ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
5 ωρομίσθιοι εκπαιδευτές σε Αργολίδα, Λακωνία, Ευρυτανία (5/10/07)


Αθήνα 5.10.2007, 19:46
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες ΙΙ»,
επαναπροκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών για το παραπάνω πρόγραμμα.

- 3 θέσεις για το νομό Αργολίδας
- 1 θέση για το νομό Λακωνίας
- 1 θέση για το νομό Ευρυτανίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, τμημάτων σχετικών με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας Σε περίπτωση πτυχίων που αποκτήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοιεπιλέγονται από αρμόδιες επιτροπές του ΙΔΚΕ σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και θα αξιοποιηθούν στα τμήματα μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση της περιοχής.Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης.

Ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης (Μοριοδότηση) με την 1643/17-5-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ορίζονται τα παρακάτω:

Α Σπουδές - Επιμόρφωση: 35  
Α1 Τίτλοι Σπουδών  22 
Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 8
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο Ελληνικού ΑΕΙ) σε αντίστοιχο αντικείμενο ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 3
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση (Master ή ισότιμο Ελληνικού ΑΕΙ) σε άλλο αντικείμενο 2
Διδακτορικό σε αντίστοιχο αντικείμενο ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 6
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 4
Δεύτερο Πτυχίο 3
Δεύτερο Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 2
Α2 Δια Βίου Επιμόρφωση 6 
Από 25 – 99 ώρες 1
Από 100-200 ώρες 2
Άνω των 200 ωρών 3
Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης 1
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια (0,2 ανά συνέδριο με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2
Α3 1δ. Ξένες Γλώσσες (Με Πιστοποίηση) 4 
1η Γλώσσα Επιπέδου Lower 1
1η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency 2
2η Γλώσσα Επιπέδου Lower 1
2η Γλώσσα Επιπέδου Proficiency 2
Α4 Νέες Τεχνολογίες 3 
Με πιστοποίηση 3
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση της ΓΓΕΕ ή άλλου Δημόσιου Φορέα διάρκειας 25 – 99 ώρες 1
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Πιστοποίηση της ΓΓΕΕ ή άλλου Δημόσιου Φορέα διάρκειας άνω των 100 ωρών 2
Β. Διδακτική και Επαγγελματική Εμπειρία 28  
Β1 Διδακτική Εμπειρία 22 
Τυπική Εκπαίδευση (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6
Δομές διά βίου Εκπαίδευσης (0,5 μόρια ανά 50 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 8
Δομές διά βίου Κατάρτισης (0,5 μόρια ανά 100 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4
Άλλες δομές Εκπαίδευσης (0,5 μόρια ανά 50 ημέρες εργασίας με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4
Β2 Επαγγελματική Εμπειρία  6 
Σχετική με Διά βίου Εκπαίδευση (0,2 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 5) 5
Άλλο (0,05 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων 1) 1
Γ. Συγγραφικό Έργο – Δημοσιεύσεις - Εισηγήσεις σε Συνέδρια, Σεμινάρια 17  
Συγγραφή βιβλίων ( 4 μόρια ανά βιβλίο με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 8
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (2 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6
Εισηγήσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια (1 μόριο ανά εισήγηση με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 3
Δ Συνέντευξη 20  
 Επικοινωνιακή ικανότητα, Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα, Συνεργατικότητα, Διαθεσιμότητα   
 Σύνολο 100  

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτές θα κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσα στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 30/06/2008, ημερομηνία λήξης του έργου και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτών, με βάση την υπ’ αριθμ. 1908/25-05-2005 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ανά κατηγορία ορίζεται ως εξής:

- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικών ειδικοτήτων με το αντικείμενο με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 16 Ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 17 Ευρώ
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με MSc σχετικών ειδικοτήτων με το αντικείμενο με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 18 Ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 19 Ευρώ
- Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Phd σχετικών ειδικοτήτων με το αντικείμενο με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 20 Ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών: 21 Ευρώ
- Λέκτορες Πανεπιστημίων με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 22 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 23 Euro
- Επίκουροι Καθηγητές Πανεπιστημίων – Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 24 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 25 Euro
- Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων - Καθηγητές Τ.Ε.Ι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 26 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 27 Euro
- Καθηγητές Πανεπιστημίων με εμπειρία μέχρι και 10 έτη: 28 Euro, με εμπειρία  μεγαλύτερη των 10 ετών: 30 Euro

Σε όλες τις παραπάνω αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (αναλογία εργαζομένων), για τις περιπτώσεις εκπαιδευτών που η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη ή τυχόν επιδόματα, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκπαίδευση. Επί του ποσού της ωριαίας αποζημίωσης που δικαιούνται οι εκπαιδευτές θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν πρωτότυπες έντυπες αιτήσεις υποψηφιότητας ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με επισυναπτόμενα και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων και βεβαιώσεών τους στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα, Τ.Κ. 111 43, τηλ. 2102114267).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
www.ideke.edu.gr (προκηρύξεις) και τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με fax ή e-mail καθώς και αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά ή αιτήσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη έντυπη αίτηση. Επίσης αιτήσεις που έχουν πλέον της μιας επιλογής νομού αναγραφόμενη στην ίδια αίτηση ή πολλαπλές αιτήσεις του ίδιου υποψηφίου για διαφορετικούς νομούς.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 22/10/07 και ώρα 14.00 (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά). Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται αποδεκτή έστω και ταχυδρομικά (η ημερομηνία του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκρισης του τροποποιημένου ΤΔΕ του έργου, το ΙΔΕΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη διαδικασία επιλογής σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται ή ακόμα και τη σύμβαση των αναδόχων που τυχόν θα έχουν επιλεγεί.

Τα αποτελέσματα των επιλογών δημοσιοποιούνται με καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του ΙΔΕΚΕ (www.ideke.edu.gr) και παράλληλα γίνεται ανάρτησή τους σε πίνακα στα γραφεία του ΙΔΕΚΕ για διάστημα τριών ημερών από την έκδοσή τους. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΙΔΕΚΕ μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των τριών πλήρων ημερών, αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα καθώς και στα γραφεία του ΙΔΕΚΕ. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.
Πληροφορίες: τηλ. 2102584804, ώρες 10.00-14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved