ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
360 συμβασιούχους προσλαμβάνει ο ΟΠΑΔ (10/1/08)


Αθήνα 10.1.2008, 14:13
Συνολικά 360 θέσεις συμβασιούχων θα καλύψει Ο ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), άγνωστο πότε, με αδιαφανείς διαδικασίες που... μπάζουν από παντού.

Οι θέσεις αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:
- 110 ελεγκτών γιατρών
- 50 Οδοντιάτρων
- 23 Φαρµακοποιών
- 25 Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
- 137 Χειριστών Η/Υ
- 13 Εργατών
- 2 Οδηγών

Το έργο που θα ανατεθεί στους συμβασιούχους θα έχει διάρκεια ένα έτος και συνίσταται:
1) Στην θεώρηση των εντολών Υγειονοµικής Περίθαλψης των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ και όσων νέων κατηγοριών εντάσσονται στην Περίθαλψη.
2) Στον έλεγχο των δαπανών των παραπάνω περιπτώσεων και η µηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών
3) Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης βιβλιαρίων, στους εντασσόµενους στην περίθαλψη του ΟΠΑΔ νέων κατηγοριών ασφαλισµένων.
4) Στην υποστήριξη του έργου της κοστολόγησης των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης που παρέχεται από τον ΟΠΑΔ
5) Στην µηχανογραφική υποστήριξη του έργου της ηλεκτρονικής καταγραφής και ταξινόµησης των εκκρεµών φακέλων των νοσηλίων εξωτερικού.

Προσόντα
Τα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι συμβασιούχοι έχουν ως εξής:
1. Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα: Πτυχίο Ιατρικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο της Αλλοδαπής και άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλµατος.
2. Οι γιατροί µε ειδικότητα: Άδεια τίτλου αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας από την αρµόδια Ελληνική αρχή και άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλµατος.
3. Οι Πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης: Πτυχίο Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
4. Οι Φαρµακοποιοί: Πτυχίο Φαρµακευτικής σχολής της ηµεδαπής η ισότιµο της αλλοδαπής.
5. Οι Χειριστές Η/Υ:
Α) Πτυχίο χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού− Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής σχολής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/α) ή άλλου ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Β) Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή ισότιµου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα και σχετική εµπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο Χειρισµό Η/Υ, ή Πιστοποιητικό IC3 ή Πιστοποιητικό ECDL ή Πιστοποιητικό MOYS ή κάθε ισότιµο πτυχίο και αντίστοιχο πτυχίο ΙΕΚ.
6. Οι εργάτες: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο Δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλου κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970.
7. Οι οδηγοί: Δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων(α) τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλου ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτων ή σχολής µαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν υποψήφιοι µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η απασχόληση υποψηφίων µε προσόν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελµατική άδεια οδήγησης.

Αμοιβές
Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την αναφερόµενη ανάθεση θα ανέλθει ετησίως στο ποσό των: 4.367.000 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών ποσού 875.200 €, ήτοι συνολικά στο ποσό των 5.251.200 €.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ΟΠΑΔ που επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό (ΚΑΕ 2325). Το ποσόν της αποζηµίωσης θα καταβάλλεται τµηµατικά ανά µήνα, ανάλογα µε την πορεία εκτέλεσης του έργου και ύστερα από σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Γενικού Διευθυντή του ΟΠΑΔ ή των Προϊσταµένων των ΥΠΑΔ.

Οι ετήσιες μικτές αποδοχές των συμβασιούχων έχουν ως εξής: 
Για τους Ελεγκτές Ιατρού: 13.000€
Για τους Ελεγκτές Οδοντιάτρους 13.000€
Για τους ελεγκτές Φαρµακοποιούς 13.000€
Για τους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης13.000€
Για τους Χειριστές Η/Υ 11.000€
Για τους Εργάτες 11.000€
Για τους Οδηγούς 11.000€

Ως τόπος εκτέλεσης έργου ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑΔ και οι έδρες των ΥΠΑΔ ή όπου ορίσει το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ µε απόφασή του. Με την ίδια απόφαση θα γίνει επίσης και η κατανοµή των αναδόχων.

Οι ανάδοχοι έργου δεν δικαιούνται επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επιδόµατος αδείας. Η απασχόληση των ανωτέρω σε έργα ή καθήκοντα ξένα µε το έργο απαγορεύεται.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους των σχετικών συµβάσεων ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΑΔ µε αναπληρωτή του, τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισµού.

Η σχετική υπουργική απόφαση (με αριθµ. Δ1α/29981) δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ.2462/31 Δεκεμβρίου 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved