ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
τέσσερις μόνιμες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2) (4/10/07)


Αθήνα 4.10.2007, 16:11
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (EEΔΙΠ - Κλάδος II), στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Οι θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

* Θέση 1η: Τίτλος: «Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες»
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
-
Κατοχή πτυχίου Π.E. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Π.E. Ηλεκτρονικών
- Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.E. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Π.E. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.E. Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας, με ειδικότητα Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην επεξεργασία σήματος στις τηλεπικοινωνίες.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα ληφθούν επίσης υπόψη:
-
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μαθήματα, όπως Σήματα και Συστήματα, Επεξεργασία Σήματος, Επεξεργασία Εικόνας, F.P.G.A.

* Θέση 2η: Τίτλος: «Δίκτυο Επικοινωνίας»
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
-
Κατοχή πτυχίου Π.E. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Π.E. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.E. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Π.E. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.E. Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα ληφθούν υπόψη:
-
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μαθήματα όπως Δίκτυα Επικοινωνιών Ι, II, Δίκτυα πρόσβασης ευρείας ζώνης, Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας, Τεχνικές προσομοίωσης Δικτύων Επικοινωνιών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.

* Θέση 3η: Τίτλος: «Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες»
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
-
Κατοχή πτυχίου Π.E. Πληροφορικής ή Π.E. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.E. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Π.E. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας με ειδικότητα Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Αναλογικά και Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα ληφθούν υπόψη:
-
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μαθήματα όπως Επικοινωνίες Ι και II καθώς και τεχνική υποστήριξη στο εργαστήριο «Ψηφιακών Επικοινωνιών».

* Θέση 4η: Τίτλος: «Ασύρματες και Κινητές Τηλεπικοινωνίες»
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη τη παραπάνω θέσης είναι:
-
Κατοχή πτυχίου Π.E. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.E. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Π.E. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας με ειδικότητα ασύρματες και κινητές επικοινωνίες της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
- Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στα Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιών, όπως RF και κεραίες.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα ληφθούν επίσης υπόψη:
-
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναλάβει μεταξύ άλλων φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις σε μαθήματα όπως Ασύρματες Ζεύξεις, Θεωρία και Τεχνολογία Κεραιών, Σύγχρονα Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών, Ραντάρ, καθώς και τεχνική υποστήριξη στο εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών.

Δικαιολογητικά
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως 16 Νοεμβρίου 2007.
-
Αίτηση
- Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα αντίτυπα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
-  Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών είναι από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού υποβάλλεται και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.
Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
- Πιστοποιητικό τύπου A' του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
To κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

To Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα κατατεθούν μόνο από τους υποψηφίους που θα επιλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τέρμα Καραϊσκάκη, T.Κ. 22100, Τρίπολη, τηλ.: 2710-372163, 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved