ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
16 ωρομισθιοι καθηγητές στη Σχολή Θαλαμηπόλων (16/10/07)


Αθήνα 16.10.2007, 13:20
Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2007 – 2008 στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων προτίθεται να προσλάβει ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων.

1. Μέχρι τέσσερις Αρχιθαλαμηπόλους Ε.Ν., για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις.
2. Μέχρι τέσσερις καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας, για το μάθημα Αγγλικά (Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και ελλείψει αυτού Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan με επάρκεια και άδεια διδασκαλίας).
3. Μέχρι τρεις καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας, για το μάθημα Γαλλικά (Πτυχιούχοι Γαλλικής Φιλολογίας και ελλείψει αυτού κάτοχοι επάρκειας διδασκαλίας).
4. Μέχρι δύο καθηγητές Φιλόλογοι, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία – Γεωγραφία).
5. Μέχρι δύο Πλοίαρχους Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις.
6. Ένα Βιολόγο, για το μάθημα Υγιεινής.

Οι υποψήφιοι καθηγητές πρέπει να έχουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα προσόντα, κατάλληλα πιστοποιημένα με τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ή θεωρημένα αντίγραφά τους:
1. Για την ειδικότητα του Πλοιάρχου Α΄ και Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν. κατάλληλο πιστοποιητικό αντίστοιχης ειδικότητας Εμπορικού Ναυτικού.
2. Για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, με επάρκεια και άδεια διδασκαλίας.
3. Για τους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας και ελλείψει κάτοχοι επάρκειας και άδειας διδασκαλίας για την αντίστοιχη ειδικότητα.
4. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες Πτυχίο Ανώτατης Σχολής.

Οι κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν ισοτιμία – αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο Αρχή.
Υποψήφιοι που έχουν και θαλάσσια ή επαγγελματική (κατά περίπτωση) και διδακτική προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών θα αθροίζονται τα έτη της θαλάσσιας ή επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας.
Συνεκτιμάται η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

Η επαγγελματική δραστηριότητα, όπου αυτή απαιτείται, αποδεικνύεται:
α. Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 ή σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα απαιτείται:
(i) Είτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και την χρονική διάρκεια της παροχής της.
Αν από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, απαιτείται:
- Βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. Εάν δεν υφίσταται πλέον ο εργοδότης αρκεί η προαναφερόμενη Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
(ii) Είτε δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
γ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται:
(i) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
(ii) Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
(iii) Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας.
Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούμενη εξειδικευμένη εμπειρία.

Εκτός των άλλων απαιτουμένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών απαιτείται η προσκόμιση και των παρακάτω:
1) Αίτηση συμμετοχής
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ναυτικού φυλλαδίου, προκειμένου για εν ενεργεία Ναυτικούς «σελίδα με στοιχεία ναυτικού και τελευταία απόλυση».
4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει:
α) Εάν είναι συνταξιούχος και από ποίο φορέα λαμβάνει σύνταξη ή εάν είναι εργαζόμενος και που απασχολείται.
β) Εάν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ότι δεν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.
γ) Εάν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί τη Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για στέρηση – ότι δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε – ότι δεν έχει, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) Ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1256/82 περί πολυθεσίας, καθώς και σε αυτές του άρθρου 35 του Ν. 2683/99.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Nα είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.
β) Να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση
www.Ekepis.gr ). Κατ΄εξαίρεση και μέχρι την 31/12/2007 θα μπορούν να διδάσκουν με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΠΙΣ και οι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 4.8 της αριθμ. 113613/2006 (ΦΕΚ 1700 Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων και σε ποσοστό έως 40% του συνόλου των διδακτικών ωρών του εκάστοτε προγράμματος κατάρτισης.
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγρ. (γ) του παρόντος μεριμνά η οικεία Σχολή.

Τρόπος κατάταξης υποψηφίων:
Επί υποψηφίων που έχουν θαλάσσια ή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία, για την τελική αξιολόγηση και επιλογή αυτών θα αθροίζονται τα έτη της θαλάσσιας ή επαγγελματικής και διδακτικής προϋπηρεσίας.
Οι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου κατάλληλου πιστοποιητικού, θα προηγούνται στη σχετική σειρά κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της ειδικότητάς τους, των κατόχων του αντίστοιχου διπλώματος Ε.Ν.
Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα δίδεται βαρύτητα και στο κοινωνικό κριτήριο της ανεργίας.
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνον εάν δεν επαρκούν οι λοιποί υποψήφιοι όλων των βαθμίδων.
Η παράλληλη απασχόληση του ιδίου υποψηφίου σε περισσότερες της μίας σχολής, η οποία εποπτεύεται από το ΥΕΝ, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι στην εν λόγω Σχολή.
Υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί για κάλυψη μίας θέσης σε ένα μάθημα δύναται να προσλαμβάνονται σε θέση και άλλης ειδικότητας (εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση) μόνο σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων.

 Αν από τα πιστοποιητικά τους {αντίγραφο μητρώου γενικής χρήσης και (οι άνδρες) Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α}, τα οποία αυτεπαγγέλτως εκδίδονται από την Υπηρεσία, προκύπτουν στοιχεία διαφορετικά από αυτά που έχει αρχικά δηλώσει ο υποψήφιος στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, δεν υπογράφεται η σύμβαση εργασίας και προσλαμβάνεται ο επόμενος υποψήφιος από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης να υποβάλλουν στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (Ευριπίδου 33, Πειραιάς), αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-4220713, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr. Για πληροφορίες αναφορικά με την εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-3403256, 3403200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.Ekepis.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved