαίο Λύκειο, Καλλιθέας και Παπάγου 23, Τ.Κ. 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9763227.
2. ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Αγίας Σωτήρας 1, Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος, τηλ. 210 6216783.
3. ΙΕΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2ο ΤΕΕ, Ηρώων  Πολυτεχνείου 35 & Ερεχθείων 2, Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210 2691699.
4. ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ
6ο Ενιαίο Λύκειο, Μίνωος και Προόδου 1, Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω, τηλ. 210 5695608.
5. ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
Λ. Λεούση 1, Τ.Κ. 180 10 Αγ. Παρασκευή Αίγινας, τηλ. 22970 25381.
6. ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 Κυρίλλου και Πελίκα 7, Τ.Κ. 151 22 Μαρούσι, τηλ. 210 6233953.
7. ΙΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αναστάσεως και Παλαιολόγου, Τ.Κ. 164 52 Αργυρούπολη, τηλ. 210
9646240.
8. ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
4ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Παπαναστασίου και Μετσόβου, Κόκκινος Μύλος, Τ.Κ. 136 71 Αχαρνές, τηλ. 210 2384333.
9. ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ
Μουτούση 2, Τ.Κ. 166 72 Βάρη, τηλ. 210 9653266.
10. ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
2ο Ενιαίο Λύκειο Γαλατσίου, Πασσώβ 8, Τ.Κ. 111 46 Άνω Πατήσια, τηλ.
210 2231607.
11. ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αγαμέμνονος και Ιλίου 17, Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα, τηλ. 210 9643434.
12. ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1ο Ενιαίο Λύκειο Ελευσίνας, Αθηνάς 22, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210 5562031.
13. ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Βουλιαγμένης 521 και Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 163 41 Αθήνα, τηλ. 210 9953688.
14. ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μυστρά 23 & Έλλης, Τ.Κ. 187 57 Κερατσίνι, τηλ. 210 4009001.
15. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
3ο Ενιαίο Λύκειο Κηφισιάς, Πατρών και Κορίνθου, Τ.Κ. 145 64 Νέα Κηφισιά, τηλ. 210 6253118.
16. ΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
5ο Ενιαίο Λύκειο Κορυδαλλού, Σολωμού 2-4, Τ.Κ. 181 22 Κορυδαλλός, τηλ. 210 4960922.
17. ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, Παπαβασιλείου 36, Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο, τηλ. 22990 40670.
18. ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
1ο & 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων, Μουσείου 1, Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα, τηλ. 22960 81360.
19. ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, Κορίνθου και Χείρωνος, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2850916.
20. ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3ο Ενιαίο Λύκειο Ν. Ιωνίας, Δεμιρδεσίου 126, Τ.Κ. 142 33 Νέα Ιωνία, τηλ. 210 2712521.
21. ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΕΕ Ν. Σμύρνης, Αγ. Φωτεινής 2Α, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9310495.
22. ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Κινικίου 16 & Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. 184 50 Νίκαια, τηλ. 210 4253345.
23. ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πειραιώς 95, Μοσχάτο (Καμίνια), Τ.Κ. 185 41 Πειραιάς, τηλ. 210 4827660.
24. ΙΕΚ 2ο ΠΕΙΡΑΙΑ
Παν. Βλαχάκου 37 & Σαλαμίνος, Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, τηλ. 210 4614008.
25. ΙΕΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
1ο-2ο ΤΕΕ & Ενιαίο Λύκειο Περάματος, Δημοκρατίας & Μαρίας Κιουρί, Τ.Κ. 188 63 Ικόνιο Περάματος, τηλ. 210 4009771.
26. ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Χαλκίδος & Οδυσσέως, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι, τηλ. 210 5754988.
27. ΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδος & Τέρμα Ρίμινι, Τ.Κ. 124 62 Χαϊδάρι, τηλ.
210 5762255.
28. ΙΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ιωαννίνων & Παρνασσού Τ.Κ. 152 34 Χαλάνδρι, τηλ. 210 6800171.

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
ΤΕΕ Επανομής,  Ν. Σαρβάνη 2, Τ.Κ. 57 500 Επανομή Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 44960.
2. ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ
2ο ΤΕΕ  Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος, τηλ. 2310 709759.
3. ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ
Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο Θέρμης, Γοργοποτάμου, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, τηλ. 2310 461601.
4. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο
Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1, Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 539622.
5. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο
 Στρατηγού Μακρυγιάννη 20, Τ.Κ. 546 35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 272288.
6. ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΤΕΕ Κουφαλίων, Τέρμα Τζιβαροπούλου, Τ.Κ. 571 00 Κουφάλια, τηλ. 23910 54232.
7. ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΕΕ Λαγκαδά, 1ο χλμ Λαγκαδά προς Χρυσαυγή, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς,  τηλ.  23940 25951.  
8. ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 567 01 Νεάπολη, τηλ. 2310 600963.
9. ΙΕΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Μοναστηρίου 24, Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 556307.
10. ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο Σίνδου, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος, τηλ. 2310 795154.
11. ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2, Τ.Κ. 553 37 Τριανδρία, τηλ. 2310 949237.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved