ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Νέο πρόγραμμα Stage για 1.000, στο χώρο της ψυχικής υγείας (10/1/08)
 


Αθήνα 10.1.2008, 12:55
Ένα ακόμη πρόγραμμα Stage, αυτή τη φορά στο χώρο της ψυχικής υγείας, εκπόνησε και θα υλοποιήσει όπως συνήθως εν κρυπτώ η διοίκηση του ΟΑΕΔ. 

Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση 1.000 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Φορείς Ψυχικής Υγείας ανά την Ελλάδα, για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών. Έργο τους θα είναι η στήριξη της αποασυλοποίησης, της κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά ασθενών.

Ειδικότερα, θα γίνουν δεκτοί άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ, διπλωματούχοι ΙΕΚ και απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες, εκ των οποίων ένας μήνας αφορά θεωρητική και πρακτική ενημέρωση, καθώς και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, και έντεκα μήνες αφορούν τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος ορίζεται ο ΟΑΕΔ, ενώ δικαιούχοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι φορείς Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, τα Ψυχιατρικά τμήματα των γενικών Νοσοκομείων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που υλοποιούν δράσεις στα πλαίσια του άξονα 2 του Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια και η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων θα γίνει ύστερα από πρόταση των φορέων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων και ειδικοτήτων από το Διοικητή του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση των φορέων.

Επωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 1.000 άνεργοι, εκ των οποίων:
- 777 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής
- 223 διπλωματούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας 22 έως 40 ετών.
Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει:
- να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
- να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα,
- οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ (Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών – Πληροφόρησης),
- οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτησή τους σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους Φορείς Ψυχικής Υγείας, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Από τις παραπάνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.

Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
- τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες), όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες) όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
- έως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Άλλοι όροι
Οι Φορείς Ψυχικής Υγείας υποχρεούνται να υποβάλλουν (στην Τεχνική Γραμματεία Stage):
- μηνιαίο δελτίο παρουσίας του ασκούμενου (εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος,
- έκθεση αξιολόγησης προόδου του ασκούμενου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιακής προσαρμογής της, καθώς και έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά τη λήξη της Σύμβασης και όχι πέραν του διμήνου από λήξης της).

Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλει Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος (μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι πέραν του διμήνου). Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος.

Αν o ασκούμενος/η αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε  πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για είκοσι εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως είκοσι εργάσιμες ημέρες, με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος. Η εργασιακή τους εμπειρία είναι επτά ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Κυριακή) και για τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δευτέρα έως και Παρασκευή και δεν θα πραγματοποιείται σε νυκτερινές ώρες (πλέον της 22ας). Σε περίπτωση που ο ασκούμενος ζητήσει άδεια παράτασης του Προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κ.λπ. ), πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που ανήκει ο άνεργος, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πίνακα με την κατανομή των θέσεων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο πίνακας μπορεί να αλλάξει με απόφαση του διοικητή ΟΑΕΔ.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πίνακας με τις θέσεις (αρχείο pdf 100 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved