ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
14 ειδικές θέσεις μόνιμου προσωπικού σε Πανεπιστήμια (14/11/07)


Αθήνα 14.11.2007, 21:35
Καμιά ανάμιξη δεν έχει το ΑΣΕΠ στην πλήρωση των παρακάτω 14 ειδικών θέσεων τακτικού προσωπικού που προκηρύσσουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά μην ψάξετε να βρείτε αντικειμενικά κριτήρια επιλογής.

Πρόκειται για ειδικές θέσεις επί θητεία, ουσιαστικά όμως για θέσεις μόνιμου προσωπικού. Την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιήσουν επιτροπές που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό στα δύο Πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά στις αντίστοιχες Γραμματείες, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων στον Τύπο.

Οι θέσεις ανά Πανεπιστήμιο και οι λοιποί όροι πλήρωσής τους έχουν ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
* 3 θέσεων ΕΤΕΠ, κατηγορίας Δ.Ε. με εισαγωγική βαθμίδα Ε’ για την προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής (Μ.Ασίας 75 − Γουδί − τηλ.: 210−7462045).

Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων είναι:
1. Απολυτήριο Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή Ι.Ε.Κ. ή άλλου ισοτίμου Σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών φύλλων και γ) Υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Διετή επαγγελματική δραστηριότητα σε Αιματολογικό, Μικροβιολογικό ή άλλο Εργαστήριο.
Η γνώση Αγγλικής Γλώσσης θα συνεκτιμηθεί για την επιλογή.
Ο τρόπος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων θα γίνει με συνέντευξη από τριμελή επιτροπή.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα − βεβαίωση προϋπηρεσίας.
3. Τίτλοι σπουδών.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
4. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως, από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
6. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας, από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου γραφείου στρατολογικού γραφείου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 Θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι για τη διδασκαλία των Αγγλικών στα Τμήματα του Ιδρύματος.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας είναι:
α) Η κατοχή Πτυχίου A.E.I. Αγγλικής Φιλολογίας.
β) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση καλούνται να καταθέσουν στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:
1. Αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τριάντα εννέα (39) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τις τυχόν δημοσιεύσεις ή μονογραφία.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
7. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Αναζητείται από την υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοινεία 6, 7, 8 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσρας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 2  θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π Τ.Ε με εισαγωγικό βαθμό
Δ΄ για την «υποβοήθηση του εκπαιδευτικού, εργαστηριακού, και διοικητικού έργου των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή Πτυχίου ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) της ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2. Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής με τη ειδίκευση.
3. Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία ενός έτους σε σχετικό με το προκηρυσσσόμενο αντικείμενο.

Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, και επιπλέον προσόντα π.χ. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ κ.λπ. θα συνεκτιμηθούν.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3) Να είναι υγιείς.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Βιογραφικό σημείωμα (σε 4 αντίτυπα) που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄). Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 5, 6 και 7 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής εκλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου (Πάρκο Αγίου Δημητρίου ΤΚ50100 Κοζάνη, τηλ. 24610-56500 και 56502 9:00 με 13:00).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. ΔΕ με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ με αντικείμενο: «Κόσμημα» στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
- 1 θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. ΔΕ με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ με αντικείμενο την «Οργάνωση των Εικαστικών Εργαστηρίων» στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:

Για τη θέση Α΄:
1. Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών − Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου σχολείου της ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2. Γνώση χρησιμοποίησης οργάνων, μηχανών, εργαλείων, σχετικών με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης.
3. Διετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους.

Για τη θέση Β΄:
1. Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνακών−Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου σχολείου της ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2. Γνώση οργάνων, μηχανών, εργαλείων σχετικών με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης.
3. Διετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφείς κλάδους.

Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία των υποψηφίων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να καταλάβουν κάποια θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
8. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Αναζητείται από την υπηρεσία).
9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιγεία 6, 7 και 8 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 θέση Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του κλάδου Ι για τη διδασκαλία του Ελευθέρου Σχεδίου στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1. Η κατοχή πτυχίου Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της ημεδαπής ή ομοταγών της Αλλοδαπής.
2. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν 5−10 έργα τους, σχετικά με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, σε φωτογραφική ή ψηφιακή μορφή.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν κάποια θέση, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I., του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε εννέα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα δήμου ή κοινότητας και περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου (τύπου Α΄). Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I, ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 3, 4, 5 και 6 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής εκλογής.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, Κατηγορίας ΠΕ, με πενταετή θητεία και εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με ειδικότητα τη διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (η θέση ανήκει στο Τμήμα).

Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, Κατηγορίας ΠΕ, με πενταετή θητεία και εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ είναι:
α) Κατοχή πτυχίου A.E.I, βουλγαρικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Παιδαγωγικών Σχολών από το οποίο θ’ αποδεικνύεται η άριστη γνώση και χρήση της βουλγαρικής γλώσσας.
β) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τ’ ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα καθορίζεται η θέση, για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα από το ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν έχουν εκδοθεί από Ιδρύματα της Αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δεκαπέντε (15) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
6. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης στρατιωτικών τους υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 6 και 7 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται ν’ απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών στο τηλέφωνο: 23850 55200.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, Κατηγορίας ΠΕ, με πενταετή θητεία και εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με ειδικότητα τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (η θέση ανήκει στο Τμήμα).

Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, Κατηγορίας ΠΕ, με πενταετή θητεία και εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ είναι:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Παιδαγωγικών Σχολών από το οποίο θα αποδεικνύεται η άριστη γνώση και χρήση της ρωσικής γλώσσας.
β) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο της
προκήρυξης αυτής, τ’ ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα καθορίζεται η θέση, για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα από το ΔΟ.Α.Τ.Α.Π. πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν έχουν εκδοθεί από Ιδρύματα της Αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δεκαπέντε αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
6. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης στρατιωτικών τους υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 6 και 7 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται ν’ απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών στο τηλέφωνο: 23850-55200.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 Θέσης ΕΕΔΙΠ κλάδου II για τις ανάγκες εκτέλεσης εργαστηριακού / εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων σχετικά με το «εργαστήριο αγωγής για το βιβλίο» της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης ΕΕΔΙΠ κλάδου II, ΠΕ κατηγορίας είναι:
α) Η κατοχή Πτυχίου A.E.I. σχετικού με τη διδασκαλία του αντικειμένου.
β) Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τριάντα εννέα (39) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τις τυχόν δημοσιεύσεις ή μονογραφία.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
8. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Αναζητείται από την υπηρεσία).
9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά ιαε στοιγεία 6, 7, 8 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους −μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π ΔΕ με εισαγωγικό βαθμό Ε’ για Διοικητική και Εργαστηριακή υποστήριξη του εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Αυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου Σχολείου.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ επεξεργασίας κειμένου και χρήσης διαδικτύου.
3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχι− στον δύο ετών σε συναφές αντικείμενο.

Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:
1. Αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε είκοσι ένα (21) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
4. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή τις τυχόν δημοσιεύσεις ή μονογραφία.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής.
6. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους την Ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
8. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Αναζητείται από την υπηρεσία).
9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6,7.8 θα κατατεθούν μόνο από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 1 θέσης Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του κλάδου II για τις ανάγκες εκτέλεσης εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία − Πρακτική Ασκηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάληψη της παραπάνω θέσης είναι:
i) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο (πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής).
ii) Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I., του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δέκα οκτώ αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου εκλεκτορικού σώματος.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα δήμου ή κοινότητας και περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου (τύπου Α΄).

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I, ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 3, 4, 5 και 6 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής εκλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας, τηλ.: 23850-55100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved