ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
3 μόνιμες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (7/10/07)


Αθήνα 17.10.2007, 22:15
Δύο μόνιμες θέσεις ΕΕΔΙΠ και μία ΕΤΕΠ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, προκηρύσσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

* Οι δύο θέσεις ΕΕΔΙΠ είναι οι εξής:
-
1 θέση ΠΕ κλάδου με αντικείμενο: «Οργάνωση Κλειστών Χώρων Αθλησης - Γυμναστηρίων».
- 1 θέση ΠΕ κλάδου με αντικείμενο: «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Λογιστική».
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
• Για την πρώτη θέση:
1) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος ΤΕΦΑΑ ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2) Τριετής τουλάχιστον εκπαιδευτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
• Για την δεύτερη θέση:
1) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με την ειδικότητα ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων θα γίνει με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων, συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
2. Τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (Ελληνική ιθαγένεια, τόπος και τρόπος κτήσεως).

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους της ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
6. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου, τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
8. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου, ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής εκλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Λυσάνδρου 3, Τ.Κ.: 23100, Σπάρτη) τηλ: 27310−89660−662.

Η θέση ΕΤΕΠ
Η θέση ΕΤΕΠ είναι στη ΔΕ κατηγορία
με αντικείμενο: «Τεχνικός Υποστήριξης Η/Υ και Δικτύων».

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1) Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασσικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου σχολείου.
2) Γνώσης χειρισμού Η/Υ.
3) Διετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή συνδυασμό αυτών.
4) Θα εκτιμηθεί η γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής).
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων (2) και (3) θα γίνει με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων, συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
2. Τίτλους σπουδών (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (Ελληνική ιθαγένεια, τόπος και τρόπος κτήσεως).
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους της ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρηση.
6. Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου, τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
8. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου, ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής εκλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Λυσάνδρου 3, Τ.Κ.: 23100, Σπάρτη) τηλ: 27310−89660−662.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved