ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μόνιμες ειδικές θέσεις σε Πανεπιστήμια (21/5/08)


Αθήνα 21.4.2008, 14:03
Αν έχετε "μπάρμπα στην Κορώνη" ή έστω στην πανεπιστημιακή κοινότητα (τη δουλειά μπορεί να την κάνει ακόμα και ένας επιχειρηματίας), μπορείτε να διεκδικήσετε με αξιώσεις μια από τις παρακάτω ειδικές, μόνιμες θέσεις που προκηρύσσουν Πανεπιστήμια.

Πρόκειται για θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που καλύπτουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της αυτοτελούς λειτουργίας τους. Η σχετική διαδικασία επιλογής προβλέπει μάλιστα και προσωπική συνέντευξη.

Τις θέσεις αυτές τις εντοπίσαμε στο τεύχος Γ’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύονται σχετικές προσκλήσεις. Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ τα Πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιήσουν σχετικές προσκλήσεις και στον Τύπο.

Τα δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα ως ισότιμα και αντίστοιχα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής).
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Τέσσερα (4) αντίτυπα των επιστημονικών δημοσιευμάτων, αν υπάρχουν
Από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί θα κατατεθεί το Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Για την έκδοση της τελικής πράξης διορισμού θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τα Πανεπιστήμια τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
2. Πιστοποιητικό (τύπου Α΄) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεστε στις Γραμματείες των Πανεπιστημίων.

Οι θέσεις
Οι θέσεις ανά ΦΕΚ και Πανεπιστήμιο είναι οι ακόλουθες:

* Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 431/13 Μαΐου 2008
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μίας θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κλάδου II, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ και πενταετή θητεία κατηγορίας ΠΕ, που θα επιτελεί εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, θα εποπτεύει πρακτικές ασκήσεις για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα εργαστήρια ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής παραγωγής (ηχοληψία, εικονοληψία, φωτισμός, μοντάζ γραμμικό − μη γραμμικό), παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων εντός και εκτός στούντιο (τηλεταινίες, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ) διασύνδεση και συντήρηση εξοπλισμού.
Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π είναι οι ακόλουθες:
1. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ στην Επικοινωνία ή τη Δημοσιογραφία ή τις Οπτικοακουστικές Σπουδές Σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
2. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική παραγωγή ή και ιδιαίτερη τριετή εμπειρία στο μοντάζ ή στην εικονοληψία.
Θα συνεκτιμηθούν επίσης:
• Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με το διδακτικό έργο.
• Η γνώση χειρισμού Η/Υ (τουλάχιστον: Word, Excel, Power point, Internet), που να προκύπτει από σπουδές ή επαγγελματική ή. ερευνητική δραστηριότητα.
• Η γνώση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών.
Τα προσόντα θα διαπιστωθούν από αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Σταδίου 5, 7ος όροφος) την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μιας θέσης στο Τμήμα Χημείας θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κατηγορίας Π.Ε., με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, για την προσφορά εξειδικευμένων ΤεχνικώνΕργασιών στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (Τεχνική Υποστήριξη Εργαστηριακών ασκήσεων Αναλυτικής Χημείας).
Προϋποθέσεις για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
1. Πτυχίο Χημείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου PROFICIENCY)
3. Αναγνωρισμένη εξειδίκευση στο αντικείμενο της Αναλυτικής Χημείας η οποία να αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική πείρα, ή από συνδυασμό αυτών και γνώση χρήσης και επιδιόρθωσης εκπαιδευτικών οργάνων ενόργανης Χημικής ανάλυσης (φασματοσκοπικά, ηλεκτροχημικά και χρωματογραφικά Συστήματα)
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
1. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (γνώση των Προγραμμάτων Microsoft Office (word, Excel, Access, Power Point).
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων θα γίνει με συνέντευξη από επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των πιστοποιητικών σπουδών και προϋπηρεσίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια, τηλέφωνο 2107274098, την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα για την κρίση δικαιολογητικά.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μιας κενής οργανικής θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), κλάδου Ι του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για την παροχή ειδικού διδακτικού έργου, που συνίσταται στην εφαρμοσμένη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων του πεδίου των Εικαστικών Τεχνών (όπως Ελεύθερο Σχέδιο, Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Εγκαταστάσεις, Νέα Μέσα, Στοιχεία Σκηνογραφίας).
Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι:
α) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο: Εικαστικών Τεχνών.
β) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο, ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ή συναφής μονογραφία, ή συνδυασμός των παραπάνω.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μιας θέσεως Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II, ΠΕ κατηγορίας και
Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα με ειδικότητα «Βιοχημικού−Βιοτεχνολόγου» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παραπάνω θέσεως είναι:
α) Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. (Τμημάτων Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιολογίας ή χημείας).
β) Αποδεδειγμένη τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία σε συναφές πεδίο της Βιοχημείας−Βιοτεχνολογίας.
Θα συνεκτιμηθεί επίσης:
Η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, να την παραπάνω θέση, να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στο τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τεσσάρων θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του κλάδου Ι ξένων γλωσσών κατηγορίας ΠΕ με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ και πενταετή θητεία του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης:
− Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π του κλάδου Ι για την διδασκαλία της Ρουμάνικης Γλώσσας.
− Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π του κλάδου Ι για την διδασκαλία της Τούρκικης Γλώσσας.
− Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π του κλάδου Ι για την διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας.
− Μία (1) θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π του κλάδου Ι για την διδασκαλία της Βουλγάρικης Γλώσσας.
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι:
− Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικό με την ειδικότητα της θέσης «Ρουμανικής Φιλολογίας».
− Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικό με την ειδικότητα της θέσης «Τουρκικής Φιλολογίας».
− Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικό με την ειδικότητα της θέσης «Ρωσικής Φιλολογίας».
− Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικό με την ειδικότητα της θέσης «Βουλγαρικής Φιλολογίας».
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με την ειδικότητα αυτή ή τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε σχετικό με την ειδικότητα του πεδίο ή τρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή μονογραφία σχετική με την ειδικότητα του ή συνδυασμός των παραπάνω.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Παναγή Τσαλδάρη 1 κτίριο Β΄ 69100 Κομοτηνή, τηλέφωνο 2531039458 και 39426 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μιας θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) − (ΚΛΑΔΟΣ II), κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, με τίτλο «Αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης και πληροφορίας».
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
• Πτυχίο Π.Ε. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Π.Ε. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.Ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Π.Ε. Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας, με εξειδίκευση στην Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
• Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες.
Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης θα συνεκτιμηθούν επίσης η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή και Διδακτορικού σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη Υπολογιστών και ειδικότερα σε Βάσεις Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, τηλ: 2710 372166−7).

* Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 452/16 Μαΐου 2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Μιας θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για την κάλυψη μηχανογραφικών και δικτυακών αναγκών του Πανεπιστημίου, ως εξής:
− Μία (1) θέση ΕΤΕΠ, κατηγορίας ΠΕ, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, με πενταετή θητεία, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τα ακόλουθα προσόντα:
− Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής ή Πληροφορικής (ΕΑΠ) ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστημών και Πολιτισμού −Κατεύθυνση Η/Υ (ΠΣΕ) ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
− Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
− Αποδεδειγμένη εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210 8239622).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μίας κενής θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του κλάδου Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδος II), ΠΕ κατηγορίας, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, για τη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων στο εργαστήριο Φυσιολογίας (πρώην Έκτακτη Αυτοτελής Έδρα) του Τομέα Φυσιολογίας − Φαρμακολογίας.
Τυπικά προσόντα:
1. Κατοχή πτυχίου Βιολογίας Α.Ε.Ι. ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
2. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο (Φυσιολογία, Βιολογία), που θα αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις και ασφαλιστική κάλυψη.
Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
2. Πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
3. Masters ή/και διδακτορικό με έμφαση στη Μοριακή Βιολογία.
4. Δημοσιεύσεις σε συναφή θέματα.
5. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Μίας θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Δ.Ε. κατηγορίας με εισαγωγική βαθμίδα Ε΄ και πενταετή θητεία του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για την εργαστηριακή υποστήριξη του Εργαστηρίου Γλωσσών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
− Κατοχή απολυτηρίου Γενικού ή Κλασσικού ή Τεχνικού Επαγγελματικού ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή άλλου ισότιμου Σχολείου,
− Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, λογιστικών φύλλων, υπηρεσίες διαδικτύου (ECDL),
− Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συναφές αντικείμενο.
Θα συνεκτιμηθεί επίσης:
− Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Παναγή Τσαλδάρη 1 Κτίριο Β’, 69100 Κομοτηνή τηλ. επικοινωνίας 25310 39458, 39426).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μίας θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδου Ι), ειδικότητας: διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, ειδικότητας: διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση στην οικονομικο - επιχειρηματική και τεχνική ορολογία.
Οι προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, το οποίο επιτελεί ειδικό διδακτικό έργο (άρθρο 13 του ν. 2817/2000), είναι:
- Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι., σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο.
- Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος, ή τριετής − τουλάχιστον −επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο, ή τρεις (3) συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

* Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 392/29 Απριλίου 2008
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Μίας θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ με εισαγωγική Δ΄ βαθμίδα και πενταετή θητεία, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Εργαστηριακού έργου του Τμήματος που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή Εργαστηριακών και Πρακτικών Ασκήσεων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης είναι:
− Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ με τίτλο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου εξωτερικού,
− Εξειδίκευση στην Τοπογραφία η οποία θα αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή συνδυασμό αυτών,
− Γνώση μίας ξένης γλώσσας.
Θα συνεκτιμηθεί η γνώση υπολογιστή που θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο Πιστοποιητικό.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μίας θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ με Δ εισαγωγική βαθμίδα, για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και με τα ’ ακόλουθα προσόντα:
Α) Πτυχίο ΠΕ ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικοί Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικοί Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (θα κατατεθούν οι σχετικοί τίτλοι σπουδών)
Γ) Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες η οποία να αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.
Όποιος επιθυμεί να καταλάβει την παραπάνω θέση και εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα πρέπει να υποβάλλει στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά (τέρμα Αγίου Μάρκου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

* Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 391/29 Απριλίου 2008
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
Μιας θέσης ΕΕΔΙΠ (κλάδου Ι) και δυο (2) θέσεων ΕΕΔΙΠ (κλάδου II) στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Ειδικότερα:
Α) Μία θέση Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου Ι) με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Οικονομική Ορολογία», κατηγορίας ΠΕ σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄, με θητεία πενταετή, στο Τμήμα «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης».
Β) Δύο θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδου II) κατηγορίας ΠΕ, σε εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με πενταετή θητεία, για την εκτέλεση εργαστηριακού/ εφαρμοσμένου διδακτικού έργου και χρήση προγραμμάτων Η/Υ και επιστημονικών πακέτων λογισμικού, ενημέρωση ιστοσελίδας, κ.λπ. του τμήματος «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης».
Τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων αυτών είναι:
Για την θέση Α΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο.
ββ) Κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.
Για τις Θέσεις Β΄:
αα) Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ (Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλης Σχολής Θετικών Επιστημών).
ββ) Τριετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.
Επιπλέον προσόν που θα αξιολογηθεί για τις ανωτέρω θέσεις είναι η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης», (Πλατεία Λ.Κατσώνη 8, 32100, Λιβαδειά, τηλ: 22610−27047) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία και τα νόμιμα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης», (Πλατεία Λ. Κατσώνη, 32100, Λιβαδειά, τηλ: 22610−27047).

* Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 388/24 Απριλίου 2008
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μίας θέσεως ΕΤΕΠ με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ με αντικείμενο την υποβοήθηση του εργαστηριακού έργου του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου.
Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής είναι τα εξής:
α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. τμημάτων Πληροφορικής, ή Μηχανικών Η/Υ ή συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής.
β) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
γ) Ειδίκευση στην υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων στο αντικείμενο της Πληροφορικής και σε αντικείμενα της Γεωγραφίας τα οποία χρησιμοποιούν ιδιαίτερα την Πληροφορική ή εξειδικευμένα λογισμικά η οποία θα αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση, είτε από επαγγελματική − ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.
Θα συνεκτιμηθούν:
1. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών
2. Η άριστη γνώση διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών και θεμάτων που αφορούν την εγκατάσταση και τη συντήρηση υλικού (hardware)
3. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος με θεματολογία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας στο Τμήμα Γεωγραφίας.
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, ώρες 11:00 − 14:00) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο της προκήρυξης αυτής από το Πανεπιστήμιο τα αναγκαία δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, τηλ.210 95 49 349, fax 210 95 77 050, Ε. Σεφερλή, ώρες 12:00 − 14:00.

* Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 409/7 Μαΐου 2008
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Μίας θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π. Θράκης,  (κλάδου II) Κα−
τηνορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για την εκτέλεση εργαστηριακού/εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων Αρχιτέκτονα Μηχανικού με προσόντα:
α) Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ)
β) Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική εξειδίκευση σε θέματα εργαστηριακής υποστήριξης Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών και χρήση προγραμμάτων Η/Υ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Κιμμέρια 67100 Ξάνθη), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία, καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved