ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Τρεις μόνιμες θέσεις στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (14/4/08)


Αθήνα 14.4.2008, 07:12
Την άμεση πλήρωση τριών κενών θέσεων κύριου προσωπικού ειδικότητας Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται: 
* 1 θέση Συμβούλου Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα άτομα που έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσα παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
* 1 θέση Μονίμου Παρέδρου Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα άτομα που έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
* 1 θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα άτομα που έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.

Για την πλήρωση της θέσης Συμβούλου Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα άτομα που έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσα παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης
απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου.
δ) Δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

Για την πλήρωση της θέσης Μονίμου Παρέδρου Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα άτομα που έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή σε θέματα εκπαίδευσης.
γ) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα της εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου.
δ) Επταετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση.

Για την πλήρωση της θέσης Παρέδρου με πενταετή θητεία Ειδικής Αγωγής με ειδίκευση στα άτομα που έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα απαιτούνται τα εξής ειδικά τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της ειδικότητας.
γ) Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στην ειδική αγωγή.

Αιτήσεις
Η αίτηση (ειδικό έντυπο) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο με θεωρημένη την υπογραφή του από δημόσια αρχή ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης − Τμήμα Α΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, Τ.Κ. 15341 Αγία Παρασκευή Αττικής, Γραφείο 316, 3ος όροφος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ανωτέρω διεύθυνση ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Ι. (www.pi−schools.gr). Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στα τηλέφωνα
210−60.16.364, 210−60.16.368. (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους και σε ηλεκτρονική μορφή (ΜS Word). Aντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος με την αίτησή του υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται, ως ακολούθως:
α) Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (βασικού πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακών σπουδών, λοιπών πτυχίων ή πιστοποιητικών σπουδών κ.τ.λ.). Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Αντίτυπο διδακτορικής διατριβής.
β) Βιβλία, μονογραφίες, αντίτυπα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και λοιπά δημοσιεύματα. (Αναλυτική περιγραφή στην αίτηση).
γ) Βεβαίωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας και αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, και επιπλέον:
δ) Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
στ) Βιογραφικό σημείωμα (και σε ηλεκτρονική μορφή ΜS Word).

Η επιλογή και ο διορισμός γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση Συλλογικού Οργάνου που αποτελείται από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου και τα μέλη του Τμήματος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι ενδιαφερόμενοι.

Οι επιλεγέντες θα προσκομίσουν μέσα σε δέκα ημέρες Πιστοποιητικό υγείας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, βάσει παραπεμπτικού εγγράφου της Υπηρεσίας, στο οποίο θα περιγράφονται, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.

Οι διορισθέντες στις θέσεις Συμβούλου, Μονίμου Παρέδρου και Παρέδρου με θητεία ορκίζονται ενώπιον της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο σε δύο Εφημερίδες της Αθήνας και σε μία της Θεσσαλονίκης (αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved