ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις ΕΤΕΠ σε ΑΕΙ (20/12/07)

Αρ. Φύλλου 1042
13 Δεκεμβρίου 2007
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκήρυξη για πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων
Ε.Τ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.7.1982 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13
παρ. 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ. Α΄).
β) Τις διατάξεις των π.δ. 509/1983 (ΦΕΚ 195/30.12.1983
τ.Α΄), 484/1984 (ΦΕΚ 173/13.11.1984 τ.Α΄), 107/1986 (ΦΕΚ
40/9.4.1986 τ.Α΄) και π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999
τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνο−
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του
χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α΄/
20.9.2002) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρ−
χές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προ−
σλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
ε) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/959115π.ε./Β2 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ
με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π.
στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας
και Στερεάς Ελλάδος».
στ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/444/19130/18.9.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’
αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ.
ζ) Την υπ’ αριθμ. 1397/2007 απόφαση (ΦΕΚ 826/25.5.2007
τ. Β΄) «Κατανομή θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανε−
πιστημίου Στερεάς Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς
Ελλάδος και στα Τμήματα «Πληροφορικής με Εφαρ−
μογές στη Βιοϊατρική» και Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης».
η) Την υπ’ αριθμ. 52/4.5.2007 απόφαση της συνεδρί−
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδος, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε:
Α. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π κατηγορίας ΠΕ, για την διαχεί−
ριση δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών στο Πανεπι−
στήμιο Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με
θητεία πενταετή, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος
(με έδρα τη Λαμία).
Β. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας TE, για την διαχεί−
ριση δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών στο Πανεπι−
στήμιο Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με
θητεία πενταετή, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος
(με έδρα τη Λαμία).
Γ. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΔΕ, για την τεχνική
υποστήριξη των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων στο
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμί−
δα Ε΄ με θητεία πενταετή, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς
Ελλάδος (με έδρα τη Λαμία).
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση
των θέσεων αυτών είναι:
Για την θέση Α΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ σχετικό με το αντικείμενο.
ββ) Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
γγ) Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές
σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγ−
γελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.
Για την θέση Β΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Πληροφορικής.
ββ) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής με
την ειδίκευση.
γγ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική πείρα σε συναφές
αντικείμενο.
• Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές
σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγ−
γελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών
θα συνεκτιμηθεί.
Για την θέση Γ΄:
αα) Κατοχή απολυτηρίου γενικού ή κλασικού ή τεχνι−
κού επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου
σχολείου. Θα προσμετρηθεί Δίπλωμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικότητας Τεχνικού Συστημάτων Τη−
λεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας.
ββ) Γνώση λειτουργικών συστημάτων Η/Υ και τηλεπι−
κοινωνιακών συστημάτων.
γγ) Διετής επαγγελματική δραστηριότητα σε συνα−
φείς κλάδους (θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9167
κέντρα διαχείρισης δικτύων και επικοινωνιών σε Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα).
− Επιπλέον προσόντα που θα αξιολογηθούν για τις
ανωτέρω θέσεις είναι συστατικές επιστολές, ειδικότε−
ρα από φορείς που έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και
προκύπτει εμπειρία του/της στο σχετικό αντικείμενο.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιο−
λογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την
αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα
προσόντα να υποβάλουν, στο Τμήμα Προσωπικού του
Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδος, (Σκληβανιώτη 8, 35100
Λαμία, τηλ: 2231066700) και μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημο−
σίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση
υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
στοιχεία και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση.
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν
χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόμιμες
βεβαιώσεις ισοτιμίας τους).
3. Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε (5) τουλάχιστον
αντίτυπα.
4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, από τα
οποία να προκύπτει η επαγγελματική προϋπηρεσία.
5. Συστατικές επιστολές, ειδικότερα από φορείς που
έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και προκύπτει εμπειρία
του/της στο σχετικό αντικείμενο.
Για τον υποψήφιο που θα εκλεγεί για διορισμό, θα
αναζητηθούν τα παρακάτω:
Ι. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας από το οποίο θα
προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνι−
κής ιθαγένειας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Προκειμένου
για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.
ΙΙ) Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπής, το οποίο θα
υποβάλλει ο υποψήφιος.
ΙΙΙ) Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση
για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αυ−
τεπάγγελτη αναζήτηση).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητι−
κό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του
Πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδος, (Σκληβανιώτη 8, 35100
Λαμία, αρμ. Ζυγούρη, τηλ.: 2231066700).
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑΣ
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0200 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη γ ια την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π.
(κλάδου II) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2817/
2000.
β) Τις διατάξεις των π.δ. 394/1983, και 509/1983.
γ) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/95915 π.ε./Β2/7.3.2007 έγγραφο
του ΥΠΕΠΘ.
δ) Την υπ’ αριθμ. 73/1.6.2007 συνεδρία της Διοικούσας
Επιτροπής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Την υπ’ αριθμ. 19/12.7.2007 απόφαση της Προσωρινής
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών, αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του κλάδου II
για τις ανάγκες εκτέλεσης εφαρμοσμένου διδακτικού
έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στην εργαστη−
ριακή υποστήριξη του Αντικείμενου της Ηλεκτρονικής
και Μικροτεχνολογίας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάληψη της
παραπάνω θέσης είναι:
i) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικού με το αντικεί−
μενο που αφορά το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο,
(της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής)
ii) Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική
προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα
προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παρα−
πάνω θέση, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμή−
ματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο, μαζί με την αίτηση, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
(Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας).
9168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε δέκα οκτώ (18) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του
οικείου εκλεκτορικού σώματος.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα δήμου ή κοι−
νότητας και περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γρα−
φείου (τύπου Α΄).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά 3, 4, 5 και 6 θα κατατεθούν από
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής εκλογής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τηλ: 2461056600.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0200 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμ. 18
Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσεως Ειδικού Διδακτι−
κού Προσωπικού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Tο άρθρο 13 παρ. 1α και 2α και β του ν. 3432/2006,
«Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
β) Tο άρθρο 8 παρ. 4 του αυτού νόμου,
γ) Tην υπ’ αριθμ. 99927/Β1/29.9.2006/κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγραμματισμός πλή−
ρωσης θέσεων προσωπικού στις Ανώτατες Εκκλησια−
στικές Ακαδημίες», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1504/Β΄/
12.10.2006,
δ) Το υπ’ αριθμ. 12697/Β1/1.2.2007 «Αξιολόγηση του Προ−
γράμματος Ιερατικών Σπουδών» έγγραφο του ΥΠΕΠΘ,
ε) Τις προβλέψεις του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «Διο−
ρισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στη Δημόσια Διοίκηση»,
στ) Το π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.... του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»,
ζ) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Έλεγχος των δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,
η) Την ανάγκη εύρυθμης πρώτης λειτουργίας της
ΑΕΑΘ από 1.9.2007, μετά την υπ’ αριθμ. 9918/B1/26.1.2007
«΄Εναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις ΑΕΑ το
ακαδημαϊκό έτος 2007−2008» απόφαση της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
θ) το με αριθμό 8/21.2.2007 πρακτικό της Διοικούσας
Επιτροπής της ΑΕΑΘ, θέμα 5°, «Καθορισμός γνωστικού
αντικειμένου για πλήρωση θέσεως ειδικού διδακτικού
προσωπικού (ΕΔΙΠ)».
ι) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/473/27935/17.10.2007
εγκριτική απόφαση, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε την πλήρωση μίας (1) θέσεως ειδικού
διδακτικού προσωπικού (ΕΔΙΠ) της ΑΕΑΘ στη διδασκα−
λία της Γαλλικής γλώσσας:
Η υπό προκήρυξη θέση καλύπτει τη διδασκαλία ειδικού
διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη
διδασκαλία του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας, η
οποία καλύπτει πλήρη κλάδο σπουδών της Ακαδημίας
με εύρος αναγνωρισμένης ειδικότητας και περιέχει δι−
δακτέο μάθημα που περιλαμβάνεται στα Προγράμματα
Σπουδών της Ακαδημίας, το οποίο σήμερα δεν καλύ−
πτεται από το υπάρχον προσωπικό.
Η δαπάνη σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 14.318€ (δε−
κατέσσερις χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ) και θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (φορέας
19/250, ΚΑΕ ομάδας 0200) σύμφωνα με το ως ανωτέρω
υπό στοιχεία γ) μνημονευόμενο.
Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της ανωτέρω θέσεως
πρέπει να έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2β (αα και ββ) του ν. 3432/
2006 ήτοι: «Πτυχίο Ιδρύματος ή Σχολής Ανώτατης Εκ−
παίδευσης, σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας,
συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή εάν δεν υπάρχουν υπο−
ψήφιοι με διδακτορικό δίπλωμα, συναφές μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης ή εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με
συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, τριετής τουλάχιστον εκ−
παιδευτική ή επαγγελματική προϋπηρεσία, σε πεδίο
σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο» και κατά
την πρόβλεψη του άρθρου 8 παρ. 4 του αυτού νόμου
«τα γενικά προσόντα που ορίζονται από τον Υπαλληλικό
Κώδικα και τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού 5/1978
(ΦΕΚ 48/Α΄)».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακα−
δημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΙ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9169
ΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) σε οκτώ (8) τουλάχιστον
αντίγραφα.
3. Βιογραφικό σημείωμα σε εννιά (9) τουλάχιστον αντί−
τυπα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές
και την επιστημονική δραστηριότητά τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε έξι (6) αντίτυπα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δύο
(2) αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοι−
νότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεν−
νήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της Ελληνικής ιθαγένειας, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την
Υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ για τους άρρενες υποψηφίους (αυτεπάγγελτη
αναζήτηση). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπο−
βολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υπο−
ψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να
δεσμευθεί ότι θα το προσκομίσει, πριν από την έκδοση
της υπουργικής πράξης διορισμού του.
9. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέ−
πει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψήφιους
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της
σχετικής διαδικασίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους−
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υπο−
βληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και
πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυ−
μνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (Φορέας 19−250, ΚΑΕ ομάδας
0200).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


Αρ. Φύλλου 1046
14 Δεκεμβρίου 2007
Αριθμ. 1439
Προκήρυξη για πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων
Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.7.1982 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13
§ 1 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των π.δ. 394/1983 (ΦΕΚ 145/11.10.1983
τ.Α΄) και π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 134/99 (ΦΕΚ 132/29.6.1999 τ.
Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνο−
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του
χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/20.9.2002
τ.Α΄) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλή−
ψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
ε) Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11.4.2003
τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του π.δ. 84/2004 (ΦΕΚ 65/2.3.2004 τ.Α΄) «Ίδρυση
Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας».
στ) Το υπ’ αριθμ. Φ. 131.1/959115 π.ε./Β2 έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Κατανομή θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και
Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής Μα−
κεδονίας και Στερεάς Ελλάδος».
ζ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/444/19130/18.9.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της υπ’ αριθμ.
55/1998 ΠΥΣ.
η) Την υπ’ αριθμ. απόφαση 1397/2007 (ΦΕΚ 826/25.5.2007
τ.Β΄) «Κατανομή θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπι−
στημίου Στερεάς Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς
Ελλάδος και στα Τμήματα «Πληροφορικής με Εφαρ−
μογές στη Βιοϊατρική» και Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης».
θ) Την από 5.9.2007 απόφαση της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές
στη Βιοϊατρική.
ι) Την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 55/7.9.2007
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδος, προκηρύσσουμε:
Α. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π κατηγορίας ΠΕ, για την διαχεί−
ριση δικτύων και Συστημάτων Υπολογιστών στο Τμήμα
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πα−
νεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμίδα
Δ΄ με θητεία πενταετή.
Β. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας TE Βιβλιοθηκονό−
μων, για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στο Τμήμα Πλη−
ροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπι−
στημίου Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ’
με θητεία πενταετή.
Γ. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας TE Ιατρικών Ορ−
γάνων, για τα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορι−
κής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου
Στερεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με θητεία
πενταετή.
Δ. Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας TE Ηλεκτρονικής
για τα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής με
Εφαρμογής στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στε−
ρεάς Ελλάδος, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ’ με θητεία
πενταετή.
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση
των θέσεων αυτών είναι:
Για την θέση Α΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ σχετικού με το αντικείμενο.
ββ) Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
γγ) Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες
υπηρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές
σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγ−
γελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.
Για την θέση Β΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Βιβλιοθηκονόμων.
ββ) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής με
την ειδίκευση.
γγ) Αναγνωρισμένη τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελ−
ματική πείρα σε συναφές αντικείμενο.
Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπη−
ρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπου−
δές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από συνδυασμό
αυτών θα συνεκτιμηθεί.
Για την θέση Γ΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Ιατρικών Οργάνων.
ββ) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής με
την ειδίκευση.
γγ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική πείρα σε συναφές
αντικείμενο.
Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπη−
ρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπου−
δές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελ−
ματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών θα
συνεκτιμηθεί.
Για την θέση Δ΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ Ηλεκτρονικής.
ββ) Γνώση στοιχείων ξένης ορολογίας σχετικής με
την ειδίκευση.
γγ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική πείρα σε συναφές
αντικείμενο.
Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπη−
ρεσίες η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπου−
δές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελ−
ματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών θα
συνεκτιμηθεί.
Επιπλέον προσόν που θα αξιολογηθεί για όλες τις
ανωτέρω θέσεις είναι συστατικές επιστολές, ειδικότε−
ρα από φορείς που έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και
από τις οποίες προκύπτει εμπειρία του/της στο σχετικό
αντικείμενο.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιο−
λογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την
αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα
προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασι−
οπούλου 2−4 35100 Λαμία τηλ 2231066901) και μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο
9200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για την κρίση στοιχεία και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν
χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι νόμιμες
βεβαιώσεις ισοτιμίας τους).
3. Βιογραφικό σημείωμα σε πέντε (5) τουλάχιστον
αντίτυπα.
4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, από τα
οποία να προκύπτει η επαγγελματική προϋπηρεσία.
5. Συστατικές επιστολές, ειδικότερα από φορείς που
έχει εργαστεί ο/η υποψήφιος/α και προκύπτει εμπειρία
του/της στο σχετικό αντικείμενο.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για διορισμό πρέπει να
υποβάλλει ακόμη:
Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από
Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Η υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού θα αναζητήσει
αυτεπαγγέλτως για τον υποψήφιο που θα εκλεγεί:
1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα
προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών −μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
3. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση
για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητι−
κό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφο−
ρικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασιοπούλου
2−4 Μπιλάλη, 35100 Λαμία τηλ: 2231066901).
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστω−
σης στον ΚΑΕ 0200 του Φ.19.250 από πιστώσεις του
Υπουγείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 23 Οκτωβρίου 2007


Αρ. Φύλλου 1040
13 Δεκεμβρίου 2007
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσεως
Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1268/1982 (Φ.Ε.Κ.
87/16.7.1982 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 § 1
του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/14.3.2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των π.δ. 509/1983 (Φ.Ε.Κ. 195/30.12.1983
τ.Α΄), 484/1984 (Φ.Ε.Κ. 173/13.11.1984 τ.Α΄), 107/1986 (Φ.Ε.Κ.
40/9.4.1986 τ.Α΄) και 117/2002 (Φ.Ε.Κ. 99/1.5.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Φ.Ε.Κ. 132/29.6.1999
τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/20.9.2002
τ.Α΄) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
ε) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/95915π.έ./Β2/7.3.2007 έγγραφο
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Κατανομή θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π.
και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής
Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος».
στ) Τις υπ’ αριθμ. 73/1.6.2007 και 75/13.7.2007 αποφάσεις
της Διοικούσας Επιτροπή, αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη μίας (1) θέσεως Ε.Τ.Ε.Π., ΔΕ, με Εισαγωγική
Βαθμίδα Ε΄, με αντικείμενο: «Διοικητική και τεχνική
υποστήριξη και υποβοήθηση εργαστηριακού έργου και
καταχώρηση στοιχείων».
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως
θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:
1. Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασικού ή Τεχνικού
Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου Σχολείου.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
δύο ετών έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και
ειδικά στην τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων και τη
διεκπεραίωση μεταφορών.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη
παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, και
επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων
θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το π.δ. 134/1999.
2. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική
ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
3. Να είναι υγιείς.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα
και επιθυμούν να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, να
καταθέσουν στην Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση
για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων
σπουδών (Αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια
της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από
Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3. Βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα (4) αντίτυπα) που θα
περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου
για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).
8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά
το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο
πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού A.E.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το
κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά 5, 7 και 8 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της
σχετικής εκλογής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στην Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου (Πάρκο
Αγίου Δημητρίου 50100 Κοζάνη τηλ.: 24610 56200, 9:00 με 13:00).
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
- Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης
στον ΚΑΕ 0200 του Φ.19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π.
(κλάδου Π) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 §2 του ν. 2817/2000.
9152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
β) Τις διατάξεις των π.δ. 394/83, και 509/1983.
γ) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/95915 π.ε./Β2/7.3.2007 έγγραφο του
ΥΠΕΠΘ.
δ) Την υπ’ ριθμ. 73/1.6.2007 συνεδρία της Διοικούσας Επι−
τροπής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Την υπ’ αριθμ. 19/12.7.2007 απόφαση της Προσωρινής
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο−
ρικής και Τηλεπικοινωνιών, αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εργαστηρια−
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του κλάδου II για την
ερευνητική και διδακτική υποστήριξη της βιοπληροφορικής
και βιομοριακής Τεχνολογίας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάληψη της πα−
ραπάνω θέσης είναι:
i) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ τμήματος Φυσικής, (της ημεδαπής
ή ισότιμο της αλλοδαπής).
ii) Αποδεδειγμένη τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή
εκπαιδευτική εμπειρία σε συναφές πεδίο.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσό−
ντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να
υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πλη−
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με την αίτηση,
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών.
(Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βε−
βαιώσεις ισοτιμίας).
2. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα
υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε
δέκα οκτώ (18) αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του οικείου
εκλεκτορικού σώματος.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή
Κοινότητας και περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας.
Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση
(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτοβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή.
6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου
(τύπου Α΄).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των
πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήρω Ελληνικού Λυκείου
ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄
επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής γλώσσας.
Τα δικαιολογητικά 3, 4, 5 και 6 θα κατατεθούν από τους
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής
της σχετικής εκλογής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τηλ.: 2461056600.
Κοζάνη, 12 Ιουλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης
στον ΚΑΕ 0200 του Φ.19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
F
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.
Π.) κλάδου II βαθμίδα Δ΄του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλο−
ντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί−
ου Θράκης, στην υπ’ αριθμ. 1/28.9.2007 συνεδρίασή της και αφού
έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000
και τα π.δ. 394/1983, 107/1986, 134/1999 και 118/2002 και το υπ’
αριθμ. Α 108/19.9.2007 έγγραφο του Δ.Π.Θ. (απόφαση του Πρυ−
τανικού Συμβουλίου), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης
Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
κλάδου II κατηγορίας ΠΕ βαθμίδος Δ΄ με πενταετή θητεία για
την εκτέλεση εργαστηριακού διδακτικού έργου που συνίσταται
κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών
ασκήσεων Μηχανικού Περιβάλλοντος με προσόντα:
1. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΕ)
2. Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική εξειδί−
κευση σε θέματα εργαστηριακής υποστήριξης Μηχανικού Πε−
ριβάλλοντος για εκτέλεση εργαστηριακού διδακτικού έργου
που κατά κύριο λόγο συνίσταται στη διεξαγωγή εργαστηρι−
ακών και πρακτικών ασκήσεων Μηχανικού Περιβάλλοντος.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιολογη−
τικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την αυτοπρό−
σωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Όσοι
έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν
έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας, να έχουν εκπληρώσει άοπλη
θητεία ή εναλλακτική πολιτική υπηρεσία κατά το χρόνο
έκδοσης της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρε−
ώσεων ισχύει μόνο για τους Έλληνες πολίτες και όχι για τους
πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στερητική
ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
4. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
(Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100
Ξάνθη) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από
την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία, καθώς και τα νόμιμα
δικαιολογητικά, ήτοι:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9153
1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι
σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα
πρέπει να έχουν και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους).
Οι πολίτες άλλου πλην της Ελλάδος, μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επί πλέον να υποβάλλουν:
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο
ελληνικής Γλώσσας από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
3. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η
επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
4. Βιογραφικό σημείωμα σε 26 αντίτυπα για τις σπουδές
και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.
5. Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν) σε 5 αντίτυπα.
6. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να
προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής
ιθαγένειας του εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες.
Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλλουν:
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Επιτροπής του κράτους την
ιθαγένεια την οποία έχει ο υποψήφιος.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού
Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος
δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
8. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων ισχύει μόνο για τους Έλληνες πολίτες και
όχι για τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
9. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από
πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Τα δικαιολογητικά 6, 7, 8 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα
και το 9 θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί
σε θέση ΕΕΔΙΠ κλάδου ΙΙ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από Γραμματεία
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. (τηλ.
2541079101 και 2541079108).
Ξάνθη, 3 Οκτωβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ
-
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης
στον ΚΑΕ 0200 του Φ.19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Ö
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αριθμ. 1428
Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης ΕΕΔΙΠ (κλάδου
Ι) και δυο (2) θέσεων ΕΕΔΙΠ (κλάδου ΙΙ) στο Τμήμα
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
87/16.7.1982 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 § 1
του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄).
β) Τις διατάξεις των π.δ. 394/1983 (ΦΕΚ 145/11.10.1983 τ.Α΄)
και π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/1.5.2002 τ.Α΄).
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/29.6.1999
τ.Α΄) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και δημόσιες υπηρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
δ) Το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 3051/02 (ΦΕΚ 220/20.9.2002
τ.Α΄) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
ε) Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (ΦΕΚ 83/11.4.2003
τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του π.δ. 84/2004 (ΦΕΚ 65/2.3.2004 τ.Α΄) «Ίδρυση
Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας».
στ) Το υπ’ αριθμ. Φ.131.1/959115 π.ε./Β2 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ
με θέμα: «Κατανομή θέσεων μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα
Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και
Στερεάς Ελλάδος».
ζ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/444/19130/18.9.2006
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της υπ’ αριθμ.
55/98 ΠΥΣ.
η) Την υπ’ αριθμ. 1397/2007 (ΦΕΚ 826/25.5.2007 τ.Β΄)
απόφαση «Κατανομή θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. του
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο
Στερεάς Ελλάδος και στα Τμήματα «Πληροφορικής με
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» και Περιφερειακής Οικονομικής
Ανάπτυξης».
θ) Την από 5.9.2007 απόφαση της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές
στη Βιοϊατρική.
ι) Την απόφαση της συνεδρίασης αριθμ. 55/7.9.2007
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδος, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε:
Α) Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου Ι) με γνωστικό αντικείμενο
«Αγγλική Γλώσσα», κατηγορίας ΠΕ σε εισαγωγική βαθμίδα
Δ΄ με θητεία πενταετή, στο Τμήμα Πληροφορικής με
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, για τη διδασκαλία του
μαθήματος Αγγλικά και ορολογία της Πληροφορικής,
Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής Επιστήμης.
Β) Δύο θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου II) κατηγορίας ΠΕ ,σε
εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με θητεία πενταετή για την
εκτέλεση εργαστηριακού/εφαρμοσμένου διδακτικού
έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή
εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων του Τμήματος
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και χρήση
προγραμμάτων Η/Υ στο Τμήμα.
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των
θέσεων αυτών είναι:
• Για τη Θέση Α΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ σχετικού με το προς διδασκαλία
αντικείμενο.
ββ) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή
τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε
πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις
συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή
συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
• Για τις Θέσεις Β΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ. (Πληροφορικής ή Μηχανικού
Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλης Σχολής
Θετικών Επιστημών).
ββ) Τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία
σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή
τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή
συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
9154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Επιπλέον προσόν που θα αξιολογηθεί για τις
ανωτέρω θέσεις είναι η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού
διπλώματος.
Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της
αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιολογητικών
που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την αυτοπρόσωπη
παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα
προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
(Παπασιοπούλου 2−4 35100 Λαμία τηλ. 2231066901) μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο
τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για
την κρίση στοιχεία και τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί
από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού θα
πρέπει να υποβληθούν και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας
τους).
2. Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν) σε πέντε (5)
τουλάχιστον αντίτυπα.
3. Υπόμνημα που θα περιέχει βιογραφικά στοιχεία καθώς
και ανάλυση των επιστημονικών εργασιών σε πέντε (5)
τουλάχιστον αντίτυπα.
4. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η
επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
Για τον υποψήφιο που θα εκλεγεί για διορισμό, θα
ανζητηθούν τα παρακάτω:
Ι. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα
προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της ελληνικής
ιθαγένειας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Προκειμένου
για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πιστοποιητικό της. αρμόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
ΙΙ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.
IIΙ. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο θα
προσκομίσει ο υποψήφιος.
IV. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού
Γραφείου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος
έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν
έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο
πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από
κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Παπασιοπούλου 2−4 Μπιλάλη,
35100 Λαμία τηλ. 2231066901).
Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΣΚΑΛΚΕΑΣ
- H κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά πίστωσης
στον ΚΑΕ 0200 του Φ. 19.250 από πιστώσεις του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(5)
Αριθμ. Φ.80350/οικ.31688/4926
Προκήρυξη της θέσης του Δ/ντος Συμβούλου της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Δια−
κυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ
Α 314),
β) του άρθρου 18 του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α 245) «Σύστα−
ση και καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές
ασφαλιστικές και Οργανωτικές διατάξεις».
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98),
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57).
2. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/
2005 (ΦΕΚ Α 314), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» με
τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη
της θέσης είναι τα εξής:
α. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως ανα−
γνωρισμένου, κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής.
β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή
ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, νομίμως αναγνω−
ρισμένου, κατά προτίμηση διδακτορικό δίπλωμα.
γ. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ση−
μαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα.
δ. Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο Πληροφορικής
ή Επικοινωνιών.
ε. Άριστη γνώση της ελληνικής και τουλάχιστον μίας
ακόμα γλώσσας.
στ. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
ζ. Για τους υποψηφίους ισχύουν τα κωλύματα του
άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26), όπως αυτός
ισχύει.
2. Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα ουσιαστικά και
τυπικά προσόντα της προκηρυσσόμενης θέσης, υποβάλ−
λουν ή αποστέλλουν αίτηση συνοδευόμενη από λεπτο−
μερές βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και λοιπά
δικαιολογητικά (επικυρωμένα) στην Ειδική Γραμματεία
ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Τα−
χυδρομική Δ/νση: Νίκης 5−7, ΤΚ 10180 Αθήνα − για απευ−
θείας παράδοση αίτησης και δικαιολογητικών: Καραγι−
ώργη Σερβίας 8, 5ος όροφος). Η προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων (κατάθεση στο Υπουργείο ή σφραγίδα
Ταχυδρομείου) λήγει 15 ημέρες μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ.
3. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από
τους:
α) Δημοσθένη Μαμμωνά, Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο,
β) Νικολέττα Γιαννακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Δι−
οικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων, ως μέλος, και
γ) Μελπομένη Κωνσταντινοπούλου, Διευθύντρια Δι−
οίκησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, ως μέλος.
Χρέη Γραμματέως εκτελεί η Μαργαρίτα Γιαννοπού−
λου, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Η Επιτροπή, αφού παραλάβει του φακέλους των υπο−
ψηφίων από την παραπάνω Ειδική Γραμματεία συντάσ−
σει, με βάση τα βιογραφικά σημειώματά τους και τα
λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους σχετικό
πίνακα καταγραφής των υποψηφίων και στη συνέχεια
προβαίνει στη τελική αξιολόγηση των στοιχείων των
υποψηφίων, στη βαθμολόγηση αυτών και στη σύνταξη
πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων, ο οποίος υποβάλ−
λεται στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
προκειμένου να επιλέξουν το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
από τον υποβληθέντα Πίνακα, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Η Επιτροπή θα παραδώσει το έργο της, εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την ημέρα παραλαβής
των φακέλων των υποψηφίων.
Η αμοιβή της Επιτροπής και του γραμματέα αυτής
καθορίζεται, εφάπαξ, ως εξής:
− Για τον Πρόεδρο στο ποσό των οκτακοσίων (800)
ευρώ.
− Για τα μέλη στο ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ.
− Για τη γραμματέα στο ποσό των τριακοσίων (300)
ευρώ.
Η Επιτροπή θα εργάζεται εκτός κανονικού ωραρίου
εργασίας και η συμμετοχή των μελών και της γραμμα−
τέως βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
4. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την διαδικασία
επιλογής, δημοσιεύσεις κ.λπ. θα βαρύνει τον προϋπολο−
γισμό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η.ΔΙ.
Κ.Α. Α.Ε.».
9110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved